Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

408/2023 Sb. znění účinné od 1. 7. 2024

Čl. II body 8 a 9 nabývají účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení zákona, tj. dne 28. 12. 2023.

Zákon jako celek nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Čl. I body 1, 9, 11 až 16, 48 až 57, 60 až 62 a 64 a čl. VI bod 5 nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona, tj. dne 1. 7. 2024.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 408/2023 Sb.

1.7.2024

zákonem č. 408/2023 Sb.

1.1.2024

408

 

ZÁKON

ze dne 29. listopadu 2023,

kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zaměstnanosti (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 210/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 365/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 161/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 216/2022 Sb., zákona č. 75/2023 Sb., zákona č. 125/2023 Sb. a zákona č. 173/2023 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 písm. c) úvodní části za středníkem a v § 5a se slova „a 3“ nahrazují slovy „a 2“.

 

2.

V § 5 písmeno e) zní:

e)

nelegální prací práce, která má znaky závislé práce podle § 2 odst. 1 zákoníku práce a je konána

1.

fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah; to neplatí, pokud výkon této práce mimo pracovněprávní vztah umožňují jiné právní předpisy,

2.

cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartou vydanými podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo bez některé z těchto karet; to neplatí v případě výkonu jiné práce podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, nebo

3.

cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky, je-li podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky vyžadováno.

Pro posouzení toho, zda se jedná o nelegální práci, není podstatná délka výkonu této práce.“.

Poznámky pod čarou č. 81 a 82 se zrušují.

 

3.

V § 6 odst. 1 písm. i) se slova „ , agentur práce“ zrušují.

 

4.

V § 6 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j)

vydává a odnímá osobám povolení ke zprostředkování zaměstnání a vede evidenci agentur práce podle § 14,“.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).

 

5.

V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které včetně poznámky pod čarou č. 78 zní:

m)

poskytuje Ministerstvu vnitra

1.

přehled o změnách údajů ve vydaných povoleních ke zprostředkování zaměstnání,

2.

přehled o pokutách uložených právnickým nebo fyzickým osobám, kterým bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání, za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů podle § 126 odst. 2 nebo jiného právního předpisu78).

__________

78)

§ 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

6.

V § 6 odst. 2 se za slova „Úřadu práce a“ vkládají slova „společně s evidencí podle odstavce 1 písm. j)“.

 

7.

V § 8 se písmena g) a l) zrušují.

Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena g) až j).

 

8.

V § 14 odst. 4 se slova „Úřadu práce“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

 

9.

V § 14 odst. 4 v části věty za středníkem se slova „až 4“ nahrazují slovy „a 3 a podle § 101a“.

 

10.

V § 30 odst. 1 písm. e) a § 139 odst. 1 písm. c) se slovo „vykonává“ nahrazuje slovem „koná“.

 

11.

V § 37 se slova „a informaci“ se nahrazují slovem „ , informaci“ a za slovo „postižením“ se doplňují slova „ , a informaci o příslušném kódu vztahujícím se k druhu práce v rámci oznámeného volného pracovního místa, a to podle skupin Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zveřejněné Českým statistickým úřadem110)“.

 

12.

V § 37 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

(2)

Krajská pobočka Úřadu práce vyřadí z evidence volných pracovních míst oznámené volné pracovní místo po 6 měsících ode dne jeho oznámení zaměstnavatelem. To neplatí u pracovního místa, u něhož je vedeno řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty nebo povolení k zaměstnání cizince, a to až do doby ukončení správního řízení.

(3)

Krajská pobočka Úřadu práce vyřadí z evidence volných pracovních míst oznámené volné pracovní místo, pokud zaměstnavatel neposkytne krajské pobočce Úřadu práce součinnost k obsazení tohoto oznámeného volného pracovního místa.“.

 

13.

V § 37a odst. 2 se slova „ , které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení“ nahrazují slovem „oznámené“.

 

14.

V § 37a se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

15.

V § 37a odst. 4 se za slova „modré karty“ vkládají slova „nebo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty“ a za slovo „odstavce“ se vkládají slova „2 nebo“.

 

16.

V § 37a odst. 7 se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce“.

 

17.

V § 37a odst. 7 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , zastřené zprostředkování zaměstnání nebo umožnění výkonu zastřeného zprostředkování zaměstnání“.

 

18.

V § 37a odst. 7 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje a na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

zaměstnavateli jako kontrolované osobě byla Státním úřadem inspekce práce nebo oblastním inspektorátem práce v období posledních 4 měsíců pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000 Kč za neposkytnutí součinnosti při kontrole.“.

 

19.

V § 38 větě třetí se slova „nebo za“ nahrazují slovem „ , za“ a za slova „inspektorát práce“ se vkládají slova „ , nebo za neposkytnutí součinnosti při kontrole“.

 

20.

V § 59 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „generálnímu ředitelství Úřadu práce zejména“ nahrazují slovem „ministerstvu“ a na konci textu se doplňuje dvojtečka.

 

21.

V § 59 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která včetně poznámky pod čarou č. 110 znějí:

d)

identifikaci uživatele, ke kterému byli zaměstnanci agentury práce dočasně přiděleni,

e)

počet zaměstnanců podle skupin Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zveřejněné Českým statistickým úřadem110) přidělených ke každému uživateli.

_________

110)

Sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), ve znění pozdějších sdělení.“.

 

22.

V § 59 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách zobecněné informace poskytnuté podle odstavce 2 písm. a) až c) a e).“.

 

23.

V § 60 odst. 1 a 5, § 60a odst. 1 větě druhé, § 60b odst. 3 větě druhé a v § 61 odst. 6 větě čtvrté se slova „generální ředitelství Úřadu práce“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

 

24.

V § 60 odst. 2, 3 a 10, § 60a odst. 1 až 3, § 60b odst. 2 a v § 63 odst. 2 písm. a) se slovo „udělení“ nahrazuje slovem „vydání“.

 

25.

V § 60 odst. 2 se slova „63 odst. 2 písm. a) až e), § 63 odst. 3 nebo 4“ nahrazují slovy „§ 63 odst. 2 písm. a) až e) nebo g) nebo podle § 63 odst. 3 nebo 4“.

 

26.

V § 60 se na konci odstavce 8 doplňují věty „Odbornou praxí podle věty první se rozumí soustavný osobní výkon činnosti v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, fyzickou osobou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Odbornou praxi je fyzická osoba povinna získat v době 10 let bezprostředně předcházejících podání žádosti o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání.“.

 

27.

V § 60 odst. 10 se na konci textu věty první doplňují slova „a splnění podmínek podle odstavce 2, s výjimkou odborné způsobilosti, a odstavců 4 až 6 fyzickou osobou, která je členem jejího statutárního orgánu nebo zástupcem právnické osoby v takovém orgánu; podmínku bezúhonnosti podle odstavce 4 musí splňovat i právnická osoba, která je členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby“.

 

28.

V § 60 odst. 11 větě první se slova „Úřad práce oprávněn“ nahrazují slovy „ministerstvo oprávněno“.

 

29.

V § 60 odst. 11 větě druhé, § 60 odst. 13 větě poslední a v § 65 se slova „Úřad práce“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

 

30.

V § 60 odst. 12 se slova „na generálním ředitelství Úřadu práce“ nahrazují slovy „ministerstvu“.

 

31.

V § 60 odstavec 13 zní:

(13)

Podmínkou vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání je, že žádající osobě, odpovědnému zástupci žádající právnické osoby, osobě, která je členem statutárního orgánu žádající právnické osoby, nebo zástupci právnické osoby v tomto statutárním orgánu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za přestupek, který by představoval důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 63 odst. 2 písm. c). Podmínka podle věty první platí také pro odpovědného zástupce, osobu, která je členem statutárního orgánu žádající právnické osoby, nebo zástupcem právnické osoby v tomto statutárním orgánu, jestliže byli odpovědným zástupcem, členem statutárního orgánu nebo zástupcem právnické osoby ve statutárním orgánu u jiné právnické osoby v době, kdy byl touto právnickou osobou spáchán takový přestupek.“.

 

32.

V § 60 se doplňují odstavce 14 a 15, které znějí:

(14)

Podmínkou vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání je bezdlužnost žádající osoby, a to již při podání žádosti. Osoba, které bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání, musí být bezdlužná po celou dobu trvání platnosti povolení ke zprostředkování zaměstnání. Bezdlužnost ověřuje ministerstvo, přičemž v době platnosti povolení ke zprostředkování zaměstnání tak činí nejméně jednou za 6 měsíců.

(15)

Za bezdlužnou se pro účely zprostředkování zaměstnání agenturami práce považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

a)

u orgánů Finanční správy České republiky,

b)

u orgánů Celní správy České republiky,

c)

na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění,

d)

na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.“.

 

33.

V § 60a odst. 1 větě první, § 60b odst. 2 a v § 63 odst. 1 písm. d) se slova „generálního ředitelství Úřadu práce“ nahrazují slovem „ministerstva“.

 

34.

V § 60a odst. 1 větě druhé a v § 60a odst. 2 větě první se slova „ , popřípadě odpovědných zástupců,“ zrušují.

 

35.

V § 60a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ministerstvo informuje bez zbytečného odkladu Ministerstvo vnitra o změnách údajů uvedených v žádosti o závazné stanovisko a současně mu poskytne veškeré informace, které mohou mít vliv na posouzení osoby z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob.“.

 

36.

V § 60a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Sídlo žádající osoby a prostory podle § 61 odst. 2 písm. c) a odst. 4 písm. c) musí být před podáním žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání a po celou dobu jeho platnosti viditelně označeny jejím jménem a identifikačním číslem osoby, bylo-li jí přiděleno, a jde-li o podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku, obchodní firmou.“.

 

37.

V § 60a odst. 3 větě první se slova „generálnímu ředitelství Úřadu práce“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

 

38.

V § 60a odst. 3 větě druhé se slovo „udělením“ nahrazuje slovem „vydáním“.

 

39.

V § 60b odst. 1 se částka „500 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Poskytnutí kauce je podmínkou vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání a pro výkon zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) žádající osobou.“.

 

40.

V § 60b odst. 2 se za slovo „poskytuje“ vkládá slovo „vždy“ a za slovo „všech“ se vkládá slovo „ostatních“.

 

41.

V § 61 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d)

doklad o vzniku pracovního poměru s odpovědným zástupcem, nejde-li o člena statutárního orgánu, pokud takový pracovní poměr vznikne nejpozději ke dni právní moci rozhodnutí o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání, s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně.“.

 

42.

V § 61 odst. 6 větě druhé se slova „Úřadu práce“ nahrazují slovy „ministerstvu“.

 

43.

V § 62 odst. 3 větě druhé se za slova „3 měsíce“ vkládají slova „a nejpozději 1 měsíc“.

 

44.

V § 63 odst. 2, 3, 4 a 6 se slova „Generální ředitelství Úřadu práce“ nahrazují slovem „Ministerstvo“.

 

45.

V § 63 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

právnická osoba nebo fyzická osoba

1.

zprostředkovává zaměstnání v rozporu s povolením ke zprostředkování zaměstnání,

2.

umožní výkon nelegální práce,

3.

zastřeně zprostředkuje zaměstnání nebo zastřené zprostředkování zaměstnání umožní,

4.

poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona, nebo

5.

opakovaně neposkytne orgánům inspekce práce součinnost při kontrole,“.

 

46.

V § 63 odst. 3 se slova „právnická nebo fyzická osoba poruší povinnost, kterou agenturám práce ukládá § 307b, 308 nebo § 309 odst. 2, 3, 5 a 6“ nahrazují slovy „osoba zprostředkovává zaměstnání v rozporu s dobrými mravy nebo poruší jinou povinnost podle tohoto zákona nebo povinnost podle § 307b, 308 nebo § 309 odst. 2, 3, 5 nebo 6“.

 

47.

V § 63 odstavec 5 zní:

(5)

Bylo-li povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmuto z důvodů podle odstavce 2 písm. a) až e) nebo g), odstavce 3 nebo 4, může být osobě vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání nejdříve po uplynutí 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. O odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání zahájeného na žádost osoby, jíž bylo povolení vydáno, nelze rozhodnout dříve, než bude dokončeno řízení o odejmutí povolení z moci úřední.“.

 

48.

Název části čtvrté zní:

ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ A POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE VYSÍLAJÍCÍHO ZAMĚSTNANCE K VÝKONU PRÁCE V RÁMCI NADNÁRODNÍHO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY“.

 

49.

V § 87 odst. 1 větě první a § 88 odst. 1 se slovo „písemně“ zrušuje.

 

50.

V § 87 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

 

51.

V § 87 odst. 2 se slova „Písemná informace“ nahrazují slovem „Informace“.

 

52.

V § 87 odst. 2 se slova „a odstavce 2 věty první“ a slova „nebo 3“ zrušují.

 

53.

V § 87 odst. 3 se slova „a odstavci 2 větě první“ zrušují.

 

54.

V § 87 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Informaci podle odstavce 1 a informaci podle odstavce 3 týkající se osob uvedených v odstavci 1 je zaměstnavatel povinen doručit pouze dálkovým přístupem datovou zprávou do datové schránky určené Úřadem práce nebo využitím informačního systému podle specifikace komunikace a ve formátu, s obsahem a strukturou stanovenou ministerstvem. Ministerstvo stanoví vyhláškou specifikaci komunikace mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem a formát, obsah a strukturu datové zprávy. Nesplňuje-li informace tyto podmínky, nepřihlíží se k ní.“.

 

55.

V § 88 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Informaci podle odstavců 1 a 2 je zaměstnavatel povinen doručit pouze dálkovým přístupem datovou zprávou do datové schránky určené Úřadem práce nebo využitím informačního systému podle specifikace komunikace a ve formátu, s obsahem a strukturou stanovenými podle § 87 odst. 4. Nesplňuje-li informace tyto podmínky, nepřihlíží se k ní.“.

 

56.

V § 94 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „9“.

 

57.

V § 98 se na konci písmene s) slovo „nebo“ zrušuje a na konci paragrafu se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno u), které zní:

u)

který je občanem státu uvedeného na seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta; seznam těchto států může vláda stanovit nařízením, a to po projednání v Radě hospodářské a sociální dohody a s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu práce.“.

 

58.

V § 99 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , zastřené zprostředkování zaměstnání nebo umožnění výkonu zastřeného zprostředkovní zaměstnání“.

 

59.

V § 99 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje a za písmeno e) se vkládá nové písmeno f), které zní:

f)

jehož zaměstnavateli jako kontrolované osobě byla Státním úřadem inspekce práce nebo oblastním inspektorátem práce v posledních 4 měsících pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000 Kč za neposkytnutí součinnosti při kontrole, nebo“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

 

60.

V části čtvrté se za hlavu II vkládá nová hlava III, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 107 zní:

HLAVA III

Povinnosti zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vysílajícího zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky

 

§ 101a

 

(1)

Nastoupí-li k výkonu práce na území České republiky zaměstnanec vyslaný v rámci nadnárodního poskytování služeb18) zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie, je tento zaměstnavatel povinen nejpozději v den nástupu vyslaného zaměstnance k výkonu práce tuto skutečnost oznámit Státnímu úřadu inspekce práce prostřednictvím informačního systému, a to podle specifikace, ve formátu a struktuře zveřejněné tímto úřadem.

(2)

Státní úřad inspekce práce vede pro účely plnění povinnosti podle odstavce 1 evidenci.

(3)

V oznámení podle odstavce 1 zaměstnavatel uvede

a)

své identifikační údaje,

b)

členský stát, v němž je usazen,

c)

adresu sídla zaměstnavatele,

d)

své daňové identifikační číslo, a nemá-li přiděleno, číslo registrace zaměstnavatele v členském státě usazení,

e)

jméno a příjmení vyslaného zaměstnance,

f)

datum narození vyslaného zaměstnance,

g)

číslo průkazu totožnosti vyslaného zaměstnance,

h)

státní příslušnost vyslaného zaměstnance,

i)

údaj, zda zaměstnavatel vyslal svého zaměstnance

1.

k právnické nebo fyzické osobě na základě smlouvy s touto právnickou nebo fyzickou osobou k výkonu práce na území České republiky k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy,

2.

jako obchodní korporace s umístěním na území členských států Evropské unie z této obchodní korporace do odštěpného závodu s umístěním na území České republiky, k níž tento odštěpný závod náleží, nebo jako obchodní korporace se sídlem na území České republiky, jež je vůči obchodní korporaci se sídlem na území České republiky ovládající nebo ovládanou osobou101) anebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou,

3.

jako agentura práce dočasně přidělil svého zaměstnance uživateli se sídlem nebo vykonávajícího činnost na území některého členského státu Evropské unie na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti,

j)

datum zahájení vyslání,

k)

datum předpokládaného ukončení vyslání,

l)

skutečnost, že doba poskytování služeb na území České republiky přesáhne 12 měsíců, včetně odůvodnění; pro účely posouzení této lhůty se v případě nahrazení zaměstnance uvedeného v odstavci 1 jiným zaměstnancem vyslaným k výkonu práce v rámci plnění stejného pracovního úkolu107) na stejném místě výkonu práce jednotlivé doby vyslání sčítají,

m)

povahu poskytované služby nebo klasifikaci ekonomické činnosti,

n)

údaje o příjemci služby, a to

1.

název příjemce služby,

2.

označení, zda se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu,

3.

adresu sídla nebo bydliště příjemce služby,

4.

daňové identifikační číslo, a není-li přiděleno, identifikační číslo,

5.

adresu pracoviště vyslaného zaměstnance, je-li odlišné od adresy sídla příjemce služby.

(4)

Zaměstnavatel je povinen oznámit změnu údajů uvedených v odstavci 2 nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala, nebo kdy se o ní dozvěděl. Zaměstnavatel je dále povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů oznámit skončení vyslání zaměstnance na území České republiky; tuto povinnost zaměstnavatel nemá, skončilo-li vyslání na území České republiky tohoto zaměstnance dnem původně zaměstnavatelem oznámeným. Tato oznámení zaměstnavatel činí způsobem podle odstavce 1.

(5)

K oznámení je zaměstnavatel povinen předložit kopii dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu vyslaného zaměstnance, a je-li v jiném než českém nebo slovenském jazyce, též překlad tohoto dokladu do českého jazyka. Za správnost překladu pracovní smlouvy do českého jazyka odpovídá zaměstnavatel.

__________

107)

§ 319a odst. 3 zákoníku práce.“.

Dosavadní hlavy III a IV se označují jako hlavy IV a V.

 

61.

V § 102 odst. 2 věta druhá zní: „Evidence obsahuje

a)

identifikační údaje cizinců,

b)

adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek,

c)

číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal,

d)

druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno,

e)

pohlaví těchto osob,

f)

zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností,

g)

nejvyšší dosažené vzdělání,

h)

vzdělání požadované pro výkon povolání,

i)

dobu, na kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta a na kterou jim byl povolen pobyt, a

j)

den nástupu a den skončení výkonu práce nebo vyslání cizince na území České republiky.“.

 

62.

V § 102 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

 

63.

V § 118 odst. 5 a § 119 odst. 2 písm. h) se slova „podle § 5 písm. e) bodu 3“ nahrazují slovy „ , za zastřené zprostředkování zaměstnání nebo umožnění výkonu zastřeného zprostředkování“.

 

64.

V § 136 odst. 2 se slovo „republiky,“ nahrazuje slovy „republiky podle § 95 odst. 1,“.

 

65.

V § 139 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

nesplní oznamovací povinnost podle § 87 nebo 88 anebo nevede evidenci podle tohoto zákona,“.

 

66.

V § 139 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. d), f) nebo h) lze uložit zákaz činnosti, a to nejdéle na 2 roky.“.

 

67.

V § 140 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Za přestupek podle odstavce 1 písm. c), e) nebo f) lze uložit zákaz činnosti, a to nejdéle na 2 roky.“.

 

68.

V § 141a se slova „bodu 3“ nahrazují slovy „bodu 1, 2 nebo 3“.

 

69.

V § 141a se slova „§ 139 odst. 1 písm. f) nebo § 140 odst. 1 písm. e)“ nahrazují slovy „§ 139 odst. 1 písm. d), f) nebo h) nebo podle § 140 odst. 1 písm. c), e) nebo f)“.

 

70.

V § 141a odst. 2 se slova „90 dnů“ nahrazují slovem „1 roku“.

 

71.

V § 141a se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Je-li ručitelů podle odstavce 2 více, každý z nich ručí za úhradu pokuty v celé výši.

(4)

Předmětem řízení podle odstavce 2 je pouze posouzení vzniku ručení. Zda došlo k přestupku, za který byla uložena pokuta, jejíž úhradu má ručení zajistit, již posuzovat nelze.“.

 

72.

V § 141b odst. 2 větě druhé se slovo „vykonával“ nahrazuje slovem „konal“.

 

73.

V § 142 se slova „a) až e)“ nahrazují slovy „a) až e), g) nebo podle § 63 odst. 3 nebo 4“.

 

74.

V § 147 odst. 2 větě první se slova „příslušníků a vojáků z povolání“ nahrazují slovy „vojáků v činné službě a příslušníků“.

 

75.

V § 147 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a na horskou službu“.

 

76.

V § 147b se za slovo „výzvu“ vkládají slova „ministerstvu a“ a za slovo „výplatu,“ se vkládají slova „pro zprostředkování zaměstnání agenturami práce,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Řízení o povolení ke zprostředkování zaměstnání pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Na osobu, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podala žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání, o níž nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje povinnost podle § 60b odst. 1 a 2 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Osoba, které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doplatit kauci do výše podle § 60b odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to složením částky na zvláštní účet ministerstva. Marným uplynutím této lhůty povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká.

4.

Osoba, které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona splnit podmínku bezdlužnosti podle § 60 odst. 15 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a prokázat bezdlužnost ministerstvu. Marným uplynutím této lhůty povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká. Povinnost prokázat bezdlužnost podle věty první neplatí, pokud osoba dala souhlas s prokázáním bezdlužnosti generálnímu ředitelství Úřadu práce a za tímto účelem zprostila příslušný finanční úřad, celní úřad, orgán správy sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu povinnosti mlčenlivosti vůči generálnímu ředitelství Úřadu práce.

5.

Správní řízení o vydání nebo odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Úřadem práce České republiky, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Ministerstvo práce a sociálních věcí.

6.

Řízení ve věcech státní služby státního zaměstnance zařazeného na služebním místě v oddělení agentur práce odboru zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek generálního ředitelství Úřadu práce České republiky zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ke kterým byl příslušný generální ředitel Úřadu práce České republiky a která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí státní tajemník v Ministerstvu práce a sociálních věcí.

7.

Státní zaměstnanec ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, který je přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zařazen na služebním místě v oddělení agentur práce odboru zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek generálního ředitelství Úřadu práce České republiky, s výjimkou představeného, vedoucího oddělení agentur práce odboru zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek generálního ředitelství Úřadu práce České republiky, je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona státním zaměstnancem ve služebním poměru zařazeným v Ministerstvu práce a sociálních věcí.

8.

Služební místo představeného, vedoucího oddělení agentur práce odboru zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek generálního ředitelství Úřadu práce České republiky se dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona ruší. Státního zaměstnance, který je ke dni zrušení tohoto služebního místa jmenován na toto služební místo představeného, lze převést na služební místo zařazené v nižší platové třídě jen s jeho souhlasem.

9.

Služební orgány v Ministerstvu práce a sociálních věcí a v Úřadu práce České republiky předloží do 10 dnů ode dne vyhlášení tohoto zákona, ne však dříve, než je termín stanovený podle § 17 odst. 2 zákona o státní službě pro předložení návrhů systemizace pro rok 2024 jednotlivými služebními orgány, Ministerstvu vnitra změnu systemizace související s převedením služebních míst, na nichž jsou zařazeni státní zaměstnanci podle bodu 7 a zrušení služebního místa představeného podle bodu 8.

Čl. III

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 73/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 125/2023 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Uplatnil-li zaměstnanec nárok podle § 324a zákoníku práce, uvede v žádosti podle odstavce 1, zda byl ručitelem uspokojen a v jaké výši, a dále uvede identifikační údaje ručitele. Zaměstnanec je povinen informovat krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce o těchto skutečnostech i v případě, že nastanou po podání žádosti.“.

 

2.

V § 10 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

 

3.

V § 10 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

(2)

Z přiznaného mzdového nároku Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce, před provedením srážek a odvodů podle odstavce 1, odečte

a)

kompenzaci podle § 44b zákona o zaměstnanosti, pokud byla zaměstnanci přiznána, a to v rozsahu, který odpovídá odstupnému,

b)

mzdové nároky v rozsahu, v jakém byl zaměstnanec uspokojen z ručení podle zvláštního právního předpisu22).

_________

22)

§ 324a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení ve věci žádosti o přiznání dlužných mzdových nároků zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 118/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o inspekci práce (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 250/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 358/2022 Sb., zákona č. 172/2023 Sb., zákona č. 281/2023 Sb. a zákona č. 303/2023 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 2 písm. f) se za slovo „republiky“ vkládají slova „a ministerstvu“, v § 4 odst. 2 písm. i) se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“ a za slovo „služeb“ se vkládají slova „a v českém a anglickém jazyce základní informace o právech zaměstnanců podle § 324a zákoníku práce“.

 

2.

V § 9a odst. 2 a § 22a odst. 2 se částka „200 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 000 Kč“.

 

3.

V § 12 odst. 1 a § 25 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

nesplní informační povinnost podle § 279 odst. 1 písm. j) zákoníku práce.“.

 

4.

V § 12 odst. 2 a § 25 odst. 2 písmeno c) zní:

c)

písm. d) až f) lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.“.

 

5.

V § 13 odst. 1 a § 26 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

n)

jako ručitel neuspokojí mzdové nároky zaměstnanců podle § 324a odst. 4 zákoníku práce.“.

 

6.

V § 13 odst. 2 a § 26 odst. 2 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „m)“ se doplňují slova „a n)“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákoníku práce (čl. 6-7)

Čl. VI

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 330/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 358/2022 Sb., zákona č. 432/2022 Sb., zákona č. 167/2023 Sb., zákona č. 281/2023 Sb. a zákona č. 321/2023 Sb., se mění takto:

1.

V § 279 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

ručení podle § 324a, osobách ručitelů a jejich změnách, včetně podmínek, lhůty a postupu pro uplatnění práva vůči ručiteli, a to před zahájením práce na smluvním plnění.“.

 

2.

V § 308 odst. 1 písm. g) v části věty před středníkem se za slovo „sjednáno“ vkládají slova „ , jednostranným písemným prohlášením zaměstnance nebo uživatele“.

 

3.

V § 309 odst. 3 v části věty za středníkem se za slovo „zaměstnancem,“ vkládají slova „skončením základního pracovněprávního vztahu,“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Jednostranné prohlášení uživatele musí být doručeno též zaměstnanci, přičemž dočasné přidělení skončí nejdříve 14. den po doručení tohoto prohlášení.“.

 

4.

V § 319 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

5.

V § 319a se text „87 odst. 2“ nahrazuje textem „101a“.

 

6.

V části třinácté hlava XI včetně nadpisu zní:

HLAVA XI

ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA RUČENÍ ZA MZDY, PLATY A ODMĚNY Z DOHODY

 

§ 324a

 

(1)

Dodavatel ručí za mzdy, platy a odměny z dohody (dále jen „mzdové nároky“) zaměstnanců poddodavatele v rozsahu, v jakém se podíleli na smluvním plnění pro dodavatele, a to až do výše minimální mzdy. Dodavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí stavební podnikatel podle § 14 písm. d) stavebního zákona, který při provádění stavby, změně nebo údržbě dokončené stavby anebo při odstraňování stavby zajišťuje plnění prostřednictvím poddodavatele. Za poddodavatele se považuje též agentura práce, která pro provádění činností podle věty druhé k dodavateli jako uživateli dočasně přidělila své zaměstnance.

(2)

Ve smluvním řetězci o více poddodavatelích ručí s dodavatelem podle odstavce 1 společně a nerozdílně rovněž dodavatel na nejvyšším stupni smluvního řetězce.

(3)

Pokud zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci za práci, kterou konal v rámci plnění pro dodavatele, mzdu, plat nebo odměnu z dohody do konce období splatnosti podle § 141 odst. 1, může zaměstnanec do 3 měsíců od uplynutí období splatnosti písemně vyzvat ručitele k uspokojení mzdových nároků.

(4)

Ručitel je povinen uspokojit mzdové nároky podle odstavce 1 nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy. Zároveň je povinen informovat zaměstnavatele o výši částek vyplacených jednotlivým zaměstnancům a o provedených srážkách. Ve smluvním řetězci o více poddodavatelích informuje rovněž dalšího ručitele.

(5)

Výzva podle odstavce 3 musí obsahovat

a)

jméno zaměstnance,

b)

označení zaměstnavatele,

c)

druh vykonávané práce,

d)

období, za které uplatňuje mzdové nároky, a rozsah práce vykonané v rámci plnění pro dodavatele,

e)

informaci o uplynutí období splatnosti mzdových nároků,

f)

požadovaný způsob vyplacení, včetně údajů nezbytných pro jeho provedení; ustanovení § 142 a 143 se použijí přiměřeně, a

g)

údaje potřebné pro výpočet zálohy na daň z příjmů nebo daně z příjmů z uspokojovaných mzdových nároků podle odstavce 1 a označení zdravotní pojišťovny, v jejíž prospěch se provádí odvody podle zvláštních právních předpisů.

(6)

Ručitel provede srážky a odvody podle zvláštních právních předpisů včetně srážky a odvedení zálohy na daň z příjmů nebo daně z příjmů z uspokojovaných mzdových nároků podle odstavce 1.

(7)

Ručitel má v případě, že splnil ručitelskou povinnost podle odstavce 4, vůči poddodavateli právo na náhradu plnění, které za něj poskytl.

(8)

Ručitel za mzdové nároky podle odstavce 1 neručí, jestliže mu poddodavatel poskytl při zahájení realizace smluvního plnění potvrzení, že nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než 3 měsíce, a zároveň nebyla poddodavateli v období 12 měsíců předcházejících zahájení realizace smluvního plnění pro dodavatele pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Při splnění podmínek podle věty první neručí ručitel ani za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatelů na nižších stupních smluvního řetězce.“.

 

7.

V § 330 se za text „§ 315“ vkládá text „ , § 324a odst. 3“.

 

8.

V § 363 se za text „319a,“ vkládá text „324a,“.

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1.

Ustanovení § 308 odst. 1 písm. g) a § 309 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje na pracovněprávní vztahy mezi agenturou práce a zaměstnancem, které vznikly nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Informace podle § 279 odst. 1 písm. j) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být poskytnuta zaměstnanci, který započal práce na smluvním plnění v době před nabytím účinnosti tohoto zákona, do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3.

Ručitel neručí podle § 324a odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za mzdové nároky, na které vzniklo zaměstnanci právo před nabytím účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

Účinnost (čl. 8)

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1, 9, 11 až 16, 48 až 57, 60 až 62 a 64 a čl. VI bodu 5, které nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, a čl. II bodů 8 a 9, které nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

 

Pavel v. r.

 

Fiala v. r.