Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

414/2023 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2024

s výjimkou čl. I bodů 22 a 187 a čl. II bodů 6 a 7, které nabývají účinnosti 1. 1. 2025,

čl. I bodů 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 16 až 18, 21, 23 až 25, 70, 77, 82, 87 až 89, 91, 92, 101, 104 až 114, 117, 118, 121, 122, 124, 174, 176, 177, 180, 181, 184 a 188, čl. II bodů 8 a 9, čl. IV a čl. V, které nabývají účinnosti 1. 1. 2027.

414

 

ZÁKON

ze dne 11. prosince 2023,

kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se mění takto:

1.

zatím neúčinné

 

2.

zatím neúčinné

 

3.

§ 1a se zrušuje.

 

4.

zatím neúčinné

 

5.

zatím neúčinné

 

6.

V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

zastupitelské úřady České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.“.

 

7.

zatím neúčinné

 

8.

V § 3 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

9.

zatím neúčinné

 

10.

V § 4 odst. 1 se slova „provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to“ nahrazují slovy „kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku matrik“ a slovo „ročně“ se nahrazuje slovy „za 2 roky“.

 

11.

V § 4 odst. 2 se za slova „(dále jen „matriční doklad“),“ vkládají slova „doslovných výpisů z matričních knih, prohlášení o určení otcovství,“.

 

12.

zatím neúčinné

 

13.

V § 4a odstavec 1 zní:

(1)

Krajský úřad ve svém správním obvodu kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku matrik a užívání a změny jména a příjmení u

a)

úřadů s rozšířenou působností nejméně jednou za 3 roky a

b)

matričních úřadů nejméně jednou za 6 let.“.

 

14.

V § 4a odst. 2 se za slovo „dokladů,“ vkládají slova „doslovných výpisů z matričních knih, prohlášení o určení otcovství,“.

 

15.

V § 4a se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , nebo u člena zastupitelstva obce“.

 

16.

zatím neúčinné

 

17.

zatím neúčinné

 

18.

zatím neúčinné

 

19.

V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „manželství nevzniklo“ nahrazují slovy „manželství není“ a slova „o prohlášení, že partnerství nevzniklo“ se nahrazují slovy „ , že partnerství není“.

 

20.

V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , nebo jiných skutečností vyplývajících ze zákona“.

 

21.

zatím neúčinné

 

22.

zatím neúčinné

 

23.

zatím neúčinné

 

24.

zatím neúčinné

 

25.

zatím neúčinné

 

26.

V § 8 odst. 1 větě první se slova „knihu narození, knihu manželství a knihu úmrtí a registrující matriční úřad pro knihu partnerství“ nahrazují slovy „každou matriční knihu“.

 

27.

V § 8 odst. 1 se na konci textu věty poslední doplňují slova „ , znalecký posudek prokazující otcovství podle zákona o státním občanství České republiky31) a listiny nezbytné pro ověření správnosti údajů zapsaných v matriční knize“.

Poznámka pod čarou č. 31 zní:

31)

§ 7 odst. 2 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).“.

 

28.

V § 8a odst. 1 písm. a) se slova „jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob“ zrušují.

 

29.

V § 8a odst. 1 písm. b) a v § 25 odst. 1 písm. b) se za slova „státních orgánů“ vkládají slova „České republiky“.

 

30.

V § 8a odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.

 

31.

V § 8a odst. 1 písm. d) a v § 25 odst. 1 písm. d) se slova „orgány státu“ nahrazují slovy „státními orgány České republiky“.

 

32.

V § 8a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.“.

 

33.

V § 8a se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

 

34.

V § 8a odstavec 2 zní:

(2)

V případě osvojení mohou nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit z nich výpisy v přítomnosti matrikáře pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí plné svéprávnosti. Pouze těmto osobám může být vydáno potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958.“.

 

35.

V § 8a odst. 3 se za slovo „nahlédnout“ vkládají slova „a činit z nich výpisy v přítomnosti matrikáře“ a na konci textu se doplňují slova „a pouze jim může být vydáno potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin“.

 

36.

V § 8a odst. 4 se za slovo „kopii“ vkládá slovo „ze“ a slova „pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků“ se nahrazují slovy „osobám uvedeným v odstavci 1; odstavce 2 a 3 se použijí obdobně“.

 

37.

V § 8a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5)

Podpis na plné moci musí být úředně ověřen, požádá-li prostřednictvím zmocněnce osoba uvedená v odstavci 1 písm. a), c), d) nebo e) nebo v odstavcích 2, 3 nebo 4 o

a)

povolení nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře,

b)

vydání potvrzení o údajích obsažených ve sbírce listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, nebo

c)

kopii ze sbírky listin nebo doslovný výpis z druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

38.

V § 8a odst. 6 se za slovo „děti,“ vkládá slovo „sourozenci,“.

 

39.

V § 10 odst. 3 se za slova „dopravním prostředku“ vkládají slova „a nelze-li postupovat podle odstavce 1“.

 

40.

V § 11a odst. 1 písm. b) se slova „nebo místostarostou“ nahrazují slovy „ , místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva“ a slova „je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu,“ se zrušují.

 

41.

V § 11a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Snoubenci mohou projevit vůli, že spolu vstupují do manželství, i před poslancem nebo senátorem, a to ve správním obvodu kteréhokoli matričního úřadu․ Písemné prohlášení poslance nebo senátora, že přijme jejich prohlášení o vstupu do manželství, předloží snoubenci matričnímu úřadu spolu s tiskopisem podle § 32.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

 

42.

V § 11a odst. 3 se za číslo „1“ vkládají slova „a 2“.

 

43.

V § 11a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Požadavek na přítomnost matrikáře se považuje za splněný i tehdy, má-li oddávající odbornou způsobilost matrikáře podle § 9 odst. 1. V případě uzavření manželství podle věty první musí snoubenci předložit oddávajícímu osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku. Oddávající je povinen do tří pracovních dnů od uzavření manželství doručit matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno, protokol o uzavření manželství.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

44.

V § 11a odst. 5 se za slovo „místě“ vkládají slova „a čase“.

 

45.

V § 11a odst. 6 se slova „města nebo“ nahrazují slovem „města,“ a za slovo „úřadu,“ se vkládají slova „poslancem nebo senátorem,“.

 

46.

V § 12 se slova „nebo mimo dobu stanovenou radou obce“ nahrazují slovy „a ve kteroukoli vhodnou dobu“.

 

47.

V § 13 odst. 1 větě první se slovo „církevního“ a slova „(dále jen „osvědčení“4)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

 

48.

V § 13 odst. 1 větě druhé a poslední se za slovo „vydání“ vkládá slovo „tohoto“.

 

49.

V § 13 odst. 2 se za slovo „Osvědčení“ vkládají slova „ , že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku,“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku, platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.“.

 

50.

V § 13a odst. 1 se slovo „registrující“ zrušuje a na konci textu se doplňují slova „ , v jehož správním obvodu došlo ke vzniku partnerství“.

 

51.

V § 13a odst. 2 se slovo „registrujícího“ nahrazuje slovem „kteréhokoli“.

 

52.

V § 13a odstavec 3 zní:

(3)

Matriční úřad přijímá prohlášení o vstupu do partnerství na jím určeném místě v jeho správním obvodu a jím určené době.“.

 

53.

V § 13a se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Matriční úřad může na základě žádosti osob vstupujících do partnerství povolit vstup do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoli vhodnou dobu.“.

 

54.

V § 14 odstavec 6 včetně poznámek pod čarou č. 32 a 33 zní:

(6)

Je-li oznamovatel neslyšící, hluchoslepý nebo němý, popřípadě činí-li oznámení v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je nutná přítomnost tlumočníka32) nebo prostředníka33) (dále jen „tlumočník“). Neslyšícímu, hluchoslepému nebo němému oznamovateli zajistí přítomnost tlumočníka matriční úřad; ustanovení správního řádu o právech osoby neslyšící nebo hluchoslepé se použijí obdobně. V ostatních případech zajišťuje přítomnost tlumočníka oznamovatel na vlastní náklady.

__________

32)

Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb.

33

) § 16 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.“.

Poznámka pod čarou č. 6 se včetně odkazů na ni zrušuje.

 

55.

V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4)

Poskytovatel zdravotních služeb zašle spolu s oznámením podle § 15 odst. 1 matričnímu úřadu listiny nebo doklady podle odstavců 1 až 3 nebo jejich kopie, pokud mu byly předloženy.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

 

56.

V § 16 odstavec 6 zní:

(6)

Pokud je rodič neslyšící, hluchoslepý, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky nebo slovensky, je nutná pro souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství přítomnost tlumočníka; § 14 odst. 6 věty druhá a třetí se použijí obdobně.“.

 

57.

V § 16 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:

(7)

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství před matričním úřadem nebo zastupitelským úřadem České republiky nelze učinit po dobu probíhajícího soudního řízení o určení otcovství k témuž dítěti. Rodiče při souhlasném prohlášení o určení otcovství stvrdí svým podpisem, že neurčili otcovství k tomuto dítěti před jiným matričním úřadem, zastupitelským úřadem České republiky nebo před soudem, ani že jim není známo, že by probíhalo soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti.

(8)

Bylo-li určeno otcovství souhlasným prohlášením rodičů k dítěti již narozenému, matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky, před kterým bylo otcovství takto určeno, postoupí prohlášení rodičů bezodkladně matričnímu úřadu příslušnému k provedení zápisu narození dítěte.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 9.

 

58.

Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně poznámky pod čarou č. 34 zní:

§ 16a

 

(1)

Prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky o určení otcovství k dítěti, které se narodilo v době mezi zahájením řízení o rozvodu a třístým dnem po rozvodu manželství nebo prohlášení manželství za neplatné, se činí před kterýmkoli matričním úřadem nebo zastupitelským úřadem České republiky, s výjimkou případů stanovených v občanském zákoníku34).

(2)

Manžel matky dítěte, popřípadě její bývalý manžel, muž, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matka dítěte současně stvrdí svým podpisem, že již neučinili prohlášení před jiným matričním úřadem, zastupitelským úřadem České republiky nebo před soudem, ani že jim není známo, že by probíhalo soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti.

(3)

K zápisu do knihy narození dítěte, k němuž bylo určeno otcovství podle odstavce 1, předloží matka dítěte nebo její bývalý manžel pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo prohlášení manželství za neplatné.

__________

34)

§ 780 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

59.

V § 17 odst. 3 se slova „a datum narození dítěte určí soud“ nahrazují slovy „ , který bezodkladně určí datum narození dítěte“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Soudem určené datum narození dítěte se zapíše do knihy narození.“.

 

60.

V § 18 odst. 1 se slova „ , je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven“ nahrazují slovy „nebo je zbaven práva určit jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte“.

 

61.

V § 18 odstavec 3 zní:

(3)

Souhlasným prohlášením o jménu, popřípadě jménech, je i

a)

písemné prohlášení rodičů učiněné u poskytovatele zdravotních služeb na předepsaném tiskopisu,

b)

písemné prohlášení o určení otcovství podle § 16a, nebo

c)

písemné prohlášení učiněné při souhlasném prohlášení rodičů o určení otcovství k nenarozenému dítěti nebo k narozenému dítěti, které není zapsáno v matrice.“.

 

62.

V § 19 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Dítěti, jehož rodiče neuzavřeli manželství a mají různá příjmení, se zapíše příjmení podle souhlasného prohlášení anebo podle dohody rodičů po právní moci rozsudku soudu o určení otcovství.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

63.

V § 19 odst. 3 se věta první zrušuje.

 

64.

V § 19 odst. 3 větě třetí se slova „dítěte staršího 15 let“ nahrazují slovy „nezletilého, který není plně svéprávný, (dále jen „nezletilé dítě“), staršího 12 let“.

 

65.

V § 19 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7)

Dojde-li k popření otcovství, zapíše se nezletilému dítěti do knihy narození příjmení matky v době provedení dodatečného záznamu. Dovršilo-li nezletilé dítě 12 let, je tato změna příjmení možná prohlášením dítěte nebo prohlášením matky se souhlasem dítěte.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

66.

V § 21 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4)

Při zápisu úmrtí cizince, kterému matriční úřad dosud nevydal žádný matriční doklad, se jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení uvádějí ve tvaru uvedeném latinkou v jeho cestovním dokladu.“.

 

67.

V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit místo úmrtí fyzické osoby zemřelé v dopravním prostředku, uvede se v zápisu, dodatečném zápisu, dodatečném záznamu a opravě zápisu jako místo úmrtí sídlo matričního úřadu příslušného k provedení zápisu úmrtí do matriční knihy.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

68.

V § 22 odst. 4 se slova „a datum úmrtí určí soud“ nahrazují slovy „ , na jehož základě soud bezodkladně zahájí řízení o určení data smrti“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Soudem určené datum úmrtí fyzické osoby se zapíše do knihy úmrtí.“.

 

69.

V § 24 odst. 1 se za slovo „knize“ vkládají slova „uvedené podle stavu ke dni vydání matričního dokladu“.

 

70.

zatím neúčinné

 

71.

V § 25 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „výpisy z nich“ nahrazují slovy „z ní výpisy“.

 

72.

V § 25 odst. 1 písm. a) se slova „ , jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob“ zrušují.

 

73.

V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

e)

osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.“.

 

74.

V § 25 odstavce 2 až 4 znějí:

(2)

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu v matriční knize a činit z ní výpisy v přítomnosti matrikáře pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení pokrevního rodiče a jeho souhlasu k osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí plné svéprávnosti.

(3)

Do zápisu narození dítěte v matriční knize, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem22), může nahlédnout a činit z ní výpisy v přítomnosti matrikáře pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

(4)

Matriční úřad vydá rodný list dítěte na žádost zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo fyzické osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud bylo dítě do péče tohoto zařízení nebo osoby svěřeno na základě rozhodnutí soudu.“.

 

75.

V § 25 odst. 5 se slovo „fyzické“ zrušuje.

 

76.

V § 25 odst. 6 se slova „ , odstavci 5 a v § 25a odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy „a odstavci 5“.

 

77.

zatím neúčinné

 

78.

V § 25 odstavce 7 a 8 znějí:

(7)

Matriční úřad vydá potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize uložené u matričního úřadu a doslovný výpis z matriční knihy, který lze pořídit i kopií matričního zápisu, osobě uvedené v odstavci 1; odstavce 2 a 3 se použijí obdobně.

(8)

Podpis na plné moci musí být úředně ověřen, požádá-li prostřednictvím zmocněnce osoba uvedená v odstavci 1 písm. a), c), d) nebo e) nebo v odstavcích 2, 3, 5, 6 nebo 7 o

a)

vydání matričního dokladu,

b)

povolení nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře,

c)

vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, nebo

d)

vydání doslovného výpisu z matriční knihy.“.

 

79.

§ 25a se zrušuje.

 

80.

V § 25b odst. 1 se za slovo „doklad“ vkládají slova „nebo doslovný výpis z matriční knihy“ a na konci textu se doplňují slova „ ; u zápisů v matriční knize vedené zvláštní matrikou se tyto lhůty počítají od matriční události“.

 

81.

V § 25b odst. 2 se za slovo „matrikáře“ vkládají slova „nebo vydá kopii ze sbírky listin nebo doslovný výpis z druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, který lze pořídit i kopií matričního zápisu“.

 

82.

zatím neúčinné

 

83.

V § 26 odst. 2 větě první se za slovo „být“ vkládá slovo „její“.

 

84.

V § 26 odst. 2 větě poslední se slovo „vyznačí“ nahrazuje slovy „v dodatečném záznamu uvede“.

 

85.

V § 26 odstavec 3 zní:

(3)

Na žádost občana, který je příslušníkem národnostní menšiny, jehož jméno, popřípadě jména, a příjmení jsou v matriční knize zapsána v českém nebo v jiném než českém jazyce, nebo na žádost jeho zákonných zástupců se jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení v matričním dokladu uvede v jazyce národnostní menšiny znaky přepsanými do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy. Není-li jeden rodič znám nebo je zbaven práva určit jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte, zapíše se jméno, popřípadě jména, a příjmení nezletilého dítěte podle žádosti druhého z rodičů. Jde-li o nezletilé dítě starší 12 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže k uvedení jeho jména, popřípadě jmen, a příjmení v matričním dokladu v jazyce národnostní menšiny dojít. Jde-li o společné příjmení manželů, uvede se příjmení v jazyce národnostní menšiny pouze se souhlasem druhého manžela, popřípadě jejich nezletilého dítěte staršího 12 let, a tato změna se bude vztahovat i na druhého z manželů a jejich nezletilé děti.“.

 

86.

V § 26 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:

(4)

Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména nebo příjmení, je žadatel povinen předložit matričnímu úřadu odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek. Do matriční knihy se v dodatečném záznamu uvede, že byl vydán matriční doklad s uvedením jména, popřípadě jmen, a příjmení v jazyce národnostní menšiny. Další matriční doklady se vydávají s uvedením jména, popřípadě jmen, a příjmení v této podobě.

(5)

Žádost podle odstavce 3 lze podat u kteréhokoli matričního úřadu.

(6)

Žádost podle odstavce 3 lze podat pouze jednou. Každá další žádost o uvedení téhož jména nebo příjmení v jazyce jiné národnostní menšiny je posuzována jako žádost o změnu jména nebo příjmení.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.

 

87.

zatím neúčinné

 

88.

zatím neúčinné

 

89.

zatím neúčinné

 

90.

V § 30a písm. f) se slovo „registrujícího“ zrušuje.

 

91.

zatím neúčinné

 

92.

zatím neúčinné

 

93.

V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Je-li snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem a zdržuje-li se trvale v jiném státě než ve státě, jehož je občanem, k předepsanému tiskopisu podle § 32 připojí doklad uvedený v odstavci 1 písm. d) i z tohoto státu.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

94.

V § 35 odst. 3 větě první se slova „Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,“ nahrazují slovy „členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát Evropské unie“)“.

 

95.

V § 35 odst. 6 se slova „Registrující matriční“ nahrazují slovem „Matriční“ a slova „a která žádá o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky nebo je azylantem nebo osobou požívající doplňkové ochrany“ se zrušují.

 

96.

V § 36 se slova „státního občanství (dále jen „bezdomovec“)“ nahrazují slovy „státní příslušnosti“.

 

97.

V § 37 se slova „Nezletilý, který není plně svéprávný a dovršil“ nahrazují slovy „Nezletilé dítě, které dovršilo“ a text „(§ 32)“ se zrušuje.

 

98.

§ 39 zní:

§ 39

 

(1)

Prohlášení o uzavření manželství nebo vstupu do partnerství se činí v

a)

českém jazyce, nebo

b)

jazyce národnostní menšiny, jestliže se v posledních dvou sčítáních lidu hlásilo k této národnosti vždy alespoň 10 % občanů obce, v jejímž územním obvodu se prohlášení činí, a pokud o to souhlasně požádají oba snoubenci nebo osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, a oddávající a matrikář ovládají jazyk této národnostní menšiny; protokol o uzavření manželství a protokol o vstupu do partnerství se vyhotovuje vždy v českém jazyce.

(2)

Pokud je snoubenec nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, neslyšící, hluchoslepý, němý nebo nemluví nebo nerozumí jazyku, v němž se činí prohlášení o uzavření manželství nebo vstupu do partnerství, je nutná při prohlášení o uzavření manželství nebo vstupu do partnerství přítomnost tlumočníka; § 14 odst. 6 věty druhá a třetí se použijí obdobně.“.

 

99.

V § 40 se na konci textu písmene d) doplňují slova „v jeho přítomnosti“.

 

100.

V § 43 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

V případě zápisu narození dítěte, které je ke dni podání žádosti o zápis do zvláštní matriky mladší 1 roku, lze místo dokladu o státním občanství České republiky dítěte předložit u dítěte narozeného

a)

za trvání manželství doklad prokazující státní občanství České republiky matky nebo otce dítěte ke dni narození dítěte, nebo

b)

mimo manželství doklad prokazující státní občanství České republiky matky dítěte ke dni narození dítěte.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

 

101.

zatím neúčinné

 

102.

V § 46 odst. 1 písm. g) se slova „bezdomovec, který“ nahrazují slovy „osoba bez státní příslušnosti, která“, slovo „je“ se nahrazuje slovem „jsou“ a slovo „způsobilý“ se nahrazuje slovem „způsobilí“.

 

103.

V § 46 odst. 1 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

 

104.

zatím neúčinné

 

105.

zatím neúčinné

 

106.

zatím neúčinné

 

107.

zatím neúčinné

 

108.

zatím neúčinné

 

109.

zatím neúčinné

 

111.

zatím neúčinné

 

112.

zatím neúčinné

 

113.

zatím neúčinné

 

114.

zatím neúčinné

 

115.

V § 54 odst. 1 větě poslední a v § 54 odst. 2 se slova „Ministerstvu zahraničních věcí České republiky“ nahrazují slovy „Ministerstvu zahraničních věcí“.

 

116.

V § 55 odst. 1 se za číslo „1958“ vkládají slova „ , nebo jednotlivý zápis“.

 

117.

zatím neúčinné

 

118.

zatím neúčinné

 

119.

V § 58 odst. 4 větě poslední se slovo „zletilých“ nahrazuje slovem „ostatních“.

 

120.

V § 58 odstavec 5 zní:

(5)

Pokud fyzická osoba v dobré víře po dobu nejméně 5 let užívá své jméno, popřípadě jména, nebo příjmení v nesprávné podobě, může před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude nadále užívat své jméno, popřípadě jména, nebo příjmení ve tvaru, v jakém je uvedeno v matričním dokladu, občanském průkazu nebo cestovním dokladu. Jde-li o společné příjmení manželů, lze učinit prohlášení pouze se souhlasem druhého manžela, popřípadě jejich nezletilého dítěte staršího 12 let, a tato změna se bude vztahovat i na druhého z manželů a jejich nezletilé děti.“.

 

121.

zatím neúčinné

 

122.

zatím neúčinné

 

123.

V § 60 větě poslední se slovo „bezdomovce“ nahrazuje slovy „osoby bez státní příslušnosti“.

 

124.

zatím neúčinné

 

125.

V § 62 odst. 1 větě druhé se slova „ , zdrobnělá a domácká“ zrušují.

 

126.

V § 62 odst. 1 větě poslední se slova „doklad vydaný znalcem“ nahrazují slovy „matričnímu úřadu odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek“.

 

127.

V § 62 odstavec 3 zní:

(3)

Fyzická osoba, která má v matriční knize narození zapsáno jedno jméno, může před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Při volbě druhého jména platí odstavec 1 a § 18. Za nezletilé dítě učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezletilého dítěte staršího 12 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít. Toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.“.

 

128.

V § 62 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4)

Fyzická osoba, která má v matriční knize narození zapsána více než dvě jména a která nabude státní občanství České republiky, může před krajským úřadem učinit při převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky nebo listiny o udělení státního občanství České republiky prohlášení, které z nich, popřípadě která dvě z nich, bude v úředním styku užívat. Neučiní-li tak před krajským úřadem, může toto prohlášení učinit před kterýmkoli matričním úřadem, a to ve lhůtě do 30 dnů od nabytí státního občanství České republiky. Za nezletilé dítě učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezletilého dítěte staršího 12 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení jmen nemůže dojít.

(5)

Fyzická osoba, která má v matriční knize narození zapsáno jméno a jméno po otci na pozici druhého jména a která nabude státní občanství České republiky, může před krajským úřadem učinit při převzetí listiny o nabytí státního občanství nebo listiny o udělení státního občanství České republiky prohlášení, zda bude jméno po otci v úředním styku užívat. Neučiní-li tak před krajským úřadem, může toto prohlášení učinit před kterýmkoli matričním úřadem, a to ve lhůtě do 30 dnů od nabytí státního občanství České republiky. Za nezletilé dítě učiní toto prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezletilého dítěte staršího 12 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení jmen nemůže dojít. Pozdější žádost o upuštění od užívání jména po otci je posuzována jako žádost o změnu jména.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.

 

129.

V § 62 odstavce 6 a 7 znějí:

(6)

Matriční úřad, který nevede matriční knihu narození, v níž je zapsáno jméno, jehož se prohlášení týká, postoupí toto prohlášení do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno. Krajský úřad postoupí prohlášení podle odstavců 4 a 5 do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno.

(7)

Jde-li o zápis narození do zvláštní matriky a jsou-li na cizozemském matričním dokladu uvedena více než dvě jména, může občan učinit prohlášení, které z nich, popřípadě která dvě z nich, bude užívat. Za nezletilé dítě učiní prohlášení jeho zákonní zástupci. U nezletilého dítěte staršího 12 let připojí k prohlášení jeho souhlas, bez něhož ke zvolení jmen nemůže dojít. Jde-li o zápis jména po otci, použije se odstavec 5 obdobně.“.

 

130.

V § 63 odst. 2 větě první se za slovo „skutečnost“ vkládá slovo „kterémukoli“ a slova „v jehož knize narození je jméno, popřípadě jména, zapsáno,“ se zrušují.

 

131.

V § 63 odst. 2 větě druhé se slova „vyjádření znalce“ nahrazují slovy „matričnímu úřadu odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek“.

 

132.

V § 63 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Za nezletilé dítě učiní toto oznámení jeho zákonní zástupci. U nezletilého dítěte staršího 12 let připojí k oznámení jeho souhlas, bez něhož k užívání české podoby cizojazyčného jména, popřípadě jmen, nemůže dojít.“.

 

133.

V § 63 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Matriční úřad, v jehož knize narození není zapsáno jméno, jehož se oznámení podle odstavce 2 týká, postoupí toto oznámení do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno zapsáno.“.

 

134.

§ 64 až 66 se zrušují.

 

135.

V § 67 odst. 1 písm. c) se slovo „nezletilce“ nahrazuje slovy „nezletilé dítě“.

 

136.

V § 67 odst. 1 písmeno e) zní:

e)

úředně ověřený podpis prohlašovatelů; úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže je prohlášení podepsáno před matrikářem.“.

 

137.

V § 67 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

 

138.

V § 68 odstavec 2 zní:

(2)

Rodným příjmením se rozumí příjmení uvedené v knize narození

a)

při narození dítěte podle § 14,

b)

při určení nebo popření otcovství k dítěti podle § 16 odst. 2 a 3, § 16a a § 19 odst. 2 a 7,

c)

při osvojení dítěte,

d)

v souvislosti se změnou pohlaví, nebo

e)

při uzavření manželství rodičů po narození dítěte.“.

 

139.

V § 68 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Rodným příjmením se dále rozumí příjmení

a)

uvedené v jazyce národnostní menšiny podle § 26 odst. 3,

b)

ve znění po provedení opravy zápisu příjmení v matriční knize podle § 50,

c)

užívané v nesprávné podobě, které bude na základě svého prohlášení fyzická osoba nadále používat podle § 58 odst. 5,

d)

po změně provedené na základě žádosti podle § 69a odst. 1 a 2 nebo podle § 69b, nebo

e)

uvedené v podobě podle prohlášení podle § 70a.

(4)

Při zápisu narození, uzavření manželství nebo vzniku partnerství v cizině zvláštní matrika na základě žádosti občana nebo na základě žádosti rodičů nezletilého dítěte, jehož se zápis týká a který nebyl v době vzniku matriční události občanem, uvede jeho příjmení, popřípadě rodné příjmení podle cizozemského matričního dokladu vydaného v době vzniku zapisované matriční skutečnosti, který je podkladem pro provedení zápisu do zvláštní matriky. Není-li jeden rodič znám nebo je zbaven práva určit jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte, uvede se příjmení na základě žádosti druhého z rodičů. U nezletilého dítěte staršího 12 let se připojí k žádosti jeho souhlas, bez něhož k zápisu příjmení, popřípadě rodného příjmení, nemůže dojít. Ustanovení § 69 odst. 1 se nepoužije.“.

 

140.

V § 69 odst. 3 větě poslední se slova „ , je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven“ nahrazují slovy „nebo je zbaven práva určit jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte“.

 

141.

V § 69a odst. 2 větě první se slovo „dítěte“ nahrazuje slovy „nezletilého dítěte“, ve větě druhé se slova „dítě starší 15 let“ nahrazují slovy „nezletilé dítě starší 12 let“ a věta poslední se nahrazuje větou „Není-li jeden rodič znám nebo je zbaven práva určit jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte, zapíše se mužský tvar příjmení nezletilého dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.“.

 

142.

V § 69a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3)

Na základě žádosti ženy nebo na základě žádosti rodičů nezletilého dítěte ženského pohlaví, jejichž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést příjmení v jiné podobě, kterou pravidla české mluvnice umožňují. Jde-li o nezletilé dítě starší 12 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám nebo je zbaven práva určit jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte, zapíše se tvar příjmení nezletilého dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

143.

V § 69a odst. 4 se slova „odstavce 1 nebo 2“ nahrazují slovy „odstavců 1 až 3“.

 

144.

V § 69a odstavec 5 zní:

(5)

Do poznámky matričního dokladu matriční úřad vyznačí, odkdy užívá žena nebo nezletilé dítě ženského pohlaví své příjmení v mužském tvaru nebo v jiné podobě, kterou pravidla české mluvnice umožňují.“.

 

145.

V § 69a odst. 6 se slovo „dítěte“ nahrazuje slovy „nezletilého dítěte“ a slova „podle odstavce 1 nebo 2“ se nahrazují slovy „nebo v jiné podobě, kterou pravidla české mluvnice umožňují, podle odstavců 1 až 3“.

 

146.

V § 69a odst. 7 větě první se za slova „v mužském tvaru“ vkládají slova „nebo v jiné podobě, kterou pravidla české mluvnice umožňují,“ a věta druhá se nahrazuje větou „Každá další žádost o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru nebo v jiné podobě, kterou pravidla české mluvnice umožňují, je posuzována jako žádost o změnu příjmení.“.

 

147.

V § 69b větě první se za slova „v souladu s“ doplňuje text „§ 68 odst. 4,“.

 

148.

V § 69b větě druhé se slova „dítě starší 15“ nahrazuje slovy „nezletilé dítě starší 12 let“ a věta poslední se nahrazuje větou „Není-li jeden rodič znám nebo je zbaven práva určit jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte, zapíše se příjmení nezletilého dítěte ženského pohlaví v souladu s pravidly české mluvnice podle žádosti druhého z rodičů.“.

 

149.

V § 70 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Na nezletilé dítě, které dovršilo 12 let, se prohlášení vztahuje, připojilo-li k němu svůj souhlas.“.

 

150.

V § 70 odstavec 4 zní:

(4)

Ponechají-li si manželé po uzavření manželství svá dosavadní příjmení, mohou i později učinit prohlášení před kterýmkoli matričním úřadem, že se dohodli

a)

na společném příjmení jednoho z nich, nebo

b)

že příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným a ten, jehož příjmení není příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení.“.

Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje.

 

151.

V § 70 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 8, které včetně poznámek pod čarou č. 36 a 37 znějí:

(5)

Prohlášení podle odstavce 4 se vztahuje i na společné nezletilé děti manželů. Na nezletilé dítě, které dovršilo 12 let, se prohlášení vztahuje, připojilo-li k němu svůj souhlas. V poznámce oddacího listu matriční úřad vyznačí, odkdy manželé užívají společné příjmení.

(6)

Mají-li manželé společné příjmení a jeden z nich ke společnému příjmení na druhém místě připojil příjmení, které měl před uzavřením manželství, mohou i později učinit prohlášení před kterýmkoli matričním úřadem, že tento manžel od užívání připojovaného příjmení upouští36).

(7)

Mají-li manželé společné příjmení, mohou i později učinit prohlášení před kterýmkoli matričním úřadem, že jeden z nich bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat příjmení, které měl před uzavřením manželství37).

(8)

Prohlášení podle odstavců 4, 6 a 7 lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Každé další prohlášení je posuzováno jako žádost o změnu příjmení.

__________

36)

§ 661 odst. 3 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

37

) § 661 odst. 4 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 9 a 10.

 

152.

V § 70 odst. 9 zní:

(9)

Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu zvláštní matrika na základě žádosti manželů uvede jejich příjmení podle cizozemského matričního dokladu, dokladu totožnosti nebo potvrzení cizího státu, pokud jsou doklad nebo potvrzení vydány po uzavření manželství na území cizího státu.“.

 

153.

V § 70 odst. 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „9“.

 

154.

V § 70a odst. 1 se věty druhá, třetí a poslední zrušují.

 

155.

V § 70a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2)

Prohlášení přijímá kterýkoli matriční úřad. Matriční úřad, který nevede matriční knihu, v níž je jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, jehož se prohlášení týká, zapsáno, postoupí toto prohlášení do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, v jehož knize narození, knize manželství nebo knize partnerství je jméno, popřípadě jména, nebo příjmení zapsáno. U nezletilého dítěte staršího 12 let se k prohlášení připojí jeho souhlas, bez něhož k prohlášení nemůže dojít. Prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

156.

V § 70a odst. 3 větě první se slova „podle odstavce 1“ zrušují a ve větě poslední se slova „ , je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven“ nahrazují slovy „nebo je zbaven práva určit jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte“.

 

157.

§ 71a včetně poznámek pod čarou č. 38 a 39 zní:

§ 71a

 

(1)

Osvojenec mladší 12 let má příjmení osvojitele; společný osvojenec manželů má jejich společné příjmení nebo příjmení jednoho z nich určené pro společné děti manželů38).

(2)

Dovršil-li osvojenec 12 let, může osvojitel s jeho souhlasem před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že osvojenec bude

a)

mít příjmení osvojitele,

b)

mít příjmení podle odstavce 1, jde-li o společného osvojence, nebo

c)

osvojitelovo příjmení připojovat ke svému příjmení.

(3)

Má-li osvojenec připojované příjmení, lze osvojitelovo příjmení připojit jen k prvnímu příjmení osvojence; má-li osvojitel připojované příjmení, lze k osvojencovu příjmení připojit jen první příjmení osvojitele39).

(4)

Osvojitel, popřípadě osvojitelé, prokáže svoji totožnost a k prohlášení připojí

a)

pravomocný rozsudek o osvojení,

b)

rodný list osvojence a

c)

souhlas osvojence staršího 12 let.

(5)

Osvojenec, který dovršil 12 let, může do 6 měsíců po zrušení osvojení před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že si ponechá příjmení nabyté v souvislosti s osvojením. Nedojde-li k prohlášení ve stanovené lhůtě, zapíše se do knihy narození jeho příjmení před osvojením29).

__________

38)

§ 835 odst. 1 a § 860 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

39

) § 835 odst. 2 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

158.

Za § 71a se vkládá nový § 71b, který včetně poznámky pod čarou č. 40 zní:

§ 71b

 

(1)

Se souhlasem osvojitele může zletilý osvojenec před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude

a)

mít jeho příjmení,

b)

mít příjmení jednoho z nich určené pro společné děti manželů38), jde-li o společného osvojence, nebo

c)

osvojitelovo příjmení připojovat k svému příjmení.

(2)

Trvá-li manželství osvojitele a mají-li manželé společné příjmení, je třeba souhlas druhého manžela.

(3)

Trvá-li manželství osvojence a mají-li manželé společné příjmení, může osvojenec připojit osvojitelovo příjmení ke svému příjmení nebo změnit příjmení na osvojitelovo, popřípadě na příjmení podle odstavce 1 písm. b), jde-li o společného osvojence, jen se souhlasem svého manžela40).

(4)

Zletilý osvojenec prokáže svoji totožnost a k prohlášení před kterýmkoli matričním úřadem připojí

a)

pravomocný rozsudek o osvojení,

b)

rodný list, popřípadě oddací list, žije-li v platném manželství,

c)

souhlas osvojitele,

d)

souhlas manžela osvojitele, žije-li osvojitel v platném manželství, a

e)

souhlas svého manžela, žije-li v platném manželství.

(5)

Není-li souhlas osvojitele, manžela osvojitele a manžela osvojence činěn před matričním úřadem, musí být jejich podpis na souhlasu úředně ověřen.

__________

40)

§ 851 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

159.

V § 72 odst. 2 se slovo „zejména“ zrušuje.

 

160.

V § 72 odst. 3 větě první se slova „ , zdrobnělé, domácké,“ zrušují.

 

161.

V § 72 odst. 3 větě poslední se slova „doklad vydaný znalcem“ nahrazují slovy „matričnímu úřadu odborné podklady od veřejné výzkumné instituce, jejímž předmětem činnosti je výzkum v oblasti jazykovědy, nebo znalecký posudek“.

 

162.

V § 72 se na konci textu odstavce 4 doplňuje slovo „dítěte“.

 

163.

V § 72 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Změna příjmení nezletilého dítěte se nepovolí, jde-li o změnu na příjmení poručníka, popřípadě poručníků, příjmení pěstouna, popřípadě pěstounů, nebo na příjmení osoby, do jejíž péče bylo nezletilé dítě svěřeno, nejde-li o jednoho z rodičů.“.

 

164.

V § 72 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

 

165.

Za § 72 se vkládá nový § 72a, který zní:

§ 72a

 

(1)

Fyzická osoba, u níž byla zahájena léčba pro změnu pohlaví, může před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude užívat neutrální jméno, popřípadě jména, a příjmení.

(2)

Fyzická osoba, jejíž léčba pro změnu pohlaví byla ukončena24), může před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude užívat jiné jméno, popřípadě jména, a příjmení.

(3)

Přílohou prohlášení podle odstavce 1 je potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o zahájení léčby pro změnu pohlaví. Přílohou prohlášení podle odstavce 2 je potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o ukončení léčby pro změnu pohlaví.

(4)

Neučiní-li fyzická osoba, která neučinila prohlášení podle odstavce 1, po ukončení léčby pro změnu pohlaví prohlášení podle odstavce 2, matriční úřad uvede v knize narození její příjmení v souladu s pravidly české mluvnice ve tvaru odpovídajícím novému pohlaví; jméno do knihy narození nezapíše a učiní o tom oznámení soudu.“.

 

166.

V § 73 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5)

Dovršilo-li nezletilé dítě 12 let, je třeba, aby se změnou svého příjmení souhlasilo.“.

 

167.

V § 73a se slovo „rodného“ a slova „ , popřípadě v knize úmrtí v zápise úmrtí zemřelého manžela, popřípadě partnera“ zrušují.

 

168.

V § 76 odst. 1 písm. g) se číslo „15“ nahrazuje číslem „12“.

 

169.

V § 76 odst. 4 písm. b) se slova „rodičovské odpovědnosti zbaven nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven“ nahrazují slovy „zbaven práva určit jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte“.

 

170.

V § 79a odst. 1 písm. a) se slovo „církevního“ zrušuje.

 

171.

V § 79a odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.

 

172.

V § 79a odst. 1 písmeno d) zní:

d)

určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů o určení otcovství k témuž dítěti opakovaně před matričním úřadem, zastupitelským úřadem České republiky nebo před soudem, nebo“.

 

173.

V § 79a se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno e), které zní:

e)

při určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů nepravdivě prohlásí, že jí není známo, že by probíhalo soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti.“.

 

174.

zatím neúčinné

 

175.

V § 82 odst. 2 se slova „úmrtní list“ nahrazují slovy „kopii úmrtního listu“.

 

176.

zatím neúčinné

 

177.

zatím neúčinné

 

178.

V § 86 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Prohlášení se činí před kterýmkoli matričním úřadem.“.

 

179.

§ 87 zní:

§ 87

 

Pokud se podle § 5, § 8a odst. 1 písm. a) a c) až e), § 8a odst. 2 až 5, § 12 a 13, § 13a odst. 4, § 16 odst. 7 a 9, § 16a a 17a, § 18 odst. 1 a 3, § 19 odst. 1 až 7, § 25 odst. 1 písm. a) a c) až e), § 25 odst. 2, 3 a 5 až 7, § 25b, § 26 odst. 2 až 4, § 28, 45, 46 a 53, § 57 odst. 2, § 58 odst. 5, § 62 odst. 1, 3 až 5 nebo 7, § 63 odst. 2, § 68 odst. 4, § 69 až 71b, 72a nebo § 86 odst. 1 nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí.“.

 

180.

zatím neúčinné

 

181.

zatím neúčinné

 

182.

V § 91 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

nedošlo ke změně údajů v něm uvedených podle § 58.“.

 

183.

V § 96 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až q) se označují jako písmena b) až p).

 

184.

V § 96 písm. c) se za slovo „vedení“ vkládají slova „abecedního jmenného“.

 

184.

zatím neúčinné

 

185.

V § 96 písm. i) se slovo „osvědčení4)“ nahrazuje slovy „osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku,“.

 

186.

V § 96 se na konci textu písmene l) doplňují slova „ , vzory souhlasného prohlášení rodičů o určení otcovství a vzory prohlášení manžela matky dítěte, popřípadě jejího bývalého manžela, muže, který tvrdí, že je otcem dítěte, a matky dítěte“.

 

187.

zatím neúčinné

 

188.

zatím neúčinné

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Podání učiněná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vyřizují podle dosavadních právních předpisů.

2.

Na žádost fyzické osoby, u které bylo popřeno otcovství a které bylo zapsáno rodné příjmení v knize narození přede dnem 1. ledna 2024, nebo na žádost jejích rodičů, pokud je mladší 18 let a dosud nenabyla plné svéprávnosti, matriční úřad provede opravu matričního zápisu a vydá nový rodný list, na němž bude uvedeno její původní rodné příjmení. Jde-li o fyzickou osobu starší 12 let, připojí se k žádosti její souhlas, bez něhož nemůže k uvedení původního rodného příjmení dojít.

3.

Na žádost fyzické osoby, nebo na žádost jejích rodičů, pokud je mladší 18 let a dosud nenabyla plné svéprávnosti, které byla v době před 1. lednem 2014 povolena změna příjmení a jejíž příjmení po povolené změně je považováno za její rodné příjmení, matriční úřad provede opravu matričního zápisu a vydá nový rodný list, na němž bude uvedeno její původní rodné příjmení. Jde-li o fyzickou osobu starší 12 let, připojí se k žádosti její souhlas, bez něhož nemůže k uvedení původního rodného příjmení dojít.

4.

Knihu registrovaného partnerství vedenou dosavadním registrujícím matričním úřadem příslušným k přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství do 31. prosince 2023 vede ode dne 1. ledna 2024 tento matriční úřad jako knihu registrovaného partnerství pro obec, v níž má sídlo.

5.

Matriční úřad nelze v období od 1. ledna 2025 do 1. ledna 2027 zrušit, nebude-li zajištěn převod všech jím vedených údajů pomocí výpočetní techniky podle § 6 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2027, matričnímu úřadu, který podle rozhodnutí Ministerstva vnitra podle § 2 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb. převezme matriční knihy. Převod údajů podle věty první koordinuje v přenesené působnosti krajský úřad, do jehož správního obvodu je zařazena obec, jejíž matriční úřad se zrušuje.

6.

zatím neúčinné

7.

zatím neúčinné

8.

zatím neúčinné

9.

zatím neúčinné

ČÁST DRUHÁ

Změna občanského zákoníku (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 163/2020 Sb., zákona č. 192/2021 Sb., zákona č. 374/2022 Sb. a zákona č. 429/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 661 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo na příjmení podle § 660 písm. c)“.

 

2.

V § 661 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3)

Mají-li manželé příjmení podle § 660 písm. c), mohou i později učinit prohlášení orgánu veřejné moci, že jeden z nich od připojovaného příjmení upouští.

(4)

Mají-li manželé společné příjmení, mohou i později učinit prohlášení orgánu veřejné moci, že jeden z nich bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat příjmení, které měl před uzavřením manželství.“.

 

3.

V § 777 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato.“.

 

4.

V § 777 odst. 2 se za slovo „nich“ vkládají slova „ , před matričním úřadem nebo před zastupitelským úřadem České republiky“ a za slovo „podat“ se vkládají slova „nebo prohlášení učinit“.

 

5.

Na konci textu § 778 se doplňují slova „ ; to platí i tehdy, narodí-li se dítě v době od zániku manželství nebo jeho prohlášení za neplatné do uplynutí třístého dne poté“.

 

6.

V § 833 odst. 2 se za slovo „osvojence“ vkládají slova „nebo pozůstalým manželem po rodiči nebo osvojiteli“.

 

7.

V § 835 odst. 1 se za slovo „Osvojenec“ vkládají slova „mladší 12 let“ a slova „ , které bylo určeno pro jejich děti při uzavření manželství“ se nahrazují slovy „podle § 860“.

 

8.

V § 835 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Dovršil-li osvojenec 12 let, může osvojitel s jeho souhlasem před matričním úřadem prohlásit, že osvojenec bude mít příjmení osvojitele, popřípadě příjmení podle § 860, jde-li o společného osvojence, nebo prohlásit, že osvojenec bude osvojitelovo příjmení připojovat ke svému příjmení.“.

 

9.

V § 842 se za slovo „ledaže“ vkládají slova „osvojenec, který dovršil 12 let,“ a za slovo „prohlásí“ se vkládají slova „před matričním úřadem“.

 

10.

V § 851 odst. 2 se slovo „připojit“ nahrazuje slovy „před matričním úřadem prohlásit, že bude mít jeho příjmení, popřípadě příjmení podle § 860, jde-li o společného osvojence, nebo prohlásit, že bude“ a za slova „osvojitelovo příjmení“ se vkládá slovo „připojovat“.

 

11.

V § 851 odst. 3 se za slova „svému příjmení“ vkládají slova „nebo změnit příjmení na osvojitelovo, popřípadě na příjmení podle § 860, jde-li o společného osvojence,“.

 

12.

V § 860 odstavec 1 zní:

(1)

Dítě má společné příjmení rodičů nebo příjmení jednoho z nich určené pro společné děti manželů.“.

 

13.

V § 860 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3)

Došlo-li ke změně společného příjmení manželů nebo příjmení jednoho z nich určeného pro jejich společné děti, vztahuje se tato změna i na příjmení jejich dříve narozeného dítěte. Dovršilo-li však toto dítě 12 let, je tato změna jeho příjmení možná prohlášením rodičů před matričním úřadem se souhlasem dítěte.“.

 

14.

V § 861 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2)

Došlo-li k popření rodičovství, bude mít dítě příjmení jediného rodiče. Dovršilo-li však toto dítě 12 let, je tato změna jeho příjmení možná prohlášením dítěte nebo rodiče před matričním úřadem se souhlasem dítěte.“.

 

15.

§ 863 zní:

§ 863

 

(1)

Ke změně osobního jména nebo příjmení dítěte je třeba vyjádření dítěte za stejných podmínek jako v jiných záležitostech, které se ho týkají. Dovršilo-li dítě 12 let, je třeba, aby se změnou souhlasilo.

(2)

Změna osobního jména nebo příjmení prohlášením rodiče není možná, dosáhlo-li dítě zletilosti.“.

Čl. IV

V § 11 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 259/2017 Sb. a zákona č. 216/2022 Sb., se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Věta první se nepoužije, lze-li údaje v ní uvedené poskytnout z matričního informačního systému v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o státní statistické službě (čl. 5)

Čl. V

V § 15 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., se za slova „nosiče informací“ vkládají slova „nebo umožnit plnění zpravodajské povinnosti elektronicky“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o evidenci obyvatel (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 se za slova „neexistenci partnerství“ vkládají slova „ , v rozsahu § 3 odst. 3 písm. m), jde-li o jiného zákonného zástupce“.

 

2.

V § 8 odst. 3 se za slovo „prarodiče“ vkládá slovo „ , praprarodiče“.

 

3.

V § 10 odst. 6 písm. c) se slova „starší 18 let, svéprávná“ zrušují.

 

4.

V § 10 odstavec 11 zní:

(11)

Za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem5e). Za občana staršího 15 let může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 7)

Čl. VII

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 300/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 366/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 426/2021 Sb., zákona č. 91/2022 Sb., zákona č. 96/2022 Sb., zákona č. 217/2022 Sb., zákona č. 225/2022 Sb., zákona č. 246/2022 Sb., zákona č. 314/2022 Sb., zákona č. 372/2022 Sb., zákona č. 376/2022 Sb., zákona č. 431/2022 Sb., zákona č. 432/2022 Sb., zákona č. 458/2022 Sb., zákona č. 88/2023 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., zákona č. 173/2023 Sb., zákona č. 185/2023 Sb., zákona č. 271/2023 Sb. a zákona č. 277/2023 Sb., se mění takto:

1.

V položce 3 písm. a) se číslo „15“ nahrazuje číslem „30“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „10“.

 

2.

V položce 3 písm. b) se číslo „100“ nahrazuje číslem „300“.

 

3.

V položce 3 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h)

vydání vícejazyčného standardního formuláře Kč 100“.

 

4.

V položce 5 písm. a) se slovo „listině“ nahrazuje slovem „dokumentu“, slovo „jejím“ se nahrazuje slovem „jeho“ a číslo „30“ se nahrazuje číslem „50“.

 

5.

V položce 11 písm. a) se slova „hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení“ nahrazují slovy „hanlivého nebo směšného“ a číslo „100“ se nahrazuje číslem „200“.

 

6.

V položce 11 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení Kč 300“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

 

7.

V položce 11 písm. c) se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „3 000“.

 

8.

V položce 11 v části „Osvobození“ se doplňuje bod 4, který zní:

4.

Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.“.

 

9.

V položce 11 v části „Poznámky“ se bod 3 zrušuje.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

 

10.

V položce 12 písm. a) se číslo „3 000“ nahrazuje číslem „5 000“.

 

11.

V položce 12 písm. b) se číslo „2 000“ nahrazuje číslem „3 000“.

 

12.

V položce 12 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c)

Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města Kč 1 000“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

 

13.

V položce 12 písm. d) se slova „mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost“ nahrazují slovy „nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu“ a číslo „1 000“ se nahrazuje číslem „3 000“.

 

14.

V položce 12 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku Kč 500“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 

15.

V položce 12 v části „Poznámky“ bodech 1 a 2 a v části „Osvobození od poplatku“ se text „c)“ nahrazuje textem „d)“.

 

16.

V položce 12 v části „Poznámky“ bodu 2 se slova „úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu“ nahrazují slovy „místo i čas určené obcí pro konání slavnostních obřadů nebo povoluje-li se vstup do registrovaného partnerství mimo místo i čas určené matričním úřadem k přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství“.

 

17.

V položce 12 v části „Poznámky“ se doplňuje bod 3, který zní:

3.

Poplatek podle písmene c) se nevybírá, jestliže je dán důvod pro vybrání poplatku podle písmene d).“.

 

18.

V položce 151 se písmeno g) zrušuje.

 

19.

V položce 154 v části „Osvobození“ se doplňuje bod 4, který zní:

4.

Od poplatku podlé této položky je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.“.

 

20.

V položce 154 v části „Poznámky“ se bod 3 zrušuje.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o ověřování (čl. 8)

Čl. VIII

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 269/2021 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se mění takto:

1.

V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „platný“ zrušuje.

 

2.

V § 18 odst. 1 písm. a) se slova „řidičský průkaz17)“ včetně poznámky pod čarou č. 17 zrušují.

 

3.

V § 18 odst. 1 písm. b) se za slovo „unie“ vkládají slova „ , smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace“.

 

4.

V § 18 odst. 1 písm. c) se slova „České republiky“ zrušují.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o zvláštních řízeních soudních (čl. 9-10)

Čl. IX

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 161/2016 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 334/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 192/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 285/2023 Sb. a zákona č. 349/2023 Sb., se mění takto:

1.

V nadpisu § 416 se slova „po rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné“ nahrazují slovy „souhlasným prohlášením matky, manžela a domnělého otce“.

 

2.

V § 416 odst. 1 se slova „k dítěti, které se narodilo v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství nebo o neplatnost manželství a třístým dnem po rozvodu manželství nebo prohlášení manželství za neplatné“ zrušují.

 

3.

V § 416 se odstavec 3 zrušuje.

 

4.

§ 443 se včetně nadpisu zrušuje.

 

5.

V § 451 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. X

Přechodné ustanovení

Byl-li podán návrh na určení otcovství souhlasným prohlášením podle § 416 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokračuje soud v řízení i tehdy, nebylo-li pravomocně skončeno řízení o rozvod nebo neplatnost manželství.

ČÁST DEVÁTÁ

Účinnost (čl. 11)

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024 s výjimkou ustanovení

a)

čl. I bodů 22 a 187 a čl. II bodů 6 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025,

b)

čl. I bodů 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 16 až 18, 21, 23 až 25, 70, 77, 82, 87 až 89, 91, 92, 101, 104 až 114, 117, 118, 121, 122, 124, 174, 176, 177, 180, 181, 184 a 188, čl. II bodů 8 a 9, čl. IV a čl. V, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2027.

Pekarová Adamová v. r.

Pavel v. r.

Fiala v. r.