Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

430/2023 Sb. znění účinné od 1. 1. 2024

430

 

ZÁKON

ze dne 14. prosince 2023,

kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o občanských průkazech (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 písm. a) se za bod 7 vkládá nový bod 8, který zní:

8.

rodné číslo,“.

Dosavadní body 8 až 10 se označují jako body 9 až 11.

 

2.

V § 6 odst. 1 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

 

3.

V § 34 odst. 2 písm. c) se slova „ , je-li uvedeno v občanském průkazu“ zrušují.

 

4.

V § 72 se odstavec 10 zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna insolvenčního zákona (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 230/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 191/2020 Sb., zákona č. 460/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 298/2021 Sb., zákona č. 96/2022 Sb., zákona č. 416/2022 Sb., zákona č. 285/2023 Sb. a zákona č. 349/2023 Sb., se mění takto:

1.

V § 420 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

 

2.

V § 420 se odstavec 6 zrušuje.

 

3.

V § 432 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 75 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Pekarová Adamová v. r.

Pavel v. r.

Fiala v. r.