Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

330/2023 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024

Nařízení nabývá účinnosti 1. 1. 2024, s výjimkou čl. I bodu 37, který nabývá účinnosti 1. 7. 2024.

změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 452/2023 Sb.

1.1.2024

330

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. října 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 330/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 358/2022 Sb., zákona č. 432/2022 Sb., zákona č. 167/2023 Sb. a zákona č. 281/2023 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., nařízení vlády č. 32/2016 Sb., nařízení vlády č. 246/2018 Sb., nařízení vlády č. 41/2020 Sb., nařízení vlády č. 467/2020 Sb., nařízení vlády č. 195/2021 Sb. a nařízení vlády č. 303/2022 Sb., se mění takto:

1.

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

Směrnice Komise 91/322/EHS ze dne 29. května 1991 o stanovení směrných limitních hodnot prováděním směrnice Rady 80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/431 ze dne 9. března 2022, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům, mutagenům nebo reprotoxickým látkám při práci.“.

 

2.

V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „unie21)“ nahrazuje slovem „unie24)“.

Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

 

3.

V § 2 odst. 2 se slova „stejně spolehlivá“ nahrazují slovy „validována a odpovídá vědeckému poznání“.

 

4.

§ 3 včetně nadpisu zní:

§ 3

Hodnocení zátěže teplem

 

Zátěž teplem při práci je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího svalovou prací a faktory prostředí, kterými se rozumí teplota vzduchu (ta), výsledná teplota kulového teploměru (tg), operativní teplota (to), rychlost proudění vzduchu (va) a relativní vlhkost vzduchu (Rh).“.

 

5.

V § 3a se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).

 

6.

V § 3a písm. f) se slova „tepelného prostředí22)“ nahrazují slovy „tepelného prostředí7b)“.

 

7.

V § 3a písm. i) se slova „s udržovanou teplotou“ zrušují.

 

8.

V § 3b odst. 1 se text „h)“ nahrazuje textem „g)“ a text „i)“ se nahrazuje textem „h)“, text „ta“ se nahrazuje textem „(ta)“, text „tg“ se nahrazuje textem „(tg)“, text „va“ se nahrazuje textem „(va)“, slova „a stereoteploty tst“ se zrušují a na konci textu odstavce se doplňuje text „(tg)“.

 

9.

V § 3b odst. 2 se za slovo „přípustných“ vkládá slovo „mikroklimatických“.

 

10.

V § 3b odst. 3 se slova „horizontální a“ zrušují, slova „tabulkách č. 4 a 5“ se nahrazují slovy „tabulce č. 4“ a text „h)“ se nahrazuje textem „g)“.

 

11.

V § 4 odst. 1 se text „h)“ nahrazuje textem „g)“, text „i)“ se nahrazuje textem „h)“, číslo „6“ se nahrazuje číslem „5“ a slova „ ; v případě překročení teploty na pracovišti 36 °C musí být navíc uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky stanovený podle výpočtu upraveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B“ se zrušují.

 

12.

V § 4 odstavec 2 zní:

(2)

Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce ve směně pro aklimatizovaného i neaklimatizovaného zaměstnance se stanoví podle výpočtu tepelné bilance podle české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí – analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže7b).“.

 

13.

V § 4 odst. 3 se slova „upravená v příloze č. 1 k tomto nařízení, části B, tabulkách 1a až 2c“ zrušují.

 

14.

V § 4 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Při hodnocení dlouhodobě a krátkodobě přípustné zátěže teplem je možné vycházet i z přímých měření, a to měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence.“.

 

15.

V § 4a odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

 

16.

V § 5 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

 

17.

V § 7 odst. 1 věta třetí se nahrazuje větou „Pro stanovení potřebných tepelně izolačních vlastností pracovního oděvu postačujících k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu a maximálně přípustné doby expozice chladu se postupuje podle české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí – hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování8) a české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí – stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu30).“.

Poznámka pod čarou č. 30 zní:

30)

ČSN EN ISO 11079 Ergonomie tepelného prostředí – Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu.“.

 

18.

V § 7 odst. 4 se za slovo „trvání“ vkládají slova „při teplotě od 13 do 4,1 °C nepřesáhla 3 hodiny,“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Při stanovení potřebné tepelné izolace oděvu se postupuje podle české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí – stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu30).“.

 

19.

§ 16 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 zní:

§ 16

Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity

 

(1)

Mezi chemické karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci se řadí

a)

látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24); za látku toxickou pro reprodukci bez prahových hodnot se považuje ta látka, u níž neexistuje bezpečná úroveň expozice pro zdraví zaměstnanců a která je takto označena v příloze III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES21); za látku toxickou pro reprodukci s prahovými hodnotami se považuje ta látka, u níž existuje bezpečná úroveň expozice, pod níž neexistuje riziko pro zdraví zaměstnanců a která je takto označena v příloze III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES21),

b)

cytostatika a prach tvrdých dřev uvedených v příloze č. 3,části A k tomuto nařízení, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví,

c)

pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity uvedené v příloze č. 2, části C k tomuto nařízení.

(2)

Za karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24) se považují též směsi karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B, jestliže obsah těchto látek je nad koncentračním limitem obecným nebo specifickým stanoveným podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24).

__________

21)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům, mutagenům nebo reprotoxickým látkám při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS), v platném znění.“.

 

20.

V § 18 odst. 2 větě druhé se slovo „pouze“ zrušuje a na konci textu věty druhé se doplňují slova „vždy, pokud je to možné“.

 

21.

zrušen

 

22.

zrušen

 

23.

V § 28 se slova „jednostranné nadměrné“ nahrazují slovy „dlouhodobé nadměrné jednostranné“.

 

24.

V § 29 odstavec 1 zní:

(1)

Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene, hmotnosti ručně manipulovaného břemene se zohledněním pracovní polohy, kumulativní hmotnosti břemen a vynakládaného energetického výdeje a srdeční frekvence.“.

 

25.

V § 29 odst. 6 se věta poslední zrušuje.

 

26.

V § 29 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7,který zní:

(7)

Hygienické limity pro ruční manipulaci s břemeny se zohledněním pracovní polohy jsou upraveny v příloze č. 5, části D, tabulce č. 7 k tomuto nařízení.“.

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8 až 11.

 

27.

V § 29 odst. 8 se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“.

 

28.

§ 29 odstavec 11 zní:

(11)

Pro kumulativní hmotnost břemen se limitní hodnota stanoví proporcionálně podle konkrétní doby výkonu práce, přičemž nejvyšší přípustná celková kumulativní hmotnost břemen stanovená pro průměrnou osmihodinovou směnu činí 10 000 kg, jde-li o muže, a 6 500 kg, jde-li o ženu; tato celková kumulativní hmotnost břemen nesmí být navýšena, a to ani v prodloužené směně. Hodnota hygienického limitu se určí podle přílohy č. 5, části D, tabulky č. 8 k tomuto nařízení, jde-li o dobu výkonu práce odlišnou od 480 minut za směnu, a to pro fyziologické faktory celkové fyzické zátěže se zohledněním průměrného energetického výdeje, lokální svalové zátěže se zohledněním celosměnové četnosti pohybů ve vztahu k %Fmax, svalové síly 55 až 70 %Fmax a pracovní polohy a ruční manipulace s břemeny se zohledněním pracovní polohy.“.

 

29.

V § 30 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

 

30.

zrušen

 

31.

zrušen

 

32.

zrušen

 

33.

V § 41 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

34.

§ 45 a 45a včetně nadpisu nad označením § 45 a poznámek pod čarou č. 14,16 až 18 a 31 až 34 znějí:

Osvětlení vnitřních pracovišť s trvalou prací

 

§ 45

 

(1)

K osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest se užívá denní, elektrické nebo sdružené osvětlení14). Osvětlení nesmí být příčinou vyššího oslňování, než jaké připouštějí české technické normy. V průběhu dne musí být na pracovištích použito osvětlení denním světlem, mimo případů uvedených v odstavci 6. Osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, elektrickým nebo sdruženým osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky.

(2)

Pracoviště, které je osvětlováno denním osvětlením, pokud na něm může docházet ke zvýšené tepelné zátěži nebo oslnění, musí mít osvětlovací otvory vybaveny clonicími zařízeními umožňujícími regulaci přímého slunečního záření. U svislých a šikmých osvětlovacích otvorů na pracovišti umožňujících pohled ven nesmí bránit jejich výplně tomuto výhledu a musí umožňovat čistý, nedeformovaný a barevně nezkreslený výhled.

(3)

Pracovní prostor s vyhovujícím denním osvětlením musí splňovat minimálně tyto hodnoty:

a)

denní osvětlení

1.

pro svislé a šikmé osvětlovací otvory vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 2 % na 50 % posuzovaného prostoru a zároveň minimálním cílovým činitelem denní osvětlenosti DTM = 0,7 % na 95 % posuzovaného prostoru,

2.

pro vodorovné osvětlovací otvory s čirým materiálem vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 2,0 % na 95 % posuzovaného prostoru, denní osvětlení pro vodorovné osvětlovací otvory s difúzním materiálem vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 1,7 % na 95 % posuzovaného prostoru,

b)

celkové elektrické osvětlení posuzovaného prostoru vyjádřené udržovanou osvětleností musí být nejméně Ēm = 200 lx s rovnoměrností osvětlení Uo ≥ 0,4 v převažující rovině místa zrakového úkolu.

(4)

Pracovní prostor se sdruženým osvětlením musí splňovat v převažující rovině místa zrakového úkolu minimálně tyto hodnoty:

a)

denní osvětlení

1.

pro svislé a šikmé osvětlovací otvory vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 1 % na 50 % posuzovaného prostoru a zároveň minimálním cílovým činitelem denní osvětlenosti DTM = 0,5 % na 95 % posuzovaného prostoru,

2.

pro vodorovné osvětlovací otvory vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 1,5 % na 50 % posuzovaného prostoru a zároveň minimálním cílovým činitelem denní osvětlenosti DTM = 0,5 % na 95 % posuzovaného prostoru,

b)

celkové doplňující elektrické osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností nejméně Ēm = 300 lx s rovnoměrností osvětlení Uo ≥ 0,4 v posuzovaných prostorech se svislými a šikmými osvětlovacími otvory nebo vyjádřené udržovanou osvětleností nejméně Ēm = 200 lx s rovnoměrností osvětlení Uo ≥ 0,4 pro vodorovné osvětlovací otvory, pokud česká technická norma upravující hodnoty sdruženého osvětlení17) nestanoví vyšší hodnoty.

(5)

Pracoviště, kde technicky nebo technologicky nelze zajistit vyhovující denní osvětlení nebo sdružené osvětlení, lze provozovat nebo nově zřizovat pouze ve zcela výjimečných a odůvodněných případech. Jedná se o pracoviště,

a)

na kterém probíhá pouze noční provoz,

b)

které musí být z technologických důvodů bez denního osvětlení,

c)

jehož konstrukční požadavky neumožňují zřídit dostačující počet nebo dostatečnou velikost osvětlovacích otvorů; jedná se především o pracoviště za účelem obrany státu v režimu vyššího stupně zabezpečení,

d)

na němž zpracovávaný materiál, povaha výrobků nebo činnosti vyžadují vyloučení denního světla nebo zvláštní požadavky na osvětlení, například použití technologicky nutných vlnových délek spektrálního složení světla, které nelze docílit denním osvětlením,

e)

kde je nutné zajištění ochrany zdraví zaměstnance před pronikáním chemické látky, aerosolu nebo prachu z výrobní nebo jiné činnosti, jejichž zdrojem je technologie.

(6)

Zaměstnavatel musí zajistit, aby práce na nově zřizovaných pracovištích a na základě písemné dohody s orgány ochrany veřejného zdraví i na současných pracovištích podle odstavce 5 písm. c) až e) s nevyhovujícím denním osvětlením netvořila více než polovinu směny nebo aby po nejvýše 2 pracovních dnech trvalé práce na pracovištích podle odstavce 5 písm. c) až e) následovala nejméně jedna celá směna v prostoru splňujícím požadavky podle odstavce 3 nebo 4 nebo následoval jeden den odpočinku.

(7)

Na pracovišti uvedeném v odstavci 5 musí být elektrické osvětlení prostoru vyjádřené udržovanou osvětleností nejméně Ēm = 300 lx s rovnoměrností osvětlení Uo ≥ 0,4,pokud česká technická norma upravující hodnoty elektrického osvětlení18) nestanoví vyšší hodnoty. Normové požadavky a hodnoty udržované osvětlenosti uvedené v české technické normě upravující hodnoty elektrického osvětlení18) se navýší nejméně o jeden stupeň řady osvětlenosti.

(8)

Normovou hodnotou se rozumí hodnota denního, elektrického nebo sdruženého osvětlení obsažená v české technické normě upravující hodnoty denního osvětlení16), sdruženého osvětlení17) nebo elektrického osvětlení18).

(9)

Normovým požadavkem se rozumí technický požadavek obsažený v české technické normě upravující technické požadavky na denní osvětlení16), sdružené osvětlení17) nebo elektrické osvětlení18).

 

§ 45a

 

(1)

Místnosti pro odpočinek podle § 55 odst. 3 nebo funkčně vymezené části místnosti pro odpočinek musí mít vyhovující denní osvětlení podle § 45 odst. 3.

(2)

Osvětlovací soustavy denního osvětlení, osvětlovací soustavy zajišťující elektrické osvětlení a části vnitřních prostor pracoviště odrážející světlo musí být pravidelně čištěny a trvale udržovány v takovém stavu, aby byly splněny požadavky podle § 45 odst. 1, 3,4,6 a 7.

(3)

Osvětlovací otvory včetně ochranných prvků proti slunění musí umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v budově nebo v jejím okolí během údržby a čištění. Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny a světlíky, pokud jsou otevíratelné; jejich regulační zařízení musí být možné otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným způsobem. Jsou-li okna a světlíky otevřeny, musí být zajištěny tak, aby se předešlo úrazu. Umožnění manipulace s okny a světlíky není nezbytné tam, kde je větrání zajišťováno automatickým regulačním systémem.

(4)

Požadované hodnoty elektrického osvětlení se v projektu ověřují podle návrhu osvětlení14) včetně jeho výpočtu. Po realizaci projektu provede akreditovaná laboratoř vždy měření v souladu s postupy popsanými v českých technických normách upravujících měření elektrického osvětlení31). Hodnoty indexu podání barev Ra a náhradní teploty chromatičnosti Tcp se porovnávají s katalogovými údaji světelných zdrojů a jejich souladu s českou technickou normou18), popřípadě měřením. Požadované hodnoty denního osvětlení se kontrolují výpočtem, popřípadě i měřením v souladu s postupy popsanými v českých technických normách upravujících měření denního osvětlení32). Při volbě rozmístění měřicích bodů se postupuje podle postupu popsaného v českých technických normách upravujících měření denního a elektrického osvětlení31),32).

(5)

Stanovení činitele oslnění RUG musí být součástí návrhu elektrického osvětlení a stanovení hodnoty indexu oslnění RUG musí být součástí návrhu elektrického osvětlení, který bude obsahovat výpočet RUG použitím rovnice uvedené v české technické normě upravující elektrické osvětlení34) a vyhodnocuje se pro sedící osobu ve výšce 1,2 m a pro stojící osobu ve výšce 1,7 m.

(6)

Barevný tón světla musí v prostorech s trvalou prací být

a)

neutrálně bílý pro pracovní prostory s cílem dosažení zrakového výkonu,

b)

chladně bílý pro pracovní prostory se zvláštními nároky na zrakový výkon.

(7)

Poměr průměrných osvětleností při celkovém nebo odstupňovaném osvětlení mezi sousedními propojenými místnostmi nebo halami nesmí být menší než 0,2.

(8)

Činitel údržby se v návrhu osvětlení vypočítá v souladu s plánem údržby.

(9)

Pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením podle české technické normy upravující nouzové osvětlení19).

__________

14)

ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení.

16)

ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov. ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol. ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov.

17)

ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení.

18

) ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště.

31)

ČSN 360011-1 Měření osvětlení prostorů – Část 1: Základní ustanovení. ČSN 360011-3 Měření osvětlení prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů.

32)

ČSN 360011-1 Měření osvětlení prostorů – Část 1: Základní ustanovení. ČSN 360011-2 Měření osvětlení prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení.

33)

ČSN 360011-1 Měření osvětlení prostorů – Část 1: Základní ustanovení. ČSN 360011-2 Měření osvětlení prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení. ČSN 360011-3 Měření osvětlení prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů.

34)

ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory.“.

 

35.

Za § 45a se vkládají nové § 45b a 45c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 35 a 36 znějí:

§ 45b

Osvětlení venkovních pracovišť bez trvalé práce

 

Na pracovišti, na kterém je vykonávána práce v rozsahu menším než 4 hodiny ve směně, musí být zajištěno elektrické osvětlení v souladu s českou technickou normou upravující elektrické osvětlení34).

 

§ 45c

Osvětlení venkovních pracovišť s trvalou prací

 

(1)

Elektrické osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cest musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky podle české technické normy upravující osvětlení venkovních pracovních prostor35).

(2)

Požadované hodnoty elektrického osvětlení se kontrolují měřením v souladu s postupy popsanými v české technické normě upravující měření elektrického osvětlení36).

_________

35)

ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory. ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení. ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky. ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet. ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření. ČSN P 36 0455 Osvětlení pozemních komunikací – Doplňující informace.

36)

ČSN 360011-1 Měření osvětlení prostorů – Část 1: Základní ustanovení. ČSN 360011-4 Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů. ČSN P 36 0455 Osvětlení pozemních komunikací – Doplňující informace. ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření.“.

 

36.

V příloze č. 1 části A tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

Celoročně přípustné mikroklimatické podmínky na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném a na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání

 

Tabulka č. 2

třída práce

M[W.m-2] (brutto)

tomin nebo tgmin

tomax nebo tgmax

va[m.s-1]

Rh[%]

časová použitelnost limitu

 

 

[°C]

[°C]

 

 

 

I

≤ 80

20*

27

0,01 až 0,2

30 až 70

* od 1.7.2024

IIa

81 až 105

18*

26

 

 

 

IIb3)

106 až 130

14

30

0,05 až 0,3

 

 

IIIa

131 až 160

10

30

 

 

 

IIIb

161 až 200

10

26

0,1 až 0,5

 

 

IVa

201 až 250

10

24

 

 

 

IVb1)

251 až 300

10

20

 

 

 

V2)

301 a více

10

20

 

 

 

Vysvětlivky k tabulce č. 2:

Hodnoty tomax nebo tgmax pro přirozeně i nucené větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 0,5 clo.

Hodnoty tomin nebo tgmin pro přirozeně i nucené větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 1,0 clo.

V případě, že va na pracovišti je < 0,2 m.s-1 platí, že to = tg.

1) Práce třídy IVb není pro ženy celosměnově přípustná z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže, režimová opatření je nutno aplikovat i při to ≤ 10 °C.

2) Práce třídy V není pro ženy z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná. Práce třídy V není pro muže celosměnově z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná, režimová opatření je nutno aplikovat i při to ≤ 10 °C.

3) U prací zařazených do třídy práce IIb až V musí být současně dodrženy přípustné limity pro krátkodobě a dlouhodobě přípustnou zátěž z hlediska energetické náročnosti práce.“.

 

37.

zatím neúčinné

 

38.

V příloze č. 1 části A se tabulka č. 4 včetně nadpisu zrušuje.

Dosavadní tabulky č. 5 a 6 se označují jako tabulky č. 4 a 5.

 

39.

V příloze č. 1 části A tabulky č. 4 a 5 včetně nadpisů znějí:

Přípustný vertikální rozdíl mezi teplotou kulového teploměru (tg) na úrovni hlavy a na úrovni kotníků pro klimatizovaná a přirozeně větraná nevenkovní pracoviště a pro pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání, na nichž je vykonávána práce třídy práce I a IIa

 

Tabulka č. 4

tg na úrovni hlavy [°C]

(tg hlava - tg kotník) [°C]

 

kategorie A, B

kategorie C

20

0,5

1,0

21

0,5

1,5

22

0,5

2,0

23

1,5

3,0

24

2,5

3,5

25

3,5

4,5

26

4,5

5, 5

27

5, 5

6, 5

 

Vysvětlivky k tabulce č. 4

Kategorie A se použije pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek a zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků a překladatelů.

Kategorie B se použije pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence a psaní na počítači.

Kategorie C se použije pro ostatní klimatizovaná a přirozeně větraná pracoviště.

Náhrada tekutin při práci v zátěži teplem v závislosti na teplotě to nebo tg na pracovišti za osmihodinovou směnu a maximální teplota, při níž je dosaženo maximální ztráty tekutin

 

Tabulka č. 5

Třída práce

M [W.m-2]

Náhrada tekutin za směnu při ztrátě tekutin potem a dýcháním 1,25 litrů a více

Teplota, při níž je dosaženo maximální přípustné ztráty tekutin potem a dýcháním 3,9 litrů/8 h

t0 nebo tg [°C]

litry++)

[litr/1 °C]

to nebo tg [°C]

náhrada vody [litr]

I+)

80

31 až 36

0,9 až 2,7 (0,36)+++)

není přípustná

3,1

IIa+)

81 až 105

27 až 34

0,9 až 3,1 (0,31)

není přípustná

IIb

106 až 130

24 až 32

0,9 až 2,8 (0,24)

≥ 33

IIIa

131 až 160

20 až 29

0,9 až 2,8 (0,21)

≥ 30

IIIb

161 až 200

16 až 27

0,9 až 2,8 (0,17)

≥ 28

IVa

201 až 250

15 až 24

1,2 až 3,0 (0,2)

≥ 25

IVb

251 až 300

15 až 21

1,6 až 3,0 (0,23)

≥ 22

V

≥ 301

15 až 17

2,2 až 3,0 (0,4)

≥ 18

 

Vysvětlivky k tabulce č. 5:

Množství poskytovaných nápojů platí pro va ≤ 1 m.s-1 a Rh ≤ 70 %.

+) tg na neklimatizovaných pracovištích třídy práce I a IIa nesmí překročit to nebo tg 34 °C. Tato výjimka platí v případě, že venkovní teplota vzduchuje vyšší než teplota přípustná uvedená v tabulce č. 2 pro pracoviště kategorie I a IIa.

++) Náhrada tekutin na pracovištích třídy I až IVa se stanoví interpolací v závislosti na tg, tj. na každý 1°C nad dolní hranicí rozpětí pro příslušnou třídu práce se přičte k základní hodnotě náhrady vody pro danou třídu práce hodnota uvedena v závorce.

+++) Výše připočítané náhrady nad základní hodnotu náhrady tekutin.

Příklad:

Je třeba stanovit náhradu tekutin pro třídu práce IIIa a to = 27 °C.

Rozpětí ve °C pro třídu práce IIIa = 20 až 29 °C, rozdíl 9 °C.

Náhrada tekutin pro uvedené rozpětí = 0,9 až 2,8 litrů, rozdíl je 1,9 litrů.

1,9 : 9 = 0,21 litr/1 °C

27 - 20 = 7 °C

Náhrada tekutin za osmihodinovou směnu = (0,21 x 7) + 0,9 = 2,37 litrů ≈ 2,4 litrů.“.

 

40.

V příloze č. 1 se část B včetně nadpisu zrušuje.

 

41.

V příloze č. 2 část A zní:

ČÁST A

Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace

 

Tabulka

látka

číslo CAS

PEL mg.m-3

PEL ppm

NPK-P mg.m-3

NPK-P ppm

poznámky

časová použitelnost limitu

acetaldehyd

75-07-0

50

27,3

100

54,6

I, K

 

acetanhydrid

108-24-7

4

0,9

20

4,7

I

 

aceton

67-64-1

800

331,4

1500

621,4

I

 

acetonitril

75-05-8

70

40

100

58, 6

D

 

akrolein

viz 2-propenal

 

akrylaldehyd

viz 2-propenal

 

akrylamid

79-06-1

0,1

 

 

 

D, I, K, M, S, P

 

akrylonitril

viz 2-propennitril

 

allylalkohol

viz 2-propenol

 

allylglycidylether

106-92-3

25

5, 3

50

10,5

D, I, S

 

allylchlorid

viz 3-chlor-1-propen

 

l-allyloxy-2,3- epoxypropan

viz allylglycidylether

 

aminobenzen

viz anilin

 

2-aminoethanol

141-43-5

2,5

1

7,6

3

I

 

2-aminopyridin

504-29-0

2

 

4

 

D, I

 

amitrol (ISO)

61-82-5

0,2

 

0,4

 

I

 

amoniak bezvodý

7664-41-7

14

20

36

50

I

 

amylacetát

viz pentyl acetát

 

amylalkohol

viz pentanol

 

anhydrid kyseliny octové

viz acetanhydrid

 

anilin

62-53-3

5

1,3

10

2,6

B, D, I, P, S

 

antimon

7440-36-0

0,5

 

1,5

 

 

 

antimonu sloučeniny, jako Sb (s výjimkou oxidu antimonitého)

 

0,5

 

1,5

 

I

 

arsenu anorganické sloučeniny, kyselina arseničná a její soli v odvětví tavby mědi

 

0,01(V)

 

0,2(V)

 

B, K, P, T

 

azoimid

viz azidovodík

 

azidovodík (páry)

7782-79-8

0,2

0,11

0,3

0,17

 

 

azid sodný

26628-22-8

0,1

 

0,3

 

D, I

 

aziridin

viz ethylenimin

 

barya sloučeniny rozpustné, jako Ba

 

0,5

 

2,5

 

 

 

benzen

71-43-2

0,66

12

10

108

B, D, L K, M, P

od 5. 4. 2026

benzen

71-43-2

1,65

0.5

-

-

B, D, I, K, M. P

od 5. 4. 2024 do 5. 4. 2026

benzen

71-43-2

125

1

10

108

B, D, I, K, M. P

do 5. 4. 2024

benzíny (technická směs uhlovodíků)

 

400

 

1000

 

K, M

 

benzo(a)pyren

50-32-8

0,005

 

0,025

 

D, K, M, T, S

 

p-benzochinon

106-51-4

0,4

 

0,8

 

I

 

1,4-benzochinon

viz p-benzochinon

 

benzoylperoxid

94-36-0

5

 

10

 

I, S

 

benzylalkohol

100-51-6

40

9

8-0

18

 

 

benzylchlorid

viz a-chlortoluen

 

berylium a jeho anorganické sloučeniny

 

0,0002(V)

 

-

 

I, K, S, P

od 12. 7. 2026

berylium a jeho anorganické sloučeniny

 

0,0006(V)

 

0,002 (V)

 

I, K, S, P

do 11. 7.2026

bifenyl

92-52-4

1

 

3

 

D, I

 

1,1'-biphenyl

viz bifenyl

 

bis(2-ethylhexyl)ester 1,2-benzendikarboxylové kyseliny

viz di-(2-ethylhexyl) ftalát

 

bisfenol A

viz 2,2-bis(4-hydroxvfenyl)propan

 

bis(2-chlorethyl)ether

111-44-4

30

5

60

10

D

 

2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan

(prach, aerosol)

80-05-7

2(V)

 

5(V)

 

I, S, T,

 

brom

7726-95-6

0,7

0,1

1,4

0,2

I

 

bromethan

74-96-4

20

4,4

40

8, 8

D

 

bromethylen

593-60-2

4,4

1

8, 8

2

K

 

2-brom-2-chlor-1,1,1- trifluorethan

151-67-7

15

1,8

30

3,6

I, R

 

brommethan

74-83-9

20

5

40

10

D, I, P

 

bromovodík

10035-10-6

1

0,3

6

1,8

I

 

bromtrifluormethan

viz trifluorbrommethan

 

1,3-butadien

106-99-0

2,2

1

4

1,8

D, K, M

 

buta-l, 3-dien

viz 1,3-butadien

 

butandion

431-03-8

0,07

0,02

0,36

0,1

 

 

butanol (všechny isomery)

1-butanol

2-butanol iso butyl-alkohol

(2-methylpropanol) terč, butanol

(2-methyl-2-propanol)

71-36-3

78-92-2

78-83-1

75-65-0

 

300

 

97

 

600

 

194

 

I

 

2-butanon

78-93-3

600

200

900

300

I

 

butanthiol

109-79-5

1,5

0,4

3

0,8

 

 

2-butenal (E)-2-butenal

4170-30-3

123-73-9

1

0,34

4

1,36

D, I, P

 

2-butoxyethanol

111-76-2

98

20

200

40,7

B, D, I

 

2-butoxyethanol acetát

viz 2-butoxyethylacetát

 

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

112-34-5

67,5

10

101,2

15

I

 

2-butoxyethylacetát

112-07-2

130

19,5

300

45

B, D

 

1-butoxy-2-propanol

5131-66-8

270

49

550

100

D, I

 

butylacetát (všechny isomery), s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

 

950

196, 8

1200

248, 6

 

 

n-butyl-acetát

123-86-4

241

50

723

150

 

 

isobutyl-acetát

110-19-0

241

50

723

150

 

 

terc-butyl-acetát

540-88-5

950

196, 8

1200

248, 6

 

 

sek-butyl-acetát

105-46-4

241

50

723

150

 

 

butylakrylát

141-32-2

10

1,9

20

3,8

I, S

 

butylalkohol

viz butanol

 

butylcellosolv

viz 2-butoxyethanol

 

butylcellosolvacetát

viz 2-butoxyethylacetát

 

butyldiglykol

viz 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

 

butylester 2-propenové kyseliny

viz butylakrylát

 

butylmerkaptan

viz butanthiol

 

terc-butylmethylether

1634-04-4

100

27,3

200

54,6

I

 

n-butylmethylketon

viz 2-hexanon

 

iso-butylmethylketon

viz 4-methyl-2-pentanon

 

butyl 2-propenoát

viz butylakrylát

 

but-2-yn-l, 4-diol

110-65-6

0,5

 

1

 

D, I, S

 

celosolvacetát

viz 2-ethoxyethylacetát

 

cínu anorganické sloučeniny jako Sn

 

2

 

4

 

I

 

cínu organické sloučeniny jako Sn

 

0,1

 

0,2

 

D, I

 

cyklohexan

110-82-7

700

200

2000

572

I

 

cyklohexanamin

viz cyklohexylamin

 

cyklohexanol

108-93-0

200

48

400

96

D, I

 

cyklohexanon

108-94-1

40

9,8

80

19,6

B, D

 

cyklohexen

110-83-8

1000

293

1300

381

 

 

cyklohexylamin

108-91-8

20

4,85

40

9,7

I

 

dekahydronaftalen

91-17-8

50

8, 7

100

17,4

 

 

desfluran

57041-67-5

15

2,15

30

4,3

I, T

 

diacetonalkohol

123-42-2

200

41,4

300

62,1

I

 

diacetyl

viz butandion

 

4,4'-diamino-difenylmethan

101-77-9

0,08

 

0,2

 

D, K, S

 

1,2-diaminoethan

107-15-3

25

10

50

20

I, S

 

diazomethan

334-88-3

0,3

0,17

0,6

0,34

K

 

dibenzoylperoxid

viz benzoylperoxid

 

diboran

19287-45-7

0,1

0,087

0,2

0,174

 

 

dibromdifluormethan

75-61-6

800

91,7

1300

149

 

 

1,2-dibromethan

106-93-4

0,8

0,1

2

0,26

D, I, K

 

dibutylester 1,2-benzen-dikarboxylové kyseliny

viz dibutylftalát

 

dibutylftalát

84-74-2

5

0,43

10

0,86

D, T

 

dicyklopentadien

77-73-6

3

0,55

6

1,1

I

 

diethanolamin

111-42-2

5

 

10

 

I

 

diethylamin

109-89-7

15

5

30

10

I

 

2-(diethylamino) ethanol

100-37-8

50

10,27

100

20,54

D, I

 

diethylenglykol monomethylether

viz 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

 

diethylentriamin

111-40-0

4

0,93

8

1,86

I, S

 

N, N-diethylethanamin

viz triethylamin

 

diethylether

60-29-7

300

97,4

600

194,8

 

 

di-(2-ethylhexyl) ftalát

117-81-7

5

 

10

 

T

 

difenylamin

122-39-4

10

 

20

 

D

 

difenylbenzen

61788-32-7

19

1,92

48

4,85

 

 

difenylether

101-84-8

5

0,7

10

1,4

I

 

difenylmethan-4,4' - diisokyanát

101-68-8

0,05

 

0,1

 

I, S, P

 

difenyloxid

viz difenylether

 

difluormethan

75-10-5

2000

925

5000

2312,5

 

 

dihydrogenselenid

viz selenovodík

 

1,3-dihydroxybenzen

108-46-3

45

10

90

20

D, I

 

1,4-dihydroxybenzen

123-31-9

2

0,44

4

0,88

D, I, S

 

1,2-dichlorbenzen

95-50-1

12

2

60

10

D, I

 

1,4-dichlorbenzen

106-46-7

12

2

60

10

D, I

 

2,2’-dichlordiethylether

viz bis(2-chlorethyl)ether

 

dichlordifluormethan

75-71-8

3000

597

5000

995

 

 

1,1-dichlorethan

75-34-3

400

97

800

194

D, I

 

1,2-dichlorethan

107-06-2

8, 2

2

16, 4

4

D, I, K

 

1,1-dichlorethen

75-35-4

8

2

16

4

 

 

1,2-dichlorethen

540-59-0

800

198

1600

396

 

 

1,1-dichlorethylen

viz 1,1-dichlorethen

 

1,2-dichlorethylen

viz 1,2-dichlorethen

 

dichlorfluormethan

75-43-4

40

9,4

80

18, 8

 

 

dichlormethan

75-09-2

200

57

500

142

D

 

l, 2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan

76-14-2

3000

422

5000

704

 

 

2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianilin (MOCA)

101-14-4

0,01

 

-

 

I, K

 

diisokyanatohexan

viz hexamethylen-l, 6-diisokyanát

 

2,4-diisokyanáttoluen

viz toluylen-2,4-diisokyanát

 

2,6-diisokyanáttoluen

viz toluylen-2,6-diisokyanát

 

diisononylftalát

28553-12-0

3

0,17

10

0,57

 

 

N, N-dimethylacetamid

127-19-5

30

13

60

16, 6

D, T

 

dimethylamin

124-40-3

3,8

2

9

4,8

I

 

N, N-dimethylanilin

121-69-7

25

5

50

10

D

 

N, N-dimethylbenzenamin

viz N, N-dimethylanilin

 

N, N-dimethylcyklohexylamin

98-94-2

5

0,95

10

1,89

D, I

 

dimethylether

115-10-6

1000

522

2000

1045

 

 

dimethylethylamin

598-56-1

10

3,3

20

6, 6

I

 

N, N-dimethylformamid

68-12-2

15

5

30

10

B, D, I, T

 

1,1-dimethylhydrazin

57-14-7

0,025

0,01

0,05

0,02

D, I, K

 

1,2-dimethylhydrazin

540-73-8

0,025

0,01

0,05

0,02

D, K

 

dimethylisopropylamin

996-35-0

10

2,76

20

5, 52

I

 

2,2-dimethylpropan

463-82-1

3000

1000

4500 (1)

1500

 

 

dimethylsulfát

77-78-1

0,1

0,02

0,2

0,04

D, I, K, S

 

N, N-dimethyl-p-toluidin

99-97-8

5

0,89

10

1,78

P

 

dinitrobenzen (směs isomerů)

1,4-dinitrobenzen

1,3-dinitrobenzen

1,2-dinitrobenzen

25154-54-5

100-25-4

99-65-0

528-29-0

1

0,14

2

0,29

D, P

 

dinitroglykol

viz ethylenglykoldinitrát

 

dinitrochlorbenzen

viz l-chlor-2,4-dinitrobenzen

 

4,6-dinitro-o-kresol

534-52-1

0,2

 

0,4

 

D, I, S

 

dinitrotoluen (směs isomerů)

2,3-dinitrotoluen

2,4-dinitrotoluen

2,5-dinitrotoluen

2,6-dinitrotoluen

3,4-dinitrotoluen

3,5-dinitrotoluen

25321-14-6

602-01-7

121-14-2

619-15-8

606-20-2

610-39-9

618-85-9

0,75

0,1

1,5

0,2

D, K, P

 

1,4-dioxan

123-91-1

70

19

140

38

D, I, K

 

enfluran

13838-16-9

15

2

30

4

I

 

epichlorhydrin

viz l-chlor-2,3-epoxypropan

 

1,2-epoxypropan

viz propylenoxid

 

ethanal

viz acetaldehyd

 

1,2-ethandiamin

viz 1,2-diaminoethan

 

ethanamin

viz ethylamin

 

ethan-1,2-diol

viz ethylenglykol

 

1,2-ethandioldinitrát

viz ethylenglykoldinitrát

 

ethanol

64-17-5

1000

522

3000

1566

 

 

ethanolamin

viz 2-aminoethanol

 

ethenon

viz keten

 

ethenylbenzen

viz styren

 

ethenylester kyseliny octové

viz vinylacetát

 

2-ethoxyethanol

110-80-5

7,5

2

16

4,27

B, D, T

 

2-ethoxvethylacetát

111-15-9

11

2

22

4

B, D, T

 

1-ethoxypropan-2-ol

1569-02-4

270

62,4

550

127,1

 

 

ethylacetát

141-78-6

700

191,1

900

245, 7

I

 

ethylakrylát

140-88-5

20

4,8

40

9,6

I, S

 

ethylalkohol

viz ethanol

 

ethylamin

75-04-7

9

4,8

20

10,67

I

 

ethylbenzen

100-41-4

200

45, 33

500

113,32

B, D, P

 

ethylbromid

viz bromethan

 

ethylcelosolv

viz 2-ethoxyethanol

 

ethylendiamin

viz 1,2-diaminoethan

 

ethylendibromid

viz 1,2-dibromethan

 

ethylendichlorid

viz 1,2-dichlorethan

 

ethylendinitrát

viz ethylenglykoldinitrát

 

ethylenglykol

107-21-1

50

19,38

100

38, 77

D

 

ethylenglykoldinitrát

628-96-6

0,5

0,08

1

0,16

D, P

 

ethylenglykolmonobutylet her

viz 2-butoxyethanol

 

ethylenglykolmonobutylet heracetát

viz 2-butoxyethylacetát

 

ethylenglykolmonoethylet her

viz 2-ethoxyethanol

 

ethylenglykolmonoethylet heracetát

viz 2-ethoxyethylacetát

 

ethylenglykolmonomethyl ether

viz 2-methoxyethanol

 

ethylenglykolmonomethyl etheracetát

viz 2-methoxyethylacetát

 

ethylenchlorhydrin

viz 2-chlorethanol

 

ethylenimin

151-56-4

1

0,56

2

1,12

D, I, K, M

 

ethylenoxid

75-21-8

1

0,55

3

1,64

B, D, I, K, M, P, T

 

ethylester kyseliny 2-propenové

viz ethylakrylát

 

N-ethylethanamin

viz diethylamin

 

ethylether

viz diethylether

 

ethyl-3-ethoxypropionát

763-69-9

150

24,7

500

82,3

 

 

ethylformiát

109-94-4

300

97

450

146

I

 

2-ethylhexanol

104-76-7

5, 4

1

11

2,03

I

 

ethylchlorid

viz chlorethan

 

ethyl-2-kyanakrylát

7085-85-0

1

0,19

2

0,38

I

 

ethyl-2-kyanprop-2-enoát

viz ethyl-2-kyanakrylát

 

ethyl-2-propenoat

viz ethy

akrylát

 

fenol

108-95-2

7,5

1,92

15

3,83

B, D, I, P

 

N-fenylbenzenamin

viz difenylamin

 

fenylethylen

viz styren

 

fenylhydrazin

100-63-0

1

0,22

2

0,44

D, I, K, S, P

 

2-fenylpropan

viz kumen

 

2-fenylpropen

98-83-9

246

50

492

100

I

 

fluor

7782-41-4

1,5

0,95

3

1,9

I

 

fluoridy anorganické, jako F

 

2,5

 

5

 

B, I

 

fluorovodík

7664-39-3

1,5

1,8

2,5

3

I

 

formaldehyd

50-00-0

0,37

0,3

0,74

0,6

I, K, S

od 12. 7. 2024

formaldehyd mimo oblast zdravotních služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb

50-00-0

0,37

0,3

0,74

0,6

I, K, S

do 11. 7.2024

formaldehyd pro oblast zdravotních služeb, pohřebnictví a balzamovacích služeb

50-00-0

0,5

0,4

0,74

0,6

I, K, S

do 11. 7. 2024

fosfan

viz fosforovodík

 

fosfin

viz fosforovodík

 

fosfor (bílý, žlutý)

7723-14-0

0,1

 

0,3

 

I

 

fosforovodík

7803-51-2

0,1

0,07

0,2

0,14

I

 

fosforoxychlorid

viz oxychlorid fosforečný

 

fosforpentachlorid

viz chlorid fosforečný

 

fosfortrichlorid

viz chlorid fosforitý

 

fosgen

viz karbonylchlorid

 

freon 11

viz trichlorfluormethan

 

freon 12

viz dichlordifluormethan

 

freon 12B2

viz dibromdifluormethan

 

freon 13

viz chlortrifluormethan

 

freon 13B1

viz trifluorbrommethan

 

freon 21

viz dichlorfluormethan

 

freon 114

viz 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan

 

ftalanhydrid

85-44-9

5

0,81

10

1,62

i, s

 

2,5-furandion

viz maleinanhydrid

 

2-furankarboxaldehyd

viz furfural

 

2-furanmethanol

viz 2-furylmethanol

 

furfural

98-01-1

10

2,5

20

5

B, D, I

 

furfurylalkohol

viz 2-furylmethanol

 

furylmethanal

viz furfural

 

2-furylmethanol

98-00-0

20

4,9

40

9,8

D, I, P

 

glutaraldehyd

viz 1,5-pentandial

 

glycerol, mlha

56-81-5

10

2,6

15

3,9

 

 

glyceroltrinitrát

55-63-0

0,095

0,01

0,19

0,02

D, P

 

halothan

viz 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan

 

n-heptan

142-82-5

1000

240

2000

480

I

 

heptan (směs isomerů)

2,4-dimethylpentan

2,2,3-trimethylbutan

3,3-dimethylpentan

2,3-dimethylpentan

3-methylhexan

2,2-dimethylpentan

2-methylhexan

3-ethylpentan

isoheptan

426260-766

108-08-7

464-06-2

562-49-2

565-59-3

589-34-4

590-35-2

591-76-4

617-78-7

31394-54-4

1000

 

2000

 

I

 

2-heptanon

110-43-0

150

31,6

300

63,2

D

 

3-heptanon

106-35-4

95

20

300

63,2

I

 

hexachlorbenzen

118-74-1

0,02

 

0,1

 

D, K, P

 

hexachlor-1,3-butadien

87-68-3

0,25

0,02

0,5

0,05

D, I

 

hexachlorethan

67-72-1

10

 

20

 

D, I

 

hexachlornaftalen

1335-87-1

0,2

 

0,6

 

D

 

hexamethylen-1,6- diisokyanát

822-06-0

0,035

0,005

0,07

0,01

I, S

 

n-hexan

110-54-3

70

19,5

200

55, 8

I, D, P

 

hexan isomery

(s výjimkou n-hexanu)

2-methylpentan

3-methylpentan

2,2-dimethylbutan

2,3-dimethylbutan

isohexan; směs isomerů hexanu

107-83-5

96-14-0

75-83-2

79-29-8

73513-42-5

1000

279

2000

558

I

 

2-hexanon

591-78-6

20

4,8

40

9,6

D, P

 

hexogen

121-82-4

0,5

 

1,5

 

P

 

hydrazin

302-01-2

0,013

0,01

0,1

0,08

D, I, K, S

 

hydrid lithný

7580-67-8

0,01™

 

0,02(V)

 

I,

 

hydrochinon

viz 1,4-dihydroxybenzen

 

hydroxid draselný

1310-58-3

1

 

2

 

I

 

hydroxid sodný

1310-73-2

1

 

2

 

I

 

hydroxid vápenatý

1305-62-0

1

 

4

 

I, R

 

2-hydroxymethylfurfural

viz 2-furylmethanol

 

chlor

7782-50-5

0,5

0,17

1,5

0,51

i

 

chloracetaldehyd

107-20-0

1

0,3

3

0,9

i

 

chlorbenzen

108-90-7

23

5

70

15

i

 

2-chlor-1,3-butadien

126-99-8

10

2,72

20

5, 44

D, I, K

 

chlordifluormethan

75-45-6

3600

1000

 

 

 

1-chlor-2,4-dinitrobenzen

97-00-7

0,5

 

1

 

D, I, P, S

 

1-chlor-2,3-epoxypropan

106-89-8

1

 

2

 

D, I, K, S,

 

chlorethan

75-00-3

260

97

540

201

 

 

2-chlorethanol

107-07-3

1

0,3

3

0,9

D

 

chlorethen

viz viny

chlorid

 

chlorid amonný (dýmy)

12125-02-9

5

 

10

 

I

 

chlorid fosforečný

10026-13-8

1

 

2

 

I, P

 

chlorid fosforitý

7719-12-2

1

0,18

3

0,53

I, P

 

chlorid vápenatý

10043-52-4

2

 

4

 

I

 

chlorid zinečnatý

7646-85-7

1

 

2

 

I

 

chlormethan

74-87-3

42

20

84

40

D, P

 

chlormethoxymethan

viz chlormethylmethylether

 

chlormethylbenzen

viz a-chlortoluen

 

chlormethylmethylether

107-30-2

0,003

0,001

0,006

0,002

D, K

 

1-chlor-4-nitrobenzen

100-00-5

1

 

2

 

D, P

 

chloroform

viz trichlormethan

 

chloropren

viz 2-chlor-1,3-butadien

 

chlorované bifenyly

viz polychlorované bifenyly

 

chlorovodík

7647-01-0

8

5

15

10

I

 

3-chlor-l-propen

107-05-1

3

0,94

6

1,89

I

 

alfa-chlortoluen

100-44-7

5

0,95

10

1,9

I, K

 

chlortrifluormethan

75-72-9

4000

921

6000

1382

 

 

Chrom a nerozpustné sloučeniny chrómu (II, III) jako Cr

 

0,5 (V)

 

1,5 (V)

 

I, -

 

chrómu (VI) sloučeniny, jako Cr

 

0,005(V)

 

0,01(V)

 

B, I, K, M, P, S, T

od 17. 1. 2025

chrómu (VI) sloučeniny, jako Cr

 

0,01

 

0,02

 

B, I, K, M, P, S, T

do 16. 1. 2025

chrómu (VI) sloučeniny, jako Cr

pro postupy svařování nebo plazmového řezání nebo podobné pracovní postupy, při kterých vzniká dým

 

0,025

 

0,05

 

B, I, K, M, P, S, T

do 16. 1. 2025

2,2-iminobis(ethanol)

viz diethanolamin

 

isoamylalkohol

viz 3-methyl-l-butanol

 

1,3-isobenzofurandion

viz ftalanhydrid

 

isofluran

26675-46-7

15

1,96

30

3,91

P

 

isopentan

viz pentan a isopentan

 

isopentylacetát

viz pentylacetáty

 

isophoron

78-59-1

5

0,87

10

1,74

I

 

isopropanol

viz 2-propanol

 

2-isopropoxyethanol

109-59-1

50

11,55

100

23,1

I

 

2-isopropoxyethylacetát

19234-20-9

65

10,7

130

21,4

I, P

 

isopropylacetát

108-21-4

800

188

1000

236

I

 

isopropylamin

75-31-0

10

4,07

20

8, 14

I

 

isopropylalkohol

viz 2-propanol

 

isopropylbenzen

viz kumen

 

isopropylglykol

viz 2-isopropoxyethanol

 

jod

7553-56-2

0,1

0,009

1

0,09

 

 

jodmethan

74-88-4

2

0,34

8

1,36

D, I

 

kadmium a jeho anorganické sloučeniny, jako Cd

 

0,001(V)

 

 

 

B, D, K, P,

od 12. 7. 2027

kadmium a jeho anorganické sloučeniny, jako Cd

7440-43-9

0,004(R)

0,002 mg Cd/g kreatininu v moči

 

0,008(R)

 

B, D, K, P,

do 11. 7.2027

kalafuna - prach, dým

8050-09-7

1(V)

 

 

 

S,

 

Ɛ-kaprolaktam (prach)

105-60-2

1

 

3

 

I

 

Ɛ-kaprolaktam (páry)

105-60-2

10

2,13

40

8, 51

I

 

karbonitril

viz kyanamid

 

karbonylchlorid

75-44-5

0,08

0,02

0,4

0,1

I

 

keten

463-51-4

1

0,57

2

1,14

I

 

kobalt a jeho sloučeniny, jako Co

 

0,05(V)

 

0,1(V)

 

K, S, T

 

kresol (směs isomerů a isomery)

o-kresol

m-kresol

p-kresol

1319-77-3

95-48-7

108-39-4

106-44-5

20

4,45

40

8, 9

D, I

 

krotonaldehyd

viz 2-butenal

 

kumen

98-82-8

50

10

250

50

D

 

kyanamid

420-04-2

1

0,57

5

2,86

D, I, S, P

 

kyanidy, jako CN

 

1

 

5

 

D

 

kyanovodík jako CN

74-90-8

1

0,9

5

4,5

D

 

kyselina akrylová

79-10-7

29

9,7

59(4)

(1 min)

19,7

I

 

kyselina dusičná

7697-37-2

1

0,38

2,5

0,95

I

 

kyselina ethanová

viz kyselina octová

 

kyselina ethandiová

viz kyselina šťavelová

 

kyselina fosforečná

7664-38-2

1

0,25

2

0,49

I

 

kyselina chloristá

7601-90-3

1

0,24

2

0,48

I

 

kyselina methanová

viz kyselina mravenčí

 

kyselina mravenčí

64-18-6

9

4,7

18

9,4

I

 

kyselina octová

64-19-7

25

10

50

20

I

 

kyselina peroxyoctová

79-21-0

0,6

0,19

1,2

0,38

I

 

kyselina pikrová

88-89-1

0,1

 

0,5

 

D, I, S

 

kyselina propanová

viz kyselina propionová

 

kyselina propionová

79-09-4

30

9,74

60

19,49

I

 

kyselina sírová

(mlha koncentrované kyseliny)

7664-93-9

0,05

 

-

 

I

 

kyselina sírová, jako SO3

7664-93-9

1

 

2

 

I

 

kyselina šťavelová

144-62-7

1

 

5

 

 

 

maleinanhydrid

108-31-6

1

 

2

 

I, S, P

 

mangan a jeho anorganické sloučeniny, jako Mn

 

0,2(V) 0,05(R)

 

0,4(V)

0,1(R)

 

 

 

měď (prach)

7440-50-8

1(V)

 

2(V)

 

 

 

měď (dýmy)

7440-50-8

0,1(R)

 

0,2(R)

 

 

 

mesitylen

viz 1,3,5-trimethylbenzen

 

methanal

viz formaldehyd

 

methanamin

viz methylamin

 

methanol

67-56-1

250

188

1000

751

B, D

 

3-methoxy-n-butylacetát

4435-53-4

100

16, 46

200

32,92

 

 

2-methoxyethanol

109-86-4

3

0,95

6

1,9

D, T

 

2-(2-methoxyethoxy)ethanol

111-77-3

50

10

100

20

D

 

2-methoxyethylacetát

110-49-6

5

1

10

2

D, T

 

3-methoxy-3-methylbutanol

56539-66-3

100

20,36

200

40,72

I

 

2-methoxy-l-methylethylacetát

108-65-6

275

50

550

100

D,

 

2-methoxy-2- methylpropan

viz terc-butylmethylether

 

1-methoxy-2-propanol

107-98-2

270

72,09

550

146, 84

D

 

2-methoxy-1-propylacetát

70657-70-4

270

49,2

550

100,1

D, T

 

(2-methoxymethylethoxy)-propanol (směs isomerů)

34590-94-8

20324-32-7

270

43,8

550

89,3

D

 

methylacetát

79-20-9

600

195

800

260

I

 

methylakrylát

96-33-3

18

5

36

10

i, s

 

methylalkohol

viz methanol

 

methylamin

74-89-5

10

7,75

20

15, 49

I

 

4-methylanilin

viz p-toluidin

 

N-methylanilin

100-61-8

2

0,45

4

0,9

D, P

 

methylbenzen

viz toluen

 

N-methylbenzenamin

viz N-methylanilin

 

methylbromid

viz brommethan

 

3-methyl-1-butanol

viz pentanol

 

1-methylbutylacetát

viz pentyl acetát

 

methylcelosolv

viz 2-methoxyethanol

 

methylcelosolvacetát

viz 2-methoxyethylacetát

 

methylcyklohexan

108-87-2

1500

368

2000

490

I

 

methylcyklohexanol, směs isomerů

1-methylcyklohexanol

2-methylcykl ohexanol, směs isomerů

3-methylcykl ohexanol, směs isomerů

4-methylcykl ohexanol, směs isomerů

25639-42-3

590-67-0

583-59-5

591-23-1

589-91-3

200

42

400

84

I

 

2-methylcykl ohexanon

583-60-8

150

32

300

64

D

 

methyldinitrobenzen

viz dinitrotoluen

 

2-methyl-4,6-dinitrofenol

viz 4,6-dinitro-o-kresol

 

1,1’ -methylenbis(4-isokyanatobenzen)

viz difenylmethan-4,4’-diisokyanát

 

4,4’-methylen-bis-(2-chloranilin) (MOCA)

viz 2,2’-dichloro-4,4’-methylendianilin

 

4,4’-methylendianilin

viz 4,4’-diamino-difenylmethan

 

methylenchlorid

viz dichlormethan

 

methylester 2-methyl-2-propenové kyseliny

viz methylmetakrylát

 

methylethylketon

viz 2-butanon

 

methylformiát

107-31-3

125

50

250

100

D, I

 

5-methyl-3-heptanon

541-85-5

53

10

107

20

I

 

5-methyl-2-hexanon

110-12-3

95

20

200

42,1

 

 

methylhydrazin

60-34-4

0,02

0,01

0,04

0,02

K,

 

methylchlorid

viz chlormethan

 

methylisokyanát

624-83-9

0,025

0,01

0,05

0,02

D, I, S

 

methyljodid

viz jodmethan

 

methylkyanid

viz acetonitril

 

methylmetakrylát

80-62-6

50

12

150

36

I, S

 

N-methylmethanamin

viz dimethylamin

 

4-methyl-2-pentanon

108-10-1

83

20

208

50

D, I

 

1-methyl-2-pyrrol idinon

872-50-4

40

9,7

80

19,4

D, I, T

 

minerální oleje

viz oleje minerální

 

molybden

7439-98-7

5

 

25

 

 

 

molybdenu sloučeniny, jako Mo

 

5

 

25

 

I

 

monochlormethylmethyleter

viz chlormethylmethylether

 

morfolin

110-91-8

36

10

72

20

I

 

nafta solventní

 

200

 

1000

 

 

 

naftalen

91-20-3

50

9,4

100

18, 8

 

 

1,5-naftalendiisokyanát

3173-72-6

0,04

 

0,08

 

i, s

 

neopentan

viz 2,2-dimethylpropan

 

nikl

7440-02-0

0,05(V)

 

 

 

B, P, S

 

niklu sloučeniny, jako Ni

 

0,01(R)

 

 

 

B, P, S

od 18. 1.2025

niklu sloučeniny, jako Ni (s výjimkou nikltetrakarbonylu)

 

0,05(V)

 

 

 

B, P, S

od 18. 1. 2025

nikltetrakarbonyl

13463-39-3

0,01

 

0,02

 

D, I, T

 

nikotin

54-11-5

0,5

0,07

2,5

0,37

D

 

nitrobenzen

98-95-3

1

0,2

2

0,39

B, D, P, T

 

nitroethan

79-24-3

62

20

312

100

D

 

nitroglycerin

viz glyceroltrinitrát

 

nitroglykol

viz ethylenglykoldinitrát

 

p-nitrochlorbenzen

viz l-chlor-4-nitrobenzen

 

2-nitropropan

79-46-9

18

4,86

 

 

K

 

nitrotoluen směs isomerů a isomery

2-nitrotoluen

3-nitrotoluen

4-nitrotoluen

1321-12-6

88-72-2

99-08-1

99-99-0

10

1,75

20

3,51

D, K, M

 

oleje minerální (aerosol)

 

5

 

10

 

 

 

olovo

7439-92-1

0,05

 

0,2

 

B (2), T

 

olova sloučeniny, jako Pb (kromě alkylsloučenin)

 

0,05

 

0,2

 

B (2), T

 

oxalonitril

460-19-5

2

 

6

 

 

 

1,1’-oxybis(benzen)

viz difenylether

 

1,1-oxybis(ethan)

viz diethylether

 

oxid antimonitý, jako Sb

1309-64-4

0,1

 

0,2

 

 

 

oxid dusičitý

10102-44-0

0,96

0,5

1,91

1

I

 

oxid dusičitý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů

10102-44-0

0,96

0,5

1,91

1

I

 

oxid dusičitý při hlubinné těžbě a ražení tunelů

10102-44-0

2

1,05

3

1,57

I

 

oxid dusnatý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů

10102-43-9

2,5

2

5

4

I

 

oxid dusnatý

10102-43-9

2,5

2

5

4

I

 

oxid dusnatý při hlubinné těžbě a ražení tunelů

10102-43-9

10

8

15

12

I

 

oxid dusný

10024-97-2

180

98,4

360

196,8

 

 

oxid fosforečný

1314-56-3

1

 

2

 

I

 

oxid horečnatý

1309-48-4

5

 

10

 

 

 

oxid osmičelý, jako Os

20816-12-0

0,002

 

0,004

 

I

 

oxid sírový

7446-11-9

1

0,3

2

0,6

I

 

oxid siřičitý

7446-09-5

1,3

0,5

2,7

1

I

 

oxid uhelnatý mimo hlubinnou těžbu a ražení tunelů

6300

23

20

117

100

B, P, T

 

oxid uhelnatý

630^08^0

23

20

117

100

B, P, T

 

oxid uhelnatý při hlubinné těžbě a ražení tunelů

6300

30

25, 77

150

128, 85

B, P, T

 

oxid uhličitý

124-38-9

9000

4921

45000

24603

 

 

oxid vanadičný (prach, dýmy)

1314-62-1

0,05

 

0,1

 

I, P

 

oxid vápenatý

1305-78-8

1(R)

 

4(R)

 

I,

 

oxid zinečnatý, jako Zn

1314-13-2

2

 

5

 

 

 

oxiran

viz ethylenoxid

 

1,1’-oxybis(2- chloroethan)

viz bis(2-chlorethyl)ether

 

oxychlorid fosforečný

10025-87-3

0,06

0,01

0,12

0,02

I, P

 

ozon

10028-15-6

0,1

0,05

0,2

0,1

 

 

pentafluorethan

354-33-6

5000

1002

 

 

 

pentachlorfenol

87-86-5

0,5

 

1,5

 

B, D, I

 

pentakarbonyl železa, jako Fe

13463-40-6

0,2

 

0,5

 

P

 

pentan a isopentan

109-66-0

78-78-4

3000

1000

4500(1)

1500

 

 

1,5-pentandial

111-30-8

0,2

0,05

0,4

0,1

I, S

 

pentanol

všechny isoméry a směsi isomerů (s výjimkou 3-methyl-1-butanolu)

1-pentanol

2-pentanol

3-pentanol

2-methyl-1-butanol

3-methyl-2-butanol

2-methyl-2-butanol

2,2-dimethyl-1-propanol

30899-19-5

94624-12-1

71-41-0

6032-29-7

584-02-1

137-32-6

598-75-4

75-85-4

75-84-3

300

82

600

164

I

 

3-methyl-1-butanol

123-51-3

18

5

37

10

I

 

pentylacetát všechny isoméry a směsi isomerů

2(nebo 3)-methylbutyl-acetát

1-pentylacetát isopentylacetát

2-methylbutylacetát

3-pentylacetát pentylacetát, terč.

1-methylbutylacetát

84145-37-9

628-63-7

123-92-2

624-41-9

620-11-1

625-16-1

626-38-0

270

50

540

100

 

 

pentylester kyseliny octové

viz pentylacetát

 

perchlorethylen

viz tetrach

orethylen

 

peroxid vodíku

7722-84-1

1

0,7

2

1,4

I

 

piperazin

110-85-0

0,1

 

0,3

 

i, s

 

platina (kov) a nerozpustné sloučeniny

7440-06-4

0,5

 

1

 

 

 

platiny rozpustné sloučeniny (jako Pt)

 

0,001

 

0,002

 

I, S

 

polychlorované bifenyly (technické)

1336-36-3

0,5

 

1

 

B, D

 

2-propanamin

viz iso-propylamin

 

propan-butan (LPG)

68476-85-7

1800

 

4000 (1)

 

 

 

n-propanol

71-23-8

500

200

1000

400

I

 

1-propanol

viz n-propanol

 

2-propanol

67-63-0

500

200

1000

400

I

 

2-propanon

viz aceton

 

1,2,3-propantrioltrinitrát

viz glyceroltrinitrát

 

2-propenal

107-02-8

0,05

0,02

0,12

0,05

I

 

2-propenol

107-18-6

4

1,66

10

4,14

D, I

 

2-propennitril

107-13-1

1

0,45

4

1,8

D, I, K, S

od 5. 4. 2026

2-propennitril

107-13-1

2

0,91

6

2,72

D, I, K, S

do 4. 4. 2026

β-propiolakton

57-57-8

1

0,33

2

0,67

I, K

 

n-propylacetát

109-60-4

800

188

1000

236

I

 

n-propylalkohol

viz n-propanol

 

propylenoxid

75-56-9

2,4

1

4,8

2,07

D, I, K, M

 

pseudokumen

viz 1,2,4-trimethylbenzen

 

pyrethrum (vyčištěné od senzibilizujících laktonů)

8003-34-7

1

 

2

 

D, I,

 

pyridin

110-86-1

5

1,5

10

3,

D

 

resorcin

viz 1,3-dihydroxybenzen

 

rtuť

7439-97-6

0,02

0,002

0,15

0,018

b(3), d, p, t

 

rtuti (dvojmocné) anorganické sloučeniny včetně oxidu rtuťnatého a chloridu rtuťnatého, jako Hg

 

0,02

 

0,15

 

b(3), d, t

 

rtuti alkyl-sloučeniny, jako Hg

 

0,01

 

0,03

 

b(3), d, t

 

selan

viz selenovodík

 

selen

7782-49-2

0,1

 

0,2

 

D, P

 

selenu sloučeniny, jako Se (kromě selenovodíku)

 

0,1

 

0,2

 

P

 

selenovodík

7783-07-5

0,07

0,02

0,17

0,05

P, I

 

sevofluran

28523-86-6

15

1,8

30

3,6

 

 

sirník fosforečný

viz sulfid fosforečný

 

sirouhlík

75-15-0

10

3,16

20

6, 32

B, D, I

 

sirovodík

7783-06-4

7

5

14

10

 

 

solventní nafta

viz nafta solventní

 

stříbro

7440-22-4

0,1

 

0,3

 

S, T

 

stříbra rozpustné sloučeniny, jako Ag

 

0,01<v)

 

0,03(V)

 

 

 

styren

100-42-5

100

23

400

92

B, I, P

 

sulfan

viz sirovodík

 

sulfid fosforečný

1314-80-3

1

 

2

 

 

 

sulfotep (ISO)

3689-24-5

0,1

 

0,2

 

D

 

tellur a jeho sloučeniny, jako Te

13494-80-9

0,1(V)

 

0,5(V)

 

 

 

terfenyl, hydrogenovaný

viz difenylbenzen

 

terpentýn - páry

8006-64-2

300

 

800

 

I, S

 

tetraethylester kyseliny křemičité

viz tetraethylsilikát

 

tetraethylolovo, jako Pb

78-00-2

0,05

 

0,1

 

b(2), d, t

 

tetraethylsilikát

78-10-4

44

5

176

20,33

I

 

tetraethoxysilan

viz tetraethylsilikát

 

O,O,O',O'-tetraethyl-dithiopyrofosfát

viz sulfotep (ISO)

 

O,O,O',O'-tetraethyldifosforodithiolát

 

tetrafosfor

viz fosfor (bílý, žlutý)

 

tetrahydrofuran

109-99-9

150

50

300

100

D, I

 

tetrahydro-1,4-oxazin

viz morfolin

 

tetrachlorethen

127-18-4

138

20

275

40

D

 

tetrachlorethylen

viz tetrachlorethen

 

tetrachlormethan

56-23-5

6, 4

1

32

5

D, P

 

tetrakarbonyl niklu

viz nikltetrakarbonyl

 

tetramethylolovo, jako Pb

75-74-1

0,05

 

0,1

 

b(2), d, t

 

thallium

7440-28-0

0,1

 

0,5

 

 

 

thallia sloučeniny rozpustné, jako TI

 

0,1

 

0,5

 

D

 

toluen

108-88-3

192

50

384

100

B, D, I, P

 

m-toluidin

108-44-1

4,46

1

8, 92

2

D, I, P, S

 

o-toluidin

95-53-4

0,5

0,1

 

 

D, I, K

 

p-toluidin

106-49-0

4,46

1

8, 92

2

D, I, S

 

2,4-toluylendiisokyanát

584-84-9

0,05

0,007

0,1

0,014

i, s

 

2,6-toluylendiisokyanát

91-08-7

0,05

0,007

0,1

0,014

i, s

 

triethanolamin

102-71-6

5

0,81

10

1,61

D, I

 

triethylamin

121-44-8

8

1,9

12

2,85

D, I

 

trifluorbrommethan

75-63-8

4000

646

6000

969

 

 

1,2,4-trichlorbenzen

120-82-1

15

1,99

35

4,64

D, I

 

1,1,1-trichlorethan

71-55-6

500

90,18

1000

180,36

 

 

1,1,2-trichlorethan

79-00-5

50

9

100

18

D

 

trichlorethen

79-01-6

54,7

10

164,1

30

B, D, I, K

 

trichlorethylen

viz trichlorethen

 

trichlorfluormethan

75-69-4

3000

525

4500

788

 

 

trichlorid-oxid fosforečný

viz oxychlorid fosforečný

 

trichlorid fosforylu

viz oxychlorid fosforečný

 

trichlormethan

67-66-3

10

2

20

4

D, I, P

 

trimethylamin

75-50-3

4,9

2

12,5

5

I

 

1,2,3-trimethylbenzen

526-73-8

100

20

250

50

I

 

1,2,4-trimethylbenzen

95-63-6

100

20

250

50

I

 

1,3,5-trimethylbenzen

108-67-8

100

20

250

50

I

 

2,4,6-trinitrofenol

viz kyselina pikrová

 

2,4,6-trinitrotoluen

118-96-7

0,3

 

0,5

 

D, P

 

uhličitany a hydrogenuhličitany sodný a draselný

 

5(V)

 

10(V)

 

I,

 

vanad (prach) a anorganické sloučeniny jako V

 

0,05(V)

 

0,15(V)

 

 

 

vinylacetát

108-05-4

17,60

5

35, 20

10

 

 

vinylbenzen

viz styren

 

vinylchlorid monomer

75-01-4

2,6

1

5

1,92

K

 

vinylidenchlorid

viz 1,1-dichlorethen

 

xylen technická směs isomerů a všechny isomery

o-xylen

p-xylen

m-xylen

1330-20-7

95-47-6

106-42-3

108-38-3

200

45, 33

400

90,66

B, D, I

 

2,4-xylidin

95-68-1

5

1

10

2

D, I, P

 

xylidin (směs isomerů)

1300-73-8

10

2

20

4

D, P

 

směsi póly cyklických aromatických uhlovodíků, především ty, které obsahují benzo[a]pyren

 

 

 

 

 

D

 

minerální oleje, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a chlazení pohybujících se částí v motoru

 

 

 

 

 

D

 

emise výfukových plynů ze vznětových motorů

 

0,05(5)

 

 

 

 

 

emise výfukových plynů ze vznětových motorů pro odvětví hlubinné těžby a výstavby tunelů

 

0,05(5)

 

 

 

 

od 21. 2. 2026

 

Vysvětlivky k tabulce:

PEL - přípustný expoziční limit.

NPK-P - nejvyšší přípustná koncentrace.

Číslo CAS - registrační číslo používané v Chemical Abstracts Service.

(1) Je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (například výbušnost).

(2) Pro hodnocení expozice u olova je rozhodující výsledek vyšetření plumbémie.

(3) Při kontrole expozice rtuti a anorganickým sloučeninám dvojmocné rtuti se přihlíží k příslušným biologickým expozičním testům, které doplňují limitní hodnoty expozice na pracovišti.

(4) Limitní hodnota krátkodobé expozice ve vztahu k uvedené době odběru.

(5) Měřeno jako elementární uhlík.

V - vdechovatelná frakce aerosolu.

R - respirabilní frakce aerosolu.

 

Vysvětlivky ke sloupci „poznámky“ v tabulce:

B - u látky je zaveden biologický expoziční test (BET) v moči nebo krvi.

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží.

I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži.

K - karcinogen kategorie 1A a 1B (s větou H350,H350i).

M - mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A a 1B (s větou H340).

P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky (s větou H372,H373).

S - látka má senzibilizující účinek (s větou H317,H334).

T - toxická pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s větou H360 včetně příslušných kódů).

ppm (parts per million) - počet objemových jednotek plynu v miliónu objemových jednotek vzduchu (ml/m3 vzduchu).

Údaje o hmotnostní koncentraci v mg.m-3 platí za podmínky teploty 20 °C a tlaku 101,3 kPa.“.

 

42.

V příloze č. 2 se doplňuje část C, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST C

Pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity

 

a.

Výroba auraminu.

b.

Práce spojené s expozicí polycyklickým aromatickým uhlovodíkům přítomným v uhelných sazích, dehtu, smole.

c.

Práce spojené s expozicí prachům, dýmům a kapalným aerosolům vznikajícím při pražení a elektrolytické rafinaci kuproniklových rud.

d.

Silně kyselé procesy při výrobě isopropanolu.

e.

Práce spojená s expozicí prachu tvrdých dřev, při kterých jsou překračovány přípustné limity.

f.

Práce zahrnující expozici respirabilnímu prachu krystalického oxidu křemičitého vznikajícího během pracovního procesu.

g.

Zpracování nebo opracování výrobků a směsí obsahujících azbest, jestliže při těchto pracích expozice azbestu převyšuje hodnotu 0,1 respirabilní vlákno/cm3.

h.

Práce zahrnující expozici minerálním olejům, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a chlazení pohybujících se částí v motoru, prostřednictvím kožní absorpce.

i.

Práce zahrnující expozici emisím výfukových plynů ze vznětových motorů.

j.

Práce s cytostatiky, výroba a některé práce zejména s imunosupresivy, antibiotiky nebo hormony, jsou-li zařazeny do kategorie třetí nebo čtvrté vyhodnocené jako rizikové z hlediska možných pozdních účinků na zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

k.

Koksárenské a koksochemické zpracování černého uhlí a přímé zpracování černouhelného dehtu a smoly, vysokotlaké a nízkotlaké zplyňování uhlí včetně jeho meziproduktů, zpracování primárních meziproduktů a vedlejších produktů, například chlazení a čištění surového plynu, zpracování fenolových vod, hnědouhelného dehtu a expedice vedlejších produktů.“.

 

43.

V příloze č. 3 části A tabulky č. 1 až 3 včetně nadpisů znějí:

„Tabulka č. 1 - Prachy s převážně fibrogenním účinkema)

látka

PELr (mg.m-3) respirabilní frakce (Fr)

PELC (mg.m-3) celková koncentrace

 

Fr=100%b)

 

respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého (všechny krystalografické formy)

0,1

-

gama-oxid hlinitý

0,1

-

 

Fr ≤ 5 % d)

Fr > 5 %d)

 

dinas

2,0

10 : Fr

10

grafit

2,0

10 : Fr

10

prach černouhelných dolů

2,0

10 : Fr

10

koks

2,0

10 : Fr

10

slída

2,0

10 : Fr

10

talek

2,0

10 : Fr

10

ostatní křemičitany (s výjimkou azbestu)

2,0

10 : Fr

10

šamot

2,0

10 : Fr

10

horninové prachyc)

2,0

10 : Fr

10

slévárenský prach

2,0

10 : Fr

10

 

Vysvětlivky:

a)

Za fibrogenní se považuje prach, který obsahuje více než 1% fibrogenní složky a v pokusu na zvířeti vykazuje zřetelnou fibrogenní reakci plicní tkáně.

b)

Fr = obsah fibrogenní složky v respirabilní frakci v procentech, položka respirabilní prach krystalického SiO2 a gama-oxid hlinitý se považují za 100 % fibrogenní prach.

c)

Za přítomnosti vláken respirabilních rozměrů v prachu musí být dodržen PEL pro azbest.

d)

Hodnotí se podle obsahu fibrogenní složky (respirabilního SiO2).

 

Tabulka č. 2 - Prachy s možným fibrogenním účinkem

 

Chemická látka

PELC (mg.m-3)

1

amorfní SiO2

4,0

2

svářečské dýmya)b)

5, 0

3

bentonit

6, 0

Vysvětlivky k tabulce č. 2:

a)

Platí pro pevné částice. Složení svářečských dýmů závisí na řadě činitelů zejména na svařovaném materiálu, materiálu, jímž se svařuje, svařovacím proudu. Tyto okolnosti musí být brány v úvahu při hodnocení expozice svářečským dýmem.

b)

Zároveň platí, že obsah toxických kovů (například CrVI nebo Mn) ve svářečských dýmech stanovený chemickými metodami nesmí překračovat hodnoty PEL pro tyto kovy podle Přílohy č. 2, části A (Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace).

 

Tabulka č. 3 - Prachy s převážně nespecifickým účinkem

Chemická látka

PELc (mg.m-3)

Prachy s převážně nespecifickým účinkem (vyjma prachů níže vyjmenovaných)

10,0

baryt

10,0

cement

10,0

čedič tavený

10,0

dolomit

10,0

železo a jeho slitinya)

10,0

hliník a jeho oxidy (s výjimkou gama Al2O3)

10,0

hnědé uhlí a lignit

10,0

magnézií

10,0

ocelárenská struska

10,0

ledek amonný

10,0

oxidy železa

10,0

popílek

10,0

prach z umělého brusivá (karborundum, elektrit)

10,0

půdní prachy

10,0

sádra

10,0

saze komínové

2,0

siderit

10,0

škvára

10,0

vápenec, mramor

10,0

vysokopecní struska

10,0

amorfní uhlík (Carbon Black)

10,0

Vysvětlivky k tabulce č. 3

a)

Pokud slitiny železa obsahují vyšší podíl kovů, pro které jsou stanoveny přípustným expozičním limitem, posuzuje se prašnost i podle přípustného expozičního limitu těchto kovů. Za dodržení přípustného expozičního limitu se považuje stav, kdy je dodržen jak PELC pro slitinu železa, tak i přípustný expoziční limit pro jednotlivé kovy, rozhodující je přitom limit, jehož přípustný expoziční limit je nejnižší. Slitiny jiných kovů, než železa se posuzují po stránce prašnosti podle přípustného expozičního limitu jednotlivých kovů přítomných ve slitině, rozhodující je přitom ta složka slitiny, jejíž přípustný expoziční limit je nejnižší.“.

 

44.

V příloze č. 3 části A tabulce č. 4 řádku č. 21 se slovo „z“ nahrazuje slovem „zc)“.

 

45.

V příloze č. 3 části A se pod tabulku č. 4 vkládají vysvětlivky k tabulce č. 4,které znějí:

„Vysvětlivky k tabulce č. 4:

a)

Mezi prachy toxických a výrazně senzibilizujících dřevin patří například: akácie (Acacia melanoxylon), brya (Brya ebenus), dalbergie (Dalbergia), grevilea (Grevillea rubusta), iroko (Chlorophora excelsa), Khaya anthotheca, Machaerium scleroxylon, mansonie (Mansonia altissima), Paratecoma peroba, Tectona grandis, vrcholák (Terminalia superba), zerav obrovský (Thuja plicata), Triplochiton scleroxylon.

b)

Mezi prachy tvrdých dřev patří například: akát (Robinia), bříza (Betula), buk (Fagus), dub (Quercus), habr (Carpinus), jasan (Fraxinus), javor (Acer), jilm (Ulmus), kaštanovník (Castanea), lípa (Tilia), olše (Alnus), ořechovec (Carya), ořešák (Juglans), slivoň (Primus, podrod Padus), třešeň (Prunus, podrod Cerasus), vrba (Salix), platan (Platanus), tomel (Diospyros), topol (Populus), , brya (Brya), perčovník (Palaquium), afrormosia (Pericopsis elata), dalbergie - (například palisandr, brazilské růžové dřevo, africký eben (Afričan Ebony)), damarovník (Shorea), africký mahagon (Khaya), kokosovník (Cocos), kanárník (Canarium), damaroň jižní syn. Kauri (Agathis australis), teak (Tectona grandis), svietenie (Swietenia), vrcholák (Terminalia).

c)

Vdechnutelný díl; v případě směsi prachů dřev s různými limitními hodnotami se limitní hodnota této směsi nastavuje podle složky s nejnižší limitní hodnotou.“.

 

46.

V příloze č. 5 se doplňuje část D, která včetně nadpisu zní:

ČÁST D

Hodnocení ruční manipulace s břemeny se zohledněním pracovní polohy

 

Hodnocení ruční manipulace s břemeny se zohledněním pracovní polohy vychází z vyhodnocení kompresní síly na ploténku L4/L5 v závislosti na časových a frekvenčních parametrech práce. Limitní hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 7. Limitní hodnotou kompresní síly, které zaměstnanec nesmí být vystaven v žádném časovém úseku pracovní doby, je hodnota 6 400 N.

 

Tabulka č. 7

Komprese [N]

Maximální povolený počet úkonů

Maximální povolená doba trvání úkonů [min]

6400

0

0,0

6105

10

1,2

5844

20

2,4

5611

30

3,6

5402

40

4,8

5213

50

6, 0

5042

60

7,2

4887

70

8, 4

4744

80

9,6

4613

90

10,8

4493

100

12,0

4381

110

13,2

4278

120

14,4

4182

130

15, 6

4093

140

16, 8

4009

150

18, 0

3931

160

19,2

3857

170

20,4

3788

180

21,6

3723

190

22,8

3662

200

24,0

3603

210

25, 2

3549

220

26, 4

3496

230

27,6

3447

240

28, 8

3400

250

30,0

 

 

 

 

Tabulka č. 8

Doba výkonu práce [min.]

+ Limitní hodnota [%]

Koeficient přepočtu

Doba výkonu práce [min.]

- Limitní hodnota [%]

Koeficient přepočtu

481-509

2,5

1,025

450-479

2,5

0,975

510-539

5

1,05

420-449

5

0,95

540-569

7,5

1,075

390-419

7,5

0,925

570-599

10

1,1

360-389

10

0,9

600-629

12,5

1,125

330-359

12,5

0,875

630-659

15

1,15

300-329

15

0,85

660-689

17,5

1,175

270-299

17,5

0,825

>689

20

1,2

240-269

20

0,8

“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 37, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.