Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

61/2023 Sb. znění účinné od 1. 4. 2023

61

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními

 

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1 a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky poskytování dotací pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními2 (dále jen „oblast s přírodními omezeními“).

§ 2

Členění oblastí s přírodními omezeními

(1)

Oblasti s přírodními omezeními jsou

a)

horské, které se dále dělí na

1.

typ H1,

2.

typ H2,

3.

typ H3,

4.

typ H4,

5.

typ H5,

b)

ostatní, které se dále dělí na

1.

typ O1,

2.

typ O2,

3.

typ O3,

c)

specifické typu S.

(2)

Katastrální území, která spadají do oblastí s přírodními omezeními podle odstavce 1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3

Žadatel o poskytnutí dotace

(1)

Žadatelem o poskytnutí dotace pro oblast s přírodními omezeními (dále jen „dotace“) může být fyzická nebo právnická osoba, která

a)

zemědělsky obhospodařuje v oblastech s přírodními omezeními nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze dotace podle § 5 odst. 3 poskytnout, a

b)

je aktivním zemědělcem podle nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům.

(2)

Žadatel o poskytnutí dotace podle odstavce 1 (dále jen „žadatel“) může podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) žádost o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři jednotné žádosti obsahujícím geoprostorové informace.

§ 4

Žádost

(1)

Žádost obsahuje

a)

náležitosti podle § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,

b)

seznam dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy, na které žadatel požaduje dotaci,

1.

jejich výměru; jde-li o díl půdního bloku, který se celou výměrou nenachází na území jednoho typu oblasti s přírodními omezeními, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházející se v příslušném typu oblasti s přírodními omezeními, a

2.

zařazení dílu půdního bloku do příslušného typu oblastí s přírodními omezeními a

c)

prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

(2)

Pokud žadatel pěstuje rychle rostoucí dřeviny na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti, uvede v žádosti

a)

druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců a

b)

kalendářní rok založení porostu s rychle rostoucími dřevinami a kalendářní rok posledního obmýtí, pokud již proběhlo nebo proběhne v kalendářním roce podání žádosti.

(3)

Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha zemědělské půdy podle § 5 odst. 3. V případě, že se zemědělská půda nachází ve více než jednom typu oblasti s přírodními omezeními podle § 2 odst. 1, vztahuje se minimální výměra k součtu výměr jednotlivých typů oblastí s přírodními omezeními.

§ 5

Dotace

(1)

Fond poskytne dotaci na díl půdního bloku vedený v evidenci využití půdy nacházející se v oblasti s přírodními omezeními.

(2)

Fond dotaci za příslušný kalendářní rok vypočte jako součin žadatelem obhospodařované výměry zemědělské půdy podle odstavce 3 uvedené v žádosti v daném typu oblasti s přírodními omezeními a sazby uvedené v § 6 odst. 8. Při výpočtu dotace se zohlední pouze díl půdního bloku uvedený v žádosti.

(3)

Dotaci lze poskytnout na zemědělskou půdu, na které je v evidenci využití půdy veden druh zemědělské kultury

a)

orná půda,

b)

trvalý travní porost, nebo

c)

trvalá kultura; v případě rychle rostoucích dřevin pěstovaných ve výmladkových plantážích lze dotaci poskytnout pouze na druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to za podmínky dodržení jejich stanovené maximální délky sklizňového cyklu.

(4)

Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle § 6 odst. 8 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie, k 31. prosinci roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející.

(5)

Jestliže se díl půdního bloku nachází jen zčásti na katastrálním území uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení, dotace se poskytne na tuto část dílu půdního bloku.

(6)

Minimální výměra, na kterou lze dotaci poskytnout, činí 1 ha zemědělské půdy nacházející se v oblasti s přírodními omezeními.

(7)

Fond dotaci vypočtenou podle odstavce 2 upraví tak, že přesahuje-li výměra zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout dotaci,

a)

300 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 10 %,

b)

500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 18 %,

c)

900 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 22 %,

d)

1 800 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 27 %, nebo

e)

2 500 ha, sníží platbu na přesahující výměru o 30 %.

(8)

Fond pro účely úpravy výše dotace podle odstavce 7

a)

stanoví výměru oblasti typu H1,

b)

k výměře stanovené podle písmene a) připočte výměru oblasti typu H2,

c)

k výměře stanovené podle písmene b) připočte výměru oblasti typu H4,

d)

k výměře stanovené podle písmene c) připočte výměru oblasti typu H3,

e)

k výměře stanovené podle písmene d) připočte výměru oblasti typu H5,

f)

k výměře stanovené podle písmene e) připočte výměru oblasti typu O1,

g)

k výměře stanovené podle písmene f) připočte výměru oblasti typu O2,

h)

k výměře stanovené podle písmene g) připočte výměru oblasti typu O3 a

i)

k výměře stanovené podle písmene h) připočte výměru oblasti typu S.

(9)

V případě, že žadatel současně uvedl v žádosti větší výměru, než je výměra zjištěná v rámci kontrol a současně je uplatněn princip postupně klesajících částek dotace podle odstavců 7 a 8, Fond zohlední průměr těchto částek v poměru k plochám uvedeným v žádosti.

§ 6

Sazba

(1)

Sazba na 1 ha zemědělské půdy v oblasti s přírodními omezeními je rozlišena podle výrobního zaměření žadatele na

a)

převažující živočišnou výrobu, nebo

b)

převažující rostlinnou výrobu.

(2)

O převažující živočišnou výrobu se jedná, pokud

a)

průměrná hodnota intenzit chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení stanovených za každý den období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na který žadatel podává žádost, dosahuje nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura a

b)

intenzita chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení v každém dni období od 1. června do 30. září kalendářního roku, na který žadatel podává žádost, dosahuje nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura; za nesplnění podmínky se nepovažuje, je-li intenzita chovu hospodářských zvířat nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky maximálně po dobu 4 dnů.

(3)

V případě, že žadatel nebyl k 1. lednu kalendářního roku předcházejícímu roku, na který podává žádost, evidován v informačním systému ústřední evidence vedeném podle plemenářského zákona a v evidenci využití půdy, odstavec 2 písm. a) se nepoužije.

(4)

O převažující rostlinnou výrobu se jedná v jiném případě, než je uvedeno v odstavci 2.

(5)

Intenzita chovu hospodářských zvířat se pro účely odstavce 2 vypočte jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočteného na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k příslušnému dni období uvedeného v odstavci 2 písm. a) nebo b) a zjištěného z informačního systému ústřední evidence podle plemenářského zákona nebo kontrolou na místě, popřípadě podle odstavce 6 nebo 7, a výměry zemědělské půdy vedené v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura obhospodařované žadatelem k příslušnému dni období bez ohledu na skutečnost, zda jsou zařazeny do oblasti s přírodními omezeními.

(6)

Chová-li žadatel v období podle odstavce 2 písm. a) nebo b) koně, podá Fondu do 31. října příslušného kalendářního roku za tato období

a)

elektronický opis registru koní v hospodářství vedeném v informačním systému ústřední evidence podle plemenářského zákona a

b)

elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní, a obsahuje údaje o počtu chovaných koní přepočtených na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a kategorii chovaných koní.

(7)

Nepodá-li žadatel Fondu opis registru koní v hospodářství nebo deklaraci chovu koní podle odstavce 6, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není kontrolou na místě zjištěno jinak.

(8)

Sazba na 1 ha zemědělské půdy v oblasti s přírodními omezeními činí pro žadatele

a)

s převažující živočišnou výrobou 1. 216 EUR v oblasti typu H1,

2.

203 EUR v oblasti typu H2,

3.

143 EUR v oblasti typu H3,

4.

173 EUR v oblasti typu H4,

5.

130 EUR v oblasti typu H5,

6.

126 EUR v oblasti typu O1,

7.

99 EUR v oblasti typu O2,

8.

74 EUR v oblasti typu O3,

9.

65 EUR v oblasti typu S,

b)

s převažující rostlinnou výrobou 1. 91 EUR v oblasti typu H1,

2.

86 EUR v oblasti typu H2,

3.

60 EUR v oblasti typu H3,

4.

73 EUR v oblasti typu H4,

5.

55 EUR v oblasti typu H5,

6.

54 EUR v oblasti typu O1,

7.

42 EUR v oblasti typu O2,

8.

31 EUR v oblasti typu O3,

9.

27 EUR v oblasti typu S.

§ 7

Podmínky poskytnutí dotace

Fond dotaci poskytne, jestliže

a)

žadatel zemědělsky hospodaří v oblastech s přírodními omezeními ode dne podání žádosti do 30. září příslušného kalendářního roku nejméně na 1 ha zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout dotaci podle § 5 odst. 3,

b)

žadatel v kalendářním roce, za který má být dotace poskytnuta, dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům,

c)

díl půdního bloku, na který je požadováno poskytnutí dotace, je v evidenci využití půdy veden na žadatele minimálně ode dne podání žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku a zároveň se na tomto dílu půdního bloku nachází po celé uvedené období druh zemědělské kultury podle § 5 odst. 3 a

d)

žadatel zajistí zemědělské obhospodařování v souladu s § 7 nařízení vlády upravujícím poskytování přímých plateb zemědělcům.

§ 8

Neposkytnutí dotace

(1)

Fond dotaci neposkytne, pokud žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 7 písm. a).

(2)

Fond dotaci na příslušný díl půdního bloku neposkytne, pokud žadatel na daném dílu půdního bloku nesplnil podmínku uvedenou v § 7 písm. c).

§ 9

Údaje rozhodné pro vymezení oblastí s přírodními omezeními

Údaji rozhodnými pro vymezení oblastí s přírodními omezeními jsou hranice katastrálních území platné k 31. prosinci 2012.

§ 10

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Nekula v. r.

Příloha č. 1

Seznam katastrálních území spadajících do oblastí s přírodními omezeními podle § 2

KÓD

NUTS4

NÁZEV OKRESU

KÓD OBCE

NÁZEV OBCE

KÓD

KU

NÁZEV KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

ZAŘAZENÍ V ANC

CZ0201

Benešov

529303

Benešov

60219

1

Benešov u Prahy

O3

CZ0201

Benešov

529303

Benešov

65129

0

Úročnice

O2

CZ0201

Benešov

530743

Bílkovice

76496

5

Bílkovice

O2

CZ0201

Benešov

532380

Blažejovice

60551

4

Blažejovice

S

CZ0201

Benešov

532380

Blažejovice

60552

2

Vítonice u Blažejovic

S

CZ0201

Benešov

532096

Borovnice

60780

1

Borovnice

S

CZ0201

Benešov

529451

Bystřice

63201

5

Božkovice

O2

CZ0201

Benešov

529451

Bystřice

61677

0

Bystřice u Benešova

O3

CZ0201

Benešov

529451

Bystřice

63202

3

Drachkov

O3

CZ0201

Benešov

529451

Bystřice

61681

8

Jinošice

O2

CZ0201

Benešov

529451

Bystřice

61682

6

Jírovice

O3

CZ0201

Benešov

529451

Bystřice

66742

1

Kobylí

O1

CZ0201

Benešov

529451

Bystřice

61683

4

Líšno

O3

CZ0201

Benešov

529451

Bystřice

61686

9

Nesvačily u Bystřice

O3

CZ0201

Benešov

529451

Bystřice

71700

2

Ouběnice u Votic

O1

CZ0201

Benešov

529451

Bystřice

61689

3

Tvoršovice

O3

CZ0201

Benešov

529478

Čakov

61827

6

Čakov

O3

CZ0201

Benešov

529478

Čakov

61828

4

Tatouňovice

O3

CZ0201

Benešov

529478

Čakov

61829

2

Vlkov u Čakova

O2

CZ0201

Benešov

529486

Čechtice

61888

8

Čechtice

O3

CZ0201

Benešov

529486

Čechtice

62016

5

Černičí

O3

CZ0201

Benešov

529486

Čechtice

65831

6

Jeníkov u Vlašimi

O3

CZ0201

Benešov

529486

Čechtice

70143

2

Nakvasovice

O2

CZ0201

Benešov

529486

Čechtice

71663

4

Otročíce

O3

CZ0201

Benešov

529532

Červený Újezd

62115

3

Červený Újezd u Miličína

S

CZ0201

Benešov

529532

Červený Újezd

62116

1

Horní Bořek

S

CZ0201

Benešov

529541

Český Šternberk

62315

6

Český Šternberk

O2

CZ0201

Benešov

529567

Čtyřkoly

62433

1

Čtyřkoly

O3

CZ0201

Benešov

532746

Děkanovice

62542

6

Děkanovice

S

CZ0201

Benešov

529621

Divišov

62462

4

Dalovy

O2

CZ0201

Benešov

529621

Divišov

62626

1

Divišov u Benešova

O3

CZ0201

Benešov

529621

Divišov

67959

3

Křešice u Divišova

O3

CZ0201

Benešov

529621

Divišov

67960

7

Lbosín

O3

CZ0201

Benešov

529621

Divišov

69272

7

Měchnov

O3

CZ0201

Benešov

529621

Divišov

79218

7

Zdebuzeves

O1

CZ0201

Benešov

529648

Dolní Královice

69212

3

Martinice u Dolních Královic

S

CZ0201

Benešov

529648

Dolní Královice

62937

5

Vraždovy Lhotice

S

CZ0201

Benešov

529648

Dolní Královice

62938

3

Zahrádčice

S

CZ0201

Benešov

532151

Drahňovice

63162

1

Drahňovice

O2

CZ0201

Benešov

532843

Duníce

63383

6

Duníce

S

CZ0201

Benešov

529702

Heřmaničky

60046

6

Arnoštovice

O2

CZ0201

Benešov

529702

Heřmaničky

63858

7

Heřmaničky

O2

CZ0201

Benešov

529702

Heřmaničky

77879

6

Velké Heřmanice

O2

CZ0201

Benešov

532932

Hradiště

70378

8

Hradiště

O2

CZ0201

Benešov

529745

Hvězdonice

65017

0

Hvězdonice

O2

CZ0201

Benešov

532886

Chářovice

72363

1

Chářovice

O3

CZ0201

Benešov

532878

Chleby

65116

8

Chleby u Týnce nad Sázavou

O2

CZ0201

Benešov

529788

Chmelná

65188

5

Chmelná u Vlašimi

S

CZ0201

Benešov

529796

Chocerady

65202

4

Chocerady

O2

CZ0201

Benešov

529796

Chocerady

65205

9

Samechov

O2

CZ0201

Benešov

529796

Chocerady

65206

7

Veštec u Chocerad

O1

CZ0201

Benešov

529796

Chocerady

65207

5

Vlkovec

O1

CZ0201

Benešov

532606

Choratice

65270

9

Choratice

O2

CZ0201

Benešov

529818

Chotýšany

65355

1

Chotýšany

O3

CZ0201

Benešov

529818

Chotýšany

65357

8

Městečko u Chotýšan

O2

CZ0201

Benešov

532037

Chrášťany

65396

9

Chrášťany u Benešova

O3

CZ0201

Benešov

529842

Jankov

70893

3

Čečkov

O3

CZ0201

Benešov

529842

Jankov

62337

7

Češtín u Jankova

O3

CZ0201

Benešov

529842

Jankov

65670

4

Jankov

O3

CZ0201

Benešov

529842

Jankov

65671

2

Jankovská Lhota

O2

CZ0201

Benešov

529842

Jankov

70894

1

Nosákov

O3

CZ0201

Benešov

529842

Jankov

70895

0

Odlochovice

O3

CZ0201

Benešov

529842

Jankov

65673

9

Pičín u Jankova

O2

CZ0201

Benešov

529851

Javorník

65783

2

Javorník u Vlašimi

O2

CZ0201

Benešov

532134

Ješetice

65913

4

Ješetice

S

CZ0201

Benešov

531031

Kamberk

79312

4

Kamberk

O2

CZ0201

Benešov

529907

Keblov

66470

7

Keblov

S

CZ0201

Benešov

529931

Kondrac

66896

6

Dub u Kondrace

O2

CZ0201

Benešov

529931

Kondrac

66897

4

Kondrac

O2

CZ0201

Benešov

529940

Kozmice

67185

1

Kozmice u Benešova

O2

CZ0201

Benešov

529958

Krhanice

67436

2

Krhanice

O3

CZ0201

Benešov

529974

Krňany

67451

6

Krňany

O1

CZ0201

Benešov

529974

Krňany

67452

4

Teletín

O2

CZ0201

Benešov

529974

Krňany

67453

2

Třebsín

O2

CZ0201

Benešov

529991

Křečovice

64513

3

Hořetice

O3

CZ0201

Benešov

529991

Křečovice

67442

7

Krchleby

O2

CZ0201

Benešov

529991

Křečovice

67554

7

Křečovice u Neveklova

O1

CZ0201

Benešov

529991

Křečovice

70113

1

Nahoruby

O1

CZ0201

Benešov

529991

Křečovice

78963

1

Vlkonice u Neveklova

O2

CZ0201

Benešov

529991

Křečovice

70115

7

Živohošť

O2

CZ0201

Benešov

530000

Křivsoudov

67641

1

Křivsoudov

O3

CZ0201

Benešov

530026

Kuňovice

67733

7

Kuňovice

S

CZ0201

Benešov

530069

Libež

68267

5

Libež

O3

CZ0201

Benešov

532258

Litichovice

68533

0

Litichovice

O3

CZ0201

Benešov

530093

Loket

70291

9

Alberovice

S

CZ0201

Benešov

530093

Loket

61349

5

Brzotice

S

CZ0201

Benešov

530093

Loket

70292

7

Kačerov

S

CZ0201

Benešov

530093

Loket

68649

2

Loket u Dolních Královic

S

CZ0201

Benešov

530093

Loket

70293

5

Němčíce u Dolních Královic

S

CZ0201

Benešov

530107

Louňovice pod Blaníkem

68736

7

Býkovice u Louňovic

O2

CZ0201

Benešov

530107

Louňovice pod Blaníkem

68737

5

Louňovice pod Blaníkem

O2

CZ0201

Benešov

530107

Louňovice pod Blaníkem

68738

3

Světlá pod Blaníkem

O2

CZ0201

Benešov

532193

Lštění

62435

7

Lštění

O1

CZ0201

Benešov

530115

Maršovice

69197

6

Maršovice u Benešova

O3

CZ0201

Benešov

530115

Maršovice

76210

5

Strnadice

O3

CZ0201

Benešov

530115

Maršovice

79013

3

Zahrádka u Benešova

O2

CZ0201

Benešov

530115

Maršovice

79233

1

Zderadice

O2

CZ0201

Benešov

530158

Mezno

69382

1

Lažany u Mezna

O3

CZ0201

Benešov

530158

Mezno

69383

9

Mezno

O3

CZ0201

Benešov

530158

Mezno

69384

7

Mitrovice

O2

CZ0201

Benešov

530158

Mezno

69385

5

Stupčice

O2

CZ0201

Benešov

530158

Mezno

79842

8

Veštec u Mezna

O3

CZ0201

Benešov

530166

Miličín

69484

3

Malovice u Miličína

O2

CZ0201

Benešov

530166

Miličín

69485

1

Miličín

H3

CZ0201

Benešov

530166

Miličín

71982

0

Nasavrky u Miličína

O3

CZ0201

Benešov

530166

Miličín

71984

6

Petrovice u Miličína

O3

CZ0201

Benešov

530166

Miličín

69487

8

Záhoří u Miličína

O3

CZ0201

Benešov

530174

Miřetice

69585

8

Miřetice

S

CZ0201

Benešov

530191

Mnichovice

69752

4

Mnichovice

S

CZ0201

Benešov

530212

Načeradec

62464

1

Daměnice

O2

CZ0201

Benešov

530212

Načeradec

64326

2

Horní Lhota

O3

CZ0201

Benešov

530212

Načeradec

70099

1

Načeradec

O3

CZ0201

Benešov

530212

Načeradec

70100

9

Olešná u Načeradce

O2

CZ0201

Benešov

530212

Načeradec

73298

2

Pravětice

O2

CZ0201

Benešov

530212

Načeradec

74994

0

Řísnice

H3

CZ0201

Benešov

530212

Načeradec

74995

8

Slavětín u Načeradce

H3

CZ0201

Benešov

530212

Načeradec

70101

7

Vračkovice

O3

CZ0201

Benešov

530212

Načeradec

74996

6

Zdiměřice u Načeradce

H3

CZ0201

Benešov

530263

Nespeky

70377

0

Nespeky

O3

CZ0201

Benešov

530298

Netvořice

70410

5

Dunavice

O3

CZ0201

Benešov

530298

Netvořice

70411

3

Maskovice

O2

CZ0201

Benešov

530298

Netvořice

70412

1

Netvořice

O3

CZ0201

Benešov

530298

Netvořice

70413

0

Tuchyně

O2

CZ0201

Benešov

530298

Netvořice

70414

8

Všetice

O2

CZ0201

Benešov

530301

Neustupov

61284

7

Broumovice

O3

CZ0201

Benešov

530301

Neustupov

66094

9

Dolní Bořek

O3

CZ0201

Benešov

530301

Neustupov

66096

5

Jiřetice u Neustupova

O3

CZ0201

Benešov

530301

Neustupov

70424

5

Neustupov

O2

CZ0201

Benešov

530301

Neustupov

79823

1

Sedlečko u Jiřetic

O3

CZ0201

Benešov

530310

Neveklov

60195

1

Bělice

O2

CZ0201

Benešov

530310

Neveklov

60553

1

Blažím nad Vltavou

O2

CZ0201

Benešov

530310

Neveklov

62451

9

Dalešice nad Vltavou

O2

CZ0201

Benešov

530310

Neveklov

65615

1

Jablonná nad Vltavou

O2

CZ0201

Benešov

530310

Neveklov

69734

6

Mlékovice u Neveklova

O2

CZ0201

Benešov

530310

Neveklov

70388

5

Neštětice

O3

CZ0201

Benešov

530310

Neveklov

70428

8

Neveklov

O3

CZ0201

Benešov

530310

Neveklov

73581

7

Přibyšice

O3

CZ0201

Benešov

530310

Neveklov

78964

0

Zádolí u Neveklova

O2

CZ0201

Benešov

530344

Olbramovice

70985

9

Křešice u Olbramovic

O2

CZ0201

Benešov

530344

Olbramovice

70987

5

Olbramovice u Votic

O2

CZ0201

Benešov

530344

Olbramovice

76773

5

Tomice u Votic

O3

CZ0201

Benešov

530344

Olbramovice

70992

1

Zahradnice

O1

CZ0201

Benešov

599395

Ostrov

77808

7

Ostrov u Veliše

O2

CZ0201

Benešov

530352

Ostředek

71627

8

Bělčice u Ostředka

O2

CZ0201

Benešov

530352

Ostředek

71629

4

Ostředek

O2

CZ0201

Benešov

530352

Ostředek

77071

0

Třemošnice

O2

CZ0201

Benešov

532649

Popovice

72580

3

Popovice u Benešova

O2

CZ0201

Benešov

530450

Postupice

61940

0

Čelivo

O2

CZ0201

Benešov

530450

Postupice

72623

1

Jemniště

O3

CZ0201

Benešov

530450

Postupice

72626

5

Milovanice

O2

CZ0201

Benešov

530450

Postupice

70537

3

Nová Ves u Postupic

O3

CZ0201

Benešov

530450

Postupice

72627

3

Postupice

O3

CZ0201

Benešov

530450

Postupice

70538

1

Pozov

O2

CZ0201

Benešov

530450

Postupice

72628

1

Roubíčkova Lhota

O3

CZ0201

Benešov

530476

Pravonín

67659

4

Křížov pod Blaníkem

O2

CZ0201

Benešov

530476

Pravonín

73303

2

Pravonín

O2

CZ0201

Benešov

530476

Pravonín

73304

1

Tisek

O2

CZ0201

Benešov

530492

Přestavlky u Čerčan

73519

1

Přestavlky u Čerčan

O3

CZ0201

Benešov

530514

Psáře

73643

1

Psáře

O2

CZ0201

Benešov

538680

Pyšely

73703

8

Kovářovice

O3

CZ0201

Benešov

538680

Pyšely

73705

4

Pyšely

O3

CZ0201

Benešov

538680

Pyšely

73707

1

Zaječice

O3

CZ0201

Benešov

530522

Rabyně

73721

6

Blaženice

O2

CZ0201

Benešov

530522

Rabyně

73726

7

Rabyně

O2

CZ0201

Benešov

530531

Radošovice

73854

9

Radošovice u Vlašimi

O2

CZ0201

Benešov

532550

Ratměřice

77806

1

Hrzín

S

CZ0201

Benešov

532550

Ratměřice

73991

0

Ratměřice

S

CZ0201

Benešov

532941

Řimovice

74575

8

Řimovice

S

CZ0201

Benešov

532231

Slověnice

75071

9

Slověnice

O2

CZ0201

Benešov

530611

Smilkov

75095

6

Kouty u Srn i 1 ková

H3

CZ0201

Benešov

530611

Smilkov

75098

1

Smilkov

O2

CZ0201

Benešov

532436

Snět

75137

5

Snět

S

CZ0201

Benešov

530638

Soběhrdy

75153

7

Soběhrdy

O3

CZ0201

Benešov

530638

Soběhrdy

75155

3

Žíňany

O3

CZ0201

Benešov

599379

Stranný

75620

2

Stranný

O2

CZ0201

Benešov

599361

Strojetice

75697

1

Strojetice

S

CZ0201

Benešov

530689

Struhařov

60808

4

Bořeňovice

S

CZ0201

Benešov

530689

Struhařov

60809

2

Býkovice u Bořeňovic

S

CZ0201

Benešov

530689

Struhařov

60810

6

Jezero

S

CZ0201

Benešov

530689

Struhařov

60811

4

Střížkov u Bořeňovic

S

CZ0201

Benešov

530701

Střezimíř

60722

3

Bonkovice

O2

CZ0201

Benešov

530701

Střezimíř

75762

4

Střezimíř

O2

CZ0201

Benešov

530719

Studený

75846

9

Studený

S

CZ0201

Benešov

532509

Šetějovice

76241

5

Dolní Rápotice

S

CZ0201

Benešov

532509

Šetějovice

76242

3

Šetějovice

S

CZ0201

Benešov

532509

Šetějovice

76243

1

Žibřidovice

S

CZ0201

Benešov

530751

Tehov

70316

8

Nemiz

O1

CZ0201

Benešov

530751

Tehov

76529

5

Tehov

O2

CZ0201

Benešov

530760

Teplýšovice

61953

1

Čeňovice

O3

CZ0201

Benešov

530760

Teplýšovice

76642

9

Teplýšovice

O2

CZ0201

Benešov

530778

Tichonice

75254

1

Soušice

O2

CZ0201

Benešov

530778

Tichonice

76702

6

Tichonice

O2

CZ0201

Benešov

532541

Tomice

76772

7

Tomice u Dolních Královic

S

CZ0201

Benešov

532304

Třebešice

76965

7

Třebešice u Divišova

O2

CZ0201

Benešov

530841

Týnec nad Sázavou

74495

6

Čakovice u Řehenic

O3

CZ0201

Benešov

530841

Týnec nad Sázavou

67540

7

Krusičany

O3

CZ0201

Benešov

530841

Týnec nad Sázavou

71866

1

Pecerady

O3

CZ0201

Benešov

530841

Týnec nad Sázavou

72364

9

Podělusy

O3

CZ0201

Benešov

530841

Týnec nad Sázavou

77239

9

Týnec nad Sázavou

O2

CZ0201

Benešov

530867

Veliš

77807

9

Nespery

O2

CZ0201

Benešov

530867

Veliš

77809

5

Sedlečko u Veliše

O2

CZ0201

Benešov

530867

Veliš

77810

9

Veliš

O3

CZ0201

Benešov

530883

Vlašim

60720

7

Bolina

O3

CZ0201

Benešov

530883

Vlašim

63064

1

Domašín

O2

CZ0201

Benešov

530883

Vlašim

63065

9

Hrazená Lhota

O3

CZ0201

Benešov

530883

Vlašim

70380

0

Nesperská Lhota

O3

CZ0201

Benešov

530883

Vlašim

78354

4

Vlašim

O3

CZ0201

Benešov

530883

Vlašim

63067

5

Znosim

O3

CZ0201

Benešov

530891

Vojkov

78443

5

Bezmíř

O2

CZ0201

Benešov

530891

Voj kov

78445

1

Minartice

O2

CZ0201

Benešov

530891

Voj kov

78448

6

Voj kov u Votic

O2

CZ0201

Benešov

530905

Votice

69203

4

Beztahov

O2

CZ0201

Benešov

530905

Votice

61523

4

Budenín

H3

CZ0201

Benešov

530905

Votice

61524

2

Hory u Votic

H3

CZ0201

Benešov

530905

Votice

61525

1

Hostišov

H3

CZ0201

Benešov

530905

Votice

69205

1

Martinice u Votic

O1

CZ0201

Benešov

530905

Votice

78504

1

Votice

O2

CZ0201

Benešov

530913

Vracovice

78519

9

Vracovice

O3

CZ0201

Benešov

530921

Vranov

78535

1

Vranov u Čerčan

O2

CZ0201

Benešov

530921

Vranov

78536

9

Vranovská Lhota

O2

CZ0201

Benešov

530948

Vrchotovy Janovice

78644

6

Manělovice

O3

CZ0201

Benešov

530948

Vrchotovy Janovice

78646

2

Rudoltice u Vrchotových Janovic

O2

CZ0201

Benešov

530948

Vrchotovy Janovice

76211

3

Šebáňovice

O1

CZ0201

Benešov

530948

Vrchotovy Janovice

78648

9

Vrchotovy Janovice

O2

CZ0201

Benešov

532266

Všechlapy

78704

3

Všechlapy nad Blanicí

O2

CZ0201

Benešov

513482

Vysoký Újezd

78843

1

Vysoký Újezd

O2

CZ0201

Benešov

531022

Zdislavice

79257

8

Zdislavice u Vlašimi

S

CZ0201

Benešov

531049

Zvěstov

68343

4

Bořkovice

O3

CZ0201

Benešov

531049

Zvěstov

68344

2

Laby

O3

CZ0201

Benešov

531049

Zvěstov

68345

1

Libouň

O3

CZ0201

Benešov

531049

Zvěstov

79387

6

Zvěstov

O3

CZ0202

Beroun

534421

Bavoryně

60121

7

Bavoryně

O2

CZ0202

Beroun

531057

Beroun

60286

8

Beroun

O2

CZ0202

Beroun

531057

Beroun

64573

7

Hostím u Berouna

O2

CZ0202

Beroun

531057

Beroun

60309

1

Jarov u Berouna

O2

CZ0202

Beroun

531057

Beroun

60307

4

Zdejcina

O2

CZ0202

Beroun

531073

Běštín

60336

8

Běštín

O3

CZ0202

Beroun

531081

Broumy

61287

1

Broumy

O2

CZ0202

Beroun

531090

Březová

61460

2

Březová u Hořovic

O2

CZ0202

Beroun

531103

Bubovice

61513

7

Bubovice

O3

CZ0202

Beroun

534145

Bykoš

61649

4

Bykoš

S

CZ0202

Beroun

531120

Bzová

61731

8

Bzová u Hořovic

O3

CZ0202

Beroun

531162

Felbabka

63446

8

Felbabka

O2

CZ0202

Beroun

531171

Hlásná Třebaň

63890

1

Hlásná Třebaň

O2

CZ0202

Beroun

531189

Hořovice

64537

1

Hořovice

O2

CZ0202

Beroun

531189

Hořovice

64538

9

Velká Víska

O2

CZ0202

Beroun

531219

Hředle

64893

1

Hředle u Zdic

O3

CZ0202

Beroun

531227

Hudlice

64925

2

Hudlice

O3

CZ0202

Beroun

531235

Hvozdec

65028

5

Hvozdec

O2

CZ0202

Beroun

531243

Hýskov

65047

1

Hýskov

O3

CZ0202

Beroun

531251

Chaloupky

65057

9

Chaloupky

O2

CZ0202

Beroun

534455

Chlustina

65186

9

Chlustina

O2

CZ0202

Beroun

534447

Chodouň

65211

3

Chodouň

S

CZ0202

Beroun

533670

Chrustenice

65440

0

Chrustenice

O3

CZ0202

Beroun

531294

Chyňava

65544

9

Chyňava

O3

CZ0202

Beroun

531294

Chyňava

79603

4

Lhotka u Berouna

O3

CZ0202

Beroun

531294

Chyňava

68188

1

Libečov

O2

CZ0202

Beroun

531294

Chyňava

69053

8

Malé Přílepy

O2

CZ0202

Beroun

531308

Jivina

66126

1

Jivina u Hořovic

O2

CZ0202

Beroun

531316

Karlštejn

66371

9

Budňany

O3

CZ0202

Beroun

531316

Karlštejn

66374

3

Poučník

O3

CZ0202

Beroun

531324

Komárov

66863

0

Kleštěnice

O2

CZ0202

Beroun

531324

Komárov

66864

8

Komárov u Hořovic

O3

CZ0202

Beroun

531332

Koněprusy

66902

4

Bítov u Koněprus

O2

CZ0202

Beroun

531332

Koněprusy

66903

2

Koněprusy

O2

CZ0202

Beroun

533793

Korno

69300

6

Korno

O2

CZ0202

Beroun

533203

Králův Dvůr

67294

7

Králův Dvůr

O3

CZ0202

Beroun

533203

Králův Dvůr

68079

6

Levín u Berouna

O3

CZ0202

Beroun

533203

Králův Dvůr

67297

1

Počaply

O3

CZ0202

Beroun

533203

Králův Dvůr

67296

3

Popovice u Králova Dvora

O3

CZ0202

Beroun

533203

Králův Dvůr

78984

4

Zahořany u Berouna

O3

CZ0202

Beroun

531375

Kublov

67686

1

Kublov

O2

CZ0202

Beroun

531448

Libomyšl

68321

3

Želkovice u Libomyšle

S

CZ0202

Beroun

531464

Loděnice

68632

8

Loděnice u Berouna

O2

CZ0202

Beroun

534404

Lužce

68924

6

Lužce

S

CZ0202

Beroun

533319

Malá Víska

69041

4

Malá Víska

O2

CZ0202

Beroun

534218

Málkov

69099

6

Málkov u Suchomast

O2

CZ0202

Beroun

531529

Měňany

69301

4

Měňany

O2

CZ0202

Beroun

531529

Měňany

69302

2

Tobolka

O3

CZ0202

Beroun

531545

Mořina

69930

6

Mořina

S

CZ0202

Beroun

531545

Mořina

76832

4

Trněný Újezd

S

CZ0202

Beroun

533912

Mořinka

69932

2

Mořinka

O2

CZ0202

Beroun

533602

Nenačovice

70335

4

Nenačovice

O3

CZ0202

Beroun

531596

Nižbor

70468

7

Nižbor

O2

CZ0202

Beroun

531596

Nižbor

75578

8

Stradonice u Nižboru

O3

CZ0202

Beroun

531596

Nižbor

79766

9

Žloukovice

O3

CZ0202

Beroun

531600

Nový Jáchymov

70740

6

Nový Jáchymov

O2

CZ0202

Beroun

531626

Olešná

71019

9

Olešná u Hořovic

S

CZ0202

Beroun

531634

Osek

71284

1

Osek u Hořovic

O2

CZ0202

Beroun

534111

Otmíče

71656

1

Otmíče

O1

CZ0202

Beroun

531669

Otročiněves

71671

5

Otročiněves

O2

CZ0202

Beroun

531685

Podluhy

72403

3

Podluhy

O2

CZ0202

Beroun

531693

Praskolesy

73294

0

Praskolesy

O3

CZ0202

Beroun

531740

Skuhrov

74899

4

Hodyně u Skuhrova

O2

CZ0202

Beroun

531740

Skuhrov

74901

0

Skuhrov pod Brdy

O2

CZ0202

Beroun

531758

Srbsko

75298

3

Srbsko u Karlštejna

O3

CZ0202

Beroun

531766

Stašov

75531

1

Stašov u Zdic

O2

CZ0202

Beroun

531782

Suchomasty

75924

4

Suchomasty

O2

CZ0202

Beroun

531791

Svatá

75996

1

Svatá

O2

CZ0202

Beroun

531804

Svatý Jan pod Skalou

76026

9

Svatý Jan pod Skalou

O2

CZ0202

Beroun

531812

Svinaře

76079

0

Svinaře

O2

CZ0202

Beroun

531839

Tetín

76691

7

Tetín u Berouna

O3

CZ0202

Beroun

531855

Tmaň

76761

1

Lounín

S

CZ0202

Beroun

533106

Trubín

76896

1

Trubín

S

CZ0202

Beroun

531880

Trubská

76897

9

Trubská

O2

CZ0202

Beroun

531910

Velký Chlumec

77959

8

Velký Chlumec

O2

CZ0202

Beroun

534234

Vinaříce

78224

6

Vinaříce u Suchomast

O2

CZ0202

Beroun

531944

Vráž

78571

7

Vráž u Berouna

O3

CZ0202

Beroun

531952

Všeradice

78729

9

Všeradice

O2

CZ0202

Beroun

531961

Vysoký Újezd

67196

7

Kozolupy

S

CZ0202

Beroun

531961

Vysoký Újezd

67694

2

Kuchař

S

CZ0202

Beroun

531961

Vysoký Újezd

78844

9

Vysoký Újezd u Berouna

S

CZ0202

Beroun

531979

Zadní Třebaň

78959

3

Zadní Třebaň

O2

CZ0202

Beroun

531995

Zaječov

67808

2

Kvaň

O2

CZ0202

Beroun

531995

Zaječov

79038

9

Zaječov

O2

CZ0202

Beroun

532011

Zdice

79242

0

Černín u Zdic

O3

CZ0202

Beroun

532011

Zdice

79243

8

Knížkovice

O2

CZ0202

Beroun

532011

Zdice

79244

6

Zdice

O3

CZ0202

Beroun

599417

Železná

79604

2

Železná

O3

CZ0641

Blansko

581291

Adamov

60004

1

Adamov

S

CZ0641

Blansko

581313

Bedřichov

60137

3

Bedřichov

H3

CZ0641

Blansko

581330

Benešov

60236

1

Benešov u Boskovic

H3

CZ0641

Blansko

581283

Blansko

71030

0

Hořice u Blanska

S

CZ0641

Blansko

581283

Blansko

66615

7

Klepáčov

S

CZ0641

Blansko

581283

Blansko

71031

8

Olešná u Blanska

S

CZ0641

Blansko

581372

Boskovice

60847

5

Hrádkov

S

CZ0641

Blansko

581372

Boskovice

78559

8

Vratíkov

H4

CZ0641

Blansko

581381

Brťov-Jeneč

61300

2

Brťov u Černé Hory

O2

CZ0641

Blansko

581381

Brťov-Jeneč

61301

1

Jeneč

O3

CZ0641

Blansko

581445

Bukovina

61607

9

Bukovina

O3

CZ0641

Blansko

581461

Býkovice

61652

4

Býkovice

O2

CZ0641

Blansko

554162

Crhov

61792

0

Crhov u Olešnice

H5

CZ0641

Blansko

581500

Černovice

62060

2

Černovice u Kunštátu

H5

CZ0641

Blansko

581518

Deštná

62576

1

Deštná

H4

CZ0641

Blansko

581518

Deštná

62580

9

Rumberk

O1

CZ0641

Blansko

581526

Dlouhá Lhota

62641

4

Dlouhá Lhota

O1

CZ0641

Blansko

581569

Habrůvka

63645

2

Habrůvka

O2

CZ0641

Blansko

581593

Hodonín

64040

9

Hodonín u Kunštátu

H4

CZ0641

Blansko

581615

Holštejn

64136

7

Holštejn

O2

CZ0641

Blansko

581631

Horní Poříčí

64384

0

Horní Poříčí u Letovic

O1

CZ0641

Blansko

513695

Horní Smržov

62577

9

Horní Smržov

O1

CZ0641

Blansko

581682

Jedovnice

65815

4

Jedovnice

O3

CZ0641

Blansko

581721

Kněževes

66688

2

Kněževes

H4

CZ0641

Blansko

581721

Kněževes

66689

1

Veselka u Olešnice

H3

CZ0641

Blansko

581755

Kořenec

66970

9

Kořenec

H5

CZ0641

Blansko

581763

Kotvrdovice

67112

6

Kotvrdovice

O2

CZ0641

Blansko

581771

Kozárov

67151

7

Kozárov

H3

CZ0641

Blansko

581780

Krasová

67404

4

Krasová

O1

CZ0641

Blansko

581801

Křetín

67616

1

Dolní Poříčí nad Křetínkou

O1

CZ0641

Blansko

581801

Křetín

67617

9

Křetín

H4

CZ0641

Blansko

581810

Křtěnov

67669

1

Křtěnov u Olešnice

H5

CZ0641

Blansko

581828

Křtiny

67673

0

Křtiny

O2

CZ0641

Blansko

581836

Kulířov

67704

3

Kulířov

O2

CZ0641

Blansko

581844

Kunčina Ves

67715

9

Kunčina Ves

H4

CZ0641

Blansko

581852

Klinice

67726

4

Kunice

H4

CZ0641

Blansko

581861

Klinicky

67727

2

Kuničky

O3

CZ0641

Blansko

581879

Kunštát

63967

2

Hluboké u Kunštátu

H3

CZ0641

Blansko

581879

Kunštát

67743

4

Kunštát na Moravě

H5

CZ0641

Blansko

581879

Kunštát

74328

3

Rudka u Kunštátu

H4

CZ0641

Blansko

581879

Kunštát

67744

2

Sychotín

H4

CZ0641

Blansko

581879

Kunštát

76779

4

Touboř

H4

CZ0641

Blansko

581879

Kunštát

67745

1

Újezd u Kunštátu

H5

CZ0641

Blansko

581887

Lazinov

67927

5

Lazinov

O2

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

65157

5

Babolky

O1

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

74862

5

Bahna

H4

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

74864

1

Dolní Smržov

O1

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

65158

3

Chlum u Letovic

O2

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

65769

7

Jasinov

O1

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

66527

4

Kladoruby

O2

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

68070

2

Klevetov

O1

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

78922

4

Kněževísko

O1

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

66776

5

Kochov

O3

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

68071

1

Letovice

O3

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

68072

9

Lhota u Letovic

O1

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

69374

0

Meziříčko u Letovic

O2

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

70685

0

Novičí

O3

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

65770

1

Orechov u Letovic

O2

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

69405

3

Podolí u Míchova

O3

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

68073

7

Slatinka

O3

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

66528

2

Trávník u Kladorub

O3

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

68074

5

Třebětín u Letovic

O3

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

78923

2

Zábludov

O2

CZ0641

Blansko

581917

Letovice

68075

3

Zboněk

O3

CZ0641

Blansko

581933

Lhota u Lysie

68119

9

Lhota u Lysie

H4

CZ0641

Blansko

581941

Lhota u Olešnice

68120

2

Lhota u Olešnice

H4

CZ0641

Blansko

581950

Lipovec

68469

4

Lipovec u Blanska

O2

CZ0641

Blansko

553875

Louka

68718

9

Louka

H5

CZ0641

Blansko

581992

Lube

68787

1

Lube

O3

CZ0641

Blansko

531006

Ludíkov

68843

6

Ludíkov

H3

CZ0641

Blansko

582026

Makov

69001

5

Makov

H4

CZ0641

Blansko

582042

Malá Roudka

69024

4

Malá Roudka

O3

CZ0641

Blansko

582042

Malá Roudka

69025

2

Skočova Lhota

O2

CZ0641

Blansko

582085

Němčíce

70302

8

Němčíce

H5

CZ0641

Blansko

582107

Nýrov

70841

1

Nýrov

O3

CZ0641

Blansko

582131

Okrouhlá

70958

1

Okrouhlá u Boskovic

O2

CZ0641

Blansko

582158

Olešnice

71041

5

Olešnice na Moravě

H5

CZ0641

Blansko

582166

Olomučany

71095

4

Olomučany

O2

CZ0641

Blansko

582182

Ostrov u Macochy

71606

5

Ostrov u Macochy

O3

CZ0641

Blansko

582204

Petrov

71976

5

Petrov

H4

CZ0641

Blansko

582212

Petrovice

72015

1

Petrovice u Blanska

O3

CZ0641

Blansko

582221

Prostřední Poříčí

73381

4

Prostřední Poříčí

O1

CZ0641

Blansko

582239

Rájec-Jestřebí

66375

1

Karolín

S

CZ0641

Blansko

513709

Roubanina

62579

5

Roubanina

O2

CZ0641

Blansko

582271

Rozseč nad Kunštátem

74231

7

Rozseč nad Kunštátem

H3

CZ0641

Blansko

582280

Rozsíčka

74236

8

Rozsíčka

H3

CZ0641

Blansko

582328

Senetářov

74743

2

Senetářov

O2

CZ0641

Blansko

582344

Skrchov

74865

0

Skrchov

O2

CZ0641

Blansko

582352

Sloup

75066

2

Sloup v Moravském krasu

H4

CZ0641

Blansko

582620

Stvolová

75869

8

Skřib

O1

CZ0641

Blansko

582620

Stvolová

75868

0

Stvolová

O2

CZ0641

Blansko

582620

Stvolová

75870

1

Vlkov u Letovic

O1

CZ0641

Blansko

582409

Suchý

75931

7

Suchý

H3

CZ0641

Blansko

582417

Sulíkov

75945

7

Sulíkov

H5

CZ0641

Blansko

582417

Sulíkov

75946

5

Vřesice

H4

CZ0641

Blansko

582441

Svitávka

76093

5

Sasina

S

CZ0641

Blansko

582476

Šebrov-Kateřina

76225

3

Svatá Kateřina

O1

CZ0641

Blansko

582476

Šebrov-Kateřina

76226

1

Šebrov

O3

CZ0641

Blansko

582484

Šošůvka

76293

8

Šošůvka

O1

CZ0641

Blansko

582492

Štěchov

76323

3

Lačnov u Lysie

O1

CZ0641

Blansko

582492

Štěchov

76324

1

Štěchov

O2

CZ0641

Blansko

582506

Tasovice

76511

2

Tasovice

H3

CZ0641

Blansko

534692

Újezd u Boskovic

77387

5

Újezd u Boskovic

H4

CZ0641

Blansko

582573

Úsobrno

77477

4

Úsobrno

O2

CZ0641

Blansko

553883

Ústup

74237

6

Ústup

H3

CZ0641

Blansko

582581

Valchov

77660

2

Valchov

O1

CZ0641

Blansko

530824

Velenov

77779

0

Velenov

H3

CZ0641

Blansko

582646

Velké Opatovice

60339

2

Bezděčí u Velkých Opatovic

S

CZ0641

Blansko

582646

Velké Opatovice

61303

7

Korbelová Lhota

S

CZ0641

Blansko

582646

Velké Opatovice

75990

2

Svárov u Velkých Opatovic

S

CZ0641

Blansko

582654

Vilémovice

78203

3

Vilémovice u Macochy

O2

CZ0641

Blansko

582689

Vránová

78543

1

Vránová u Letovic

O3

CZ0641

Blansko

582701

Vysočany

78783

3

Housko

O3

CZ0641

Blansko

582701

Vysočany

78784

1

Molenburk

O2

CZ0641

Blansko

586005

Závist

69508

4

Závist

O1

CZ0641

Blansko

582727

Zbraslavec

79181

4

Zbraslavec

O3

CZ0641

Blansko

582743

Žďár

79519

4

Žďár u Blanska

O2

CZ0641

Blansko

582751

Žďárná

79553

4

Žďárná

H3

CZ0641

Blansko

582760

Žernovník

79655

7

Žernovník u Černé Hory

O3

CZ0641

Blansko

582778

Žerůtky

79665

4

Žerůtky

O2

CZ0642

Brno-město

582786

Brno

61028

3

Nový Lískovec

S

CZ0643

Brno- venkov

582794

Babice nad Svitavou

60069

5

Babice nad Svitavou

O3

CZ0643

Brno- venkov

581321

Běleč

60191

8

Běleč u Lomnice

H4

CZ0643

Brno- venkov

581321

Běleč

60192

6

Křeptov

H4

CZ0643

Brno- venkov

582824

Bílovice nad Svitavou

60455

1

Bílovice nad Svitavou

O3

CZ0643

Brno- venkov

595314

Borač

60742

8

Borač

O2

CZ0643

Brno- venkov

595314

Borač

60743

6

Podolí u Borače

O1

CZ0643

Brno- venkov

595331

Borovník

60789

4

Borovník

O2

CZ0643

Brno- venkov

582875

Braníškov

60934

0

Braníškov

O2

CZ0643

Brno- venkov

581402

Brumov

61305

3

Brumov u Lomnice

H5

CZ0643

Brno- venkov

581437

Bukovice

61601

0

Bukovice u Rohožce

S

CZ0643

Brno- venkov

595446

Černvír

62066

1

Černvír

O1

CZ0643

Brno- venkov

582948

Deblín

62485

3

Deblín

S

CZ0643

Brno- venkov

595527

Dolní Loučky

62966

9

Dolní Loučky

O2

CZ0643

Brno- venkov

595527

Dolní Loučky

62967

7

Střemchoví

O3

CZ0643

Brno- venkov

582964

Domašov

63079

9

Domašov u Brna

S

CZ0643

Brno- venkov

595551

Doubravník

63138

8

Doubravník

O1

CZ0643

Brno- venkov

595551

Doubravník

67667

5

Křížovice

O1

CZ0643

Brno- venkov

595560

Drahonín

63176

1

Drahonín

O1

CZ0643

Brno- venkov

583014

Heroltice

63841

2

Heroltice u Tišnova

O2

CZ0643

Brno- venkov

583022

Hlína

63918

4

Hlína u Ivančic

O1

CZ0643

Brno- venkov

581577

Hluboké Dvory

63965

6

Hluboké Dvory

O2

CZ0643

Brno- venkov

595667

Horní Loučky

64341

6

Horní Loučky

O3

CZ0643

Brno- venkov

583057

Hostěnice

64566

4

Hostěnice

O1

CZ0643

Brno- venkov

583154

Javůrek

65797

2

Javůrek

S

CZ0643

Brno- venkov

595837

Kaly

66232

1

Kaly

O2

CZ0643

Brno- venkov

595837

Kaly

66233

0

Zahrada

O1

CZ0643

Brno- venkov

583197

Kanice

66300

0

Kanice

O2

CZ0643

Brno- venkov

587907

Katov

67651

9

Katov

O3

CZ0643

Brno- venkov

595934

Křižínkov

67652

7

Křižínkov

S

CZ0643

Brno- venkov

595985

Kuřimská Nová Ves

67768

0

Kuřimská Nová Ves

O3

CZ0643

Brno- venkov

595985

Kuřimská Nová Ves

60495

0

Prosatín

O3

CZ0643

Brno- venkov

595993

Kuřimská Jestřábí

60494

1

Blahoňov

S

CZ0643

Brno- venkov

595993

Kuřimská Jestřábí

67769

8

Kuřimské Jestřábí

S

CZ0643

Brno- venkov

583260

Lažánky

67946

1

Holasice u Veverské Bítýšky

O1

CZ0643

Brno- venkov

583260

Lažánky

67947

0

Lažánky u Veverské Bítýšky

O2

CZ0643

Brno- venkov

583286

Lelekovice

67989

5

Lelekovice

O3

CZ0643

Brno- venkov

583294

Lesní Hluboké

68019

2

Lesní Hluboké

O2

CZ0643

Brno- venkov

583308

Litostrov

68583

6

Litostrov

O2

CZ0643

Brno- venkov

581976

Lomnice

61333

9

Brusná

O1

CZ0643

Brno- venkov

581976

Lomnice

68665

4

Lomnice u Tišnova

O1

CZ0643

Brno- venkov

581976

Lomnice

61334

7

Řepka

O3

CZ0643

Brno- venkov

581976

Lomnice

61335

5

Veselí u Lomnice

H4

CZ0643

Brno- venkov

596078

Lubné

68803

7

Lubné

O3

CZ0643

Brno- venkov

583359

Maršov

69194

1

Maršov u Veverské Bítýšky

O2

CZ0643

Brno- venkov

583405

Mokrá-Horákov

64184

7

Horákov

O3

CZ0643

Brno- venkov

583405

Mokrá-Horákov

69819

9

Mokrá u Brna

O2

CZ0643

Brno- venkov

596175

Nedvědice

70230

7

Nedvědice pod Pernštejnem

O2

CZ0643

Brno- venkov

596175

Nedvědice

70231

5

Pernštejn

O1

CZ0643

Brno- venkov

583464

Nelepeč- Žernůvka

70281

1

Nelepeč

O1

CZ0643

Brno- venkov

583464

Nelepeč- Žernůvka

70282

0

Žernůvka

O1

CZ0643

Brno- venkov

596191

Níhov

70454

7

Níhov

S

CZ0643

Brno- venkov

582123

Ochoz u Tišnova

70944

1

Ochoz u Tišnova

O1

CZ0643

Brno- venkov

596302

Olší

71112

8

Klokočí u Olší

H5

CZ0643

Brno- venkov

596302

Olší

71113

6

Litava

H4

CZ0643

Brno- venkov

596302

Olší

71114

4

Olší u Tišnova

H5

CZ0643

Brno- venkov

596302

Olší

71115

2

Rakové

H4

CZ0643

Brno- venkov

583545

Omice

71119

5

Omice

O2

CZ0643

Brno- venkov

582174

Osiky

71311

2

Osiky

H5

CZ0643

Brno- venkov

596400

Pernštejnské Jestřábí

71933

1

Husle

O1

CZ0643

Brno- venkov

596400

Pernštejnské Jestřábí

71934

0

Jilmoví

O1

CZ0643

Brno- venkov

596400

Pernštejnské Jestřábí

71935

8

Maňová

O1

CZ0643

Brno- venkov

596400

Pernštejnské Jestřábí

71936

6

Pernštejnské Jestřábí

O1

CZ0643

Brno- venkov

549746

Předklášteří

76749

2

Předklášteří

O2

CZ0643

Brno- venkov

583715

Příbram na Moravě

73563

9

Příbram na Moravě

O2

CZ0643

Brno- venkov

583723

Přibyslavice

73578

7

Přibyslavice u Velké Bíteše

O1

CZ0643

Brno- venkov

583723

Přibyslavice

73579

5

Radoškov

O1

CZ0643

Brno- venkov

582255

Rašov

73951

1

Rašov

O1

CZ0643

Brno- venkov

582263

Rohozec

74045

4

Rohozec u Tišnova

O2

CZ0643

Brno- venkov

596582

Rojetín

74057

8

Rojetín

O2

CZ0643

Brno- venkov

583804

Rudka

74329

1

Rudka

S

CZ0643

Brno- venkov

583821

Řícmanice

74544

8

Řícmanice

O1

CZ0643

Brno- venkov

549789

Říčky

63080

2

Říčky u Brna

O3

CZ0643

Brno- venkov

596698

Řikonín

74557

0

Řikonín

O2

CZ0643

Brno- venkov

591661

Senorady

74753

0

Senorady

O2

CZ0643

Brno- venkov

549894

Skryje

64342

4

Skryje

O1

CZ0643

Brno- venkov

583901

Stanoviště

75365

3

Stanoviště na Moravě

O2

CZ0643

Brno- venkov

582379

Strhaře

75688

1

Strhaře

H4

CZ0643

Brno- venkov

583928

Svatoslav

76010

2

Svatoslav u Tišnova

O2

CZ0643

Brno- venkov

582450

Synalov

76175

3

Synalov

H4

CZ0643

Brno- venkov

584002

Tišnov

63671

1

Hájek u Tišnova

S

CZ0643

Brno- venkov

584002

Tišnov

65660

7

Jamné u Tišnova

S

CZ0643

Brno- venkov

596892

Tišnovská Nová Ves

76753

1

Tišnovská Nová Ves

O1

CZ0643

Brno- venkov

584053

Újezd u Rosic

77400

6

Újezd u Rosic

O2

CZ0643

Brno- venkov

549908

Újezd u Tišnova

64343

2

Újezd u Tišnova

O2

CZ0643

Brno- venkov

582565

Unín

77463

4

Unín

O2

CZ0643

Brno- venkov

584070

Úsuší

77545

2

Čížky

O1

CZ0643

Brno- venkov

584070

Úsuší

77546

1

Úsuší

O1

CZ0643

Brno- venkov

584134

Vohančice

78441

9

Vohančice

O2

CZ0643

Brno- venkov

584151

Vranov

78540

7

Vranov u Brna

O2

CZ0643

Brno- venkov

597104

Vratislávka

78565

2

Vratislávka

O2

CZ0643

Brno- venkov

584215

Zbraslav

79180

6

Zbraslav na Moravě

O2

CZ0643

Brno- venkov

582735

Zhoř

79291

8

Zhoř u Rohožce

O2

CZ0643

Brno- venkov

597171

Žďárec

79547

0

Viekov

O2

CZ0643

Brno- venkov

597171

Žďárec

79548

8

Žďárec

O2

CZ0643

Brno- venkov

584282

Židlochovice

79670

1

Židlochovice

O3

CZ0801

Bruntál

551929

Andělská Hora

76041

2

Andělská Hora ve Slezsku

H2

CZ0801

Bruntál

597198

Bílčice

60405

4

Bílčice

O2

CZ0801

Bruntál

597198

Bílčice

68993

9

Májůvka

H3

CZ0801

Bruntál

597210

Brantice

60948

0

Brantice

O2

CZ0801

Bruntál

597210

Brantice

60949

8

Radim u Brantic

O1

CZ0801

Bruntál

597180

Bruntál

61316

9

Bruntál-město

O2

CZ0801

Bruntál

597180

Bruntál

66328

0

Karlovec

O2

CZ0801

Bruntál

597228

Břidličná

61498

0

Albrechtice u Rýmařova

H3

CZ0801

Bruntál

597228

Břidličná

61499

8

Břidličná

H5

CZ0801

Bruntál

597228

Břidličná

61500

5

Vajglov

H3

CZ0801

Bruntál

569607

Býkov- Láryšov

61650

8

Býkov

O3

CZ0801

Bruntál

552003

Čaková

61830

6

Čaková

H4

CZ0801

Bruntál

597252

Dětřichov nad Bystřicí

62606

6

Dětřichov nad Bystřicí

H3

CZ0801

Bruntál

597252

Dětřichov nad Bystřicí

67221

1

Krahulčí

H3

CZ0801

Bruntál

551864

Dívčí Hrad

62614

7

Dívčí Hrad

O2

CZ0801

Bruntál

551864

Dívčí Hrad

62615

5

Sádek u Dívčího Hradu

O3

CZ0801

Bruntál

551864

Dívčí Hrad

62616

3

Životice u Dívčího Hradu

O1

CZ0801

Bruntál

551708

Dlouhá Stráň

62649

0

Dlouhá Stráň

O3

CZ0801

Bruntál

597287

Dolní Moravice

62980

4

Dolní Moravice

H3

CZ0801

Bruntál

597287

Dolní Moravice

62981

2

Horní Moravice

H3

CZ0801

Bruntál

597287

Dolní Moravice

62982

1

Nová Ves u Rýmařova

H2

CZ0801

Bruntál

597317

Dvorce

63387

9

Dvorce u Bruntálu

H3

CZ0801

Bruntál

597317

Dvorce

63388

7

Rejchartice

H3

CZ0801

Bruntál

597325

Heřmanovice

63872

2

Heřmanovice

H2

CZ0801

Bruntál

597341

Holčovice

64084

1

Dlouhá Ves

H3

CZ0801

Bruntál

597341

Holčovice

64085

9

Hej nov

H4

CZ0801

Bruntál

597341

Holčovice

64086

7

Holčovice

H3

CZ0801

Bruntál

597341

Holčovice

64087

5

Jelení u Holčovic

H3

CZ0801

Bruntál

597341

Holčovice

64088

3

Komora

H4

CZ0801

Bruntál

597341

Holčovice

64089

1

Spálené

H3

CZ0801

Bruntál

597350

Horní Benešov

64235

5

Horní Benešov

O2

CZ0801

Bruntál

597368

Horní Město

64353

0

Dobřečov

H2

CZ0801

Bruntál

597368

Horní Město

64354

8

Horní Město

H3

CZ0801

Bruntál

597368

Horní Město

74017

9

Rešov

H4

CZ0801

Bruntál

597368

Horní Město

74817

0

Skály u Rýmařova

H3

CZ0801

Bruntál

597368

Horní Město

64355

6

Stříbrné Hory

H2

CZ0801

Bruntál

551805

Horní Životice

64471

4

Horní Životice

O3

CZ0801

Bruntál

597392

Hošťálkovy

64609

1

Hošťálkovy

H4

CZ0801

Bruntál

597392

Hošťálkovy

64610

5

Křížová ve Slezsku

H3

CZ0801

Bruntál

597392

Hošťálkovy

64611

3

Staré Purkartice

H3

CZ0801

Bruntál

597392

Hošťálkovy

64612

1

Vraclávek

H4

CZ0801

Bruntál

597431

Janov

65697

6

Janov u Krnova

H4

CZ0801

Bruntál

597449

Jindřichov

66032

9

Arnultovice u Jindřichova

O1

CZ0801

Bruntál

597449

Jindřichov

66033

7

Jindřichov ve Slezsku

O1

CZ0801

Bruntál

597457

Jiříkov

66108

2

Jiříkov u Rýmařova

H3

CZ0801

Bruntál

597457

Jiříkov

66711

1

Kněžpole

H3

CZ0801

Bruntál

597457

Jiříkov

75265

7

Křížov u Sovince

H5

CZ0801

Bruntál

597457

Jiříkov

75266

5

Sovinec

H4

CZ0801

Bruntál

597457

Jiříkov

76533

3

Těchanov

H4

CZ0801

Bruntál

597473

Karlova Studánka

66330

1

Karlova Studánka

H1

CZ0801

Bruntál

597481

Karlovice

66340

9

Adamov u Karlovic

H3

CZ0801

Bruntál

597481

Karlovice

66338

7

Karlovice ve Slezsku

H3

CZ0801

Bruntál

597481

Karlovice

66341

7

Nové Purkartice

H4

CZ0801

Bruntál

597511

Krasov

67403

6

Krasov

H4

CZ0801

Bruntál

597520

Krnov

67477

0

Krásné Loučky

S

CZ0801

Bruntál

597520

Krnov

67473

7

Krnov-Horní Předměstí

S

CZ0801

Bruntál

597520

Krnov

67463

0

Opavské Předměstí

S

CZ0801

Bruntál

597538

Křišťanovice

67635

7

Křišťanovice

H3

CZ0801

Bruntál

597546

Leskovec nad Moravicí

68001

0

Leskovec nad Moravicí

O2

CZ0801

Bruntál

597546

Leskovec nad Moravicí

68002

8

Slezská Harta

O3

CZ0801

Bruntál

597554

Lichnov

63367

4

Dubnice

O2

CZ0801

Bruntál

597554

Lichnov

68375

2

Lichnov u Bruntálu

O2

CZ0801

Bruntál

597571

Liptaň

68480

5

Bučávka

O1

CZ0801

Bruntál

597571

Liptaň

64385

8

Horní Povelice

O1

CZ0801

Bruntál

597571

Liptaň

68481

3

Liptaň

O1

CZ0801

Bruntál

597589

Lomnice

68666

2

Lomnice u Rýmařova

H3

CZ0801

Bruntál

597589

Lomnice

68667

1

Tylov

H3

CZ0801

Bruntál

551996

Ludvíkov

78605

5

Ludvíkov pod Pradědem

H1

CZ0801

Bruntál

597601

Malá Morávka

69022

8

Karlov pod Pradědem

H1

CZ0801

Bruntál

597601

Malá Morávka

69023

6

Malá Morávka

H1

CZ0801

Bruntál

551902

Malá Štáhle

69035

0

Malá Štáhle

H3

CZ0801

Bruntál

597635

Město Albrechtice

69337

5

Burkvíz

H4

CZ0801

Bruntál

597635

Město Albrechtice

69338

3

Česká Ves u Města

Albrechtic

H3

CZ0801

Bruntál

597635

Město Albrechtice

65037

4

Dlouhá Voda

H3

CZ0801

Bruntál

597635

Město Albrechtice

65038

2

Hynčice u Krnova

H4

CZ0801

Bruntál

597635

Město Albrechtice

68387

6

Linhartovy

H5

CZ0801

Bruntál

597635

Město Albrechtice

69339

1

Město Albrechtice

H5

CZ0801

Bruntál

597635

Město Albrechtice

68388

4

Opavice

H5

CZ0801

Bruntál

597635

Město Albrechtice

69340

5

Piskorov

H4

CZ0801

Bruntál

597635

Město Albrechtice

65039

1

Valštejn

H3

CZ0801

Bruntál

597635

Město Albrechtice

65040

4

Ztracená Voda

H3

CZ0801

Bruntál

551724

Mezina

69373

1

Mezina

O2

CZ0801

Bruntál

569526

Milotice nad Opavou

69517

3

Jelení u Bruntálu

O2

CZ0801

Bruntál

569526

Milotice nad Opavou

69518

1

Milotice nad Opavou

H4

CZ0801

Bruntál

551732

Moravskoslezský Kočov

61330

4

Moravský Kočov

O2

CZ0801

Bruntál

551732

Moravskoslezský Kočov

61329

1

Slezský Kočov

O2

CZ0801

Bruntál

546950

Nová Pláň

66329

8

Nová Pláň

H5

CZ0801

Bruntál

569551

Nové Heřminovy

70618

3

Nové Heřminovy

O3

CZ0801

Bruntál

569577

Oborná

61323

1

Oborná

H5

CZ0801

Bruntál

551848

Petrovice

65698

4

Petrovice ve Slezsku

H3

CZ0801

Bruntál

597724

Razová

73998

7

Razová

H3

CZ0801

Bruntál

597741

Roudno

74184

1

Roudno

H3

CZ0801

Bruntál

551945

Rudná pod Pradědem

74335

6

Nová Rudná

H2

CZ0801

Bruntál

551945

Rudná pod Pradědem

74337

2

Stará Rudná

H3

CZ0801

Bruntál

597783

Rýmařov

74457

3

Edrovice

H3

CZ0801

Bruntál

597783

Rýmařov

74460

3

Jamartice

H3

CZ0801

Bruntál

597783

Rýmařov

74458

1

Janovice u Rýmařova

H3

CZ0801

Bruntál

597783

Rýmařov

74459

0

Janušov

H2

CZ0801

Bruntál

597783

Rýmařov

74461

1

Ondrejov u Rýmařova

H3

CZ0801

Bruntál

597783

Rýmařov

74446

8

Rýmařov

H3

CZ0801

Bruntál

597783

Rýmařov

74462

0

Stránské

H3

CZ0801

Bruntál

597791

Ryžoviště

74475

1

Ryžoviště

H3

CZ0801

Bruntál

597813

Slezské Rudoltice

75051

4

Koberno

O3

CZ0801

Bruntál

597813

Slezské Rudoltice

75054

9

Městys Rudoltice

O3

CZ0801

Bruntál

597813

Slezské Rudoltice

75055

7

Nový Les

O2

CZ0801

Bruntál

597813

Slezské Rudoltice

75056

5

Pelhřimovy

O2

CZ0801

Bruntál

597813

Slezské Rudoltice

75052

2

Ves Rudoltice

O2

CZ0801

Bruntál

597813

Slezské Rudoltice

75053

1

Víno

O1

CZ0801

Bruntál

551911

Stará Ves

75391

2

Stará Ves u Rýmařova

H2

CZ0801

Bruntál

551911

Stará Ves

75392

1

Žďárský Potok

H1

CZ0801

Bruntál

551813

Staré Heřminovy

75430

7

Staré Heřminovy

O2

CZ0801

Bruntál

551767

Staré Město

61332

1

Malá Véska

H3

CZ0801

Bruntál

551767

Staré Město

61331

2

Staré Město u Bruntálu

H5

CZ0801

Bruntál

597872

Světlá Hora

76042

1

Dětřichovice

H3

CZ0801

Bruntál

597872

Světlá Hora

74336

4

Podlesí pod Pradědem

H2

CZ0801

Bruntál

597872

Světlá Hora

76044

7

Stará Voda v Jeseníkách

H2

CZ0801

Bruntál

597872

Světlá Hora

76045

5

Suchá Rudná

H1

CZ0801

Bruntál

597872

Světlá Hora

76046

3

Světlá ve Slezsku

H3

CZ0801

Bruntál

597881

Svobodné

Heřmanice

76113

3

Svobodné Heřmanice

S

CZ0801

Bruntál

597899

Široká Niva

76265

2

Markvartice u Široké Nivy

H4

CZ0801

Bruntál

597899

Široká Niva

76263

6

Skrbovice

H4

CZ0801

Bruntál

597899

Široká Niva

76264

4

Široká Niva

H4

CZ0801

Bruntál

597911

Třemešná

77063

9

Rudíkovy

O2

CZ0801

Bruntál

597911

Třemešná

77064

7

Třemešná

O1

CZ0801

Bruntál

551821

Tvrdkov

69551

3

Mirotínek

H4

CZ0801

Bruntál

551821

Tvrdkov

74320

8

Ruda u Rýmařova

H4

CZ0801

Bruntál

551821

Tvrdkov

77201

1

Tvrdkov

H3

CZ0801

Bruntál

597945

Václavov u Bruntálu

77601

7

Dolní Václavov

H3

CZ0801

Bruntál

597945

Václavov u Bruntálu

77602

5

Horní Václavov

H3

CZ0801

Bruntál

551783

Valšov

77663

7

Valšov

O2

CZ0801

Bruntál

551694

Velká Štáhle

61501

3

Velká Štáhle

H3

CZ0801

Bruntál

597961

Vrbno pod Pradědem

78606

3

Mnichov pod Pradědem

H3

CZ0801

Bruntál

597961

Vrbno pod Pradědem

78608

0

Vrbno pod Pradědem

H3

CZ0801

Bruntál

597961

Vrbno pod Pradědem

78609

8

Železná pod Pradědem

H1

CZ0801

Bruntál

597970

Vysoká

78799

0

Bartultovice

O2

CZ0801

Bruntál

597970

Vysoká

78800

7

Pitárné

O2

CZ0801

Bruntál

597970

Vysoká

78801

5

Vysoká ve Slezsku

O2

CZ0801

Bruntál

597988

Zátor

79119

9

Loučky u Zátoru

O2

CZ0801

Bruntál

597988

Zátor

79120

2

Zátor

O2

CZ0644

Břeclav

584436

Dolní Věstonice

63033

1

Dolní Věstonice

O3

CZ0644

Břeclav

555282

Kurdějov

67759

1

Kurdějov

O3

CZ0644

Břeclav

584703

Němčičky

70306

1

Němčičky u Hustopečí

O3

CZ0511

Česká Lípa

561398

Bezděz

60368

6

Bezděz

S

CZ0511

Česká Lípa

561444

Brniště

60998

6

Hlemýždí

S

CZ0511

Česká Lípa

561479

Cvikov

61808

0

Cvikov

O2

CZ0511

Česká Lípa

561479

Cvikov

61809

8

Drnovec

O3

CZ0511

Česká Lípa

561479

Cvikov

68383

3

Lindava

O3

CZ0511

Česká Lípa

561479

Cvikov

61810

1

Naděje

H4

CZ0511

Česká Lípa

561479

Cvikov

68384

1

Svitava

O3

CZ0511

Česká Lípa

561479

Cvikov

61811

0

Trávník u Cviková

O2

CZ0511

Česká Lípa

561380

Česká Lipa

62160

9

Častolovice u České Lípy

O3

CZ0511

Česká Lípa

561380

Česká Lipa

62138

2

Česká Lípa

O3

CZ0511

Česká Lípa

561380

Česká Lípa

62712

7

Dobranov

O3

CZ0511

Česká Lípa

561380

Česká Lípa

62154

4

Dolní Libchava

O3

CZ0511

Česká Lípa

561380

Česká Lípa

62152

8

Dubice u České Lípy

O3

CZ0511

Česká Lípa

561380

Česká Lípa

78366

8

Heřmaničky u Dobranova

O2

CZ0511

Česká Lípa

561380

Česká Lípa

62159

5

Lada

O3

CZ0511

Česká Lípa

561380

Česká Lípa

69154

2

Manušice

O3

CZ0511

Česká Lípa

561380

Česká Lípa

70974

3

Okřešice u České Lípy

O2

CZ0511

Česká Lípa

561380

Česká Lípa

72066

6

Písečná u Dobranova

O3

CZ0511

Česká Lípa

561380

Česká Lípa

62143

9

Stará Lípa

O3

CZ0511

Česká Lípa

561380

Česká Lípa

78367

6

Vítkov u Dobranova

O2

CZ0511

Česká Lípa

561380

Česká Lípa

78368

4

Vlčí Důl

O2

CZ0511

Česká Lípa

561380

Česká Lípa

79739

1

Žizníkov

O2

CZ0511

Česká Lípa

561541

Dubnice

63366

6

Dubnice pod Ralskem

S

CZ0511

Česká Lípa

544337

Hamr na Jezeře

61385

1

Břevniště pod Ralskem

S

CZ0511

Česká Lípa

544337

Hamr na Jezeře

63703

3

Hamr na Jezeře

S

CZ0511

Česká Lípa

561592

Horní Libchava

64331

9

Horní Libchava

O3

CZ0511

Česká Lípa

561606

Horní Police

64382

3

Horní Police

O3

CZ0511

Česká Lípa

561665

Jestřebí

65906

1

Jestřebí u České Lípy

S

CZ0511

Česká Lípa

561681

Kamenický Šenov

66264

0

Kamenický Šenov

O2

CZ0511

Česká Lípa

561681

Kamenický Šenov

73277

0

Prácheň

H4

CZ0511

Česká Lípa

546232

Kozly

67181

9

Kozly u České Lípy

O2

CZ0511

Česká Lípa

561720

Kravaře

65703

4

Janovice u Kravař

O3

CZ0511

Česká Lípa

561720

Kravaře

67418

4

Kravaře v Čechách

O3

CZ0511

Česká Lípa

561720

Kravaře

67419

2

Rané

O2

CZ0511

Česká Lípa

561738

Krompách

67503

2

Krompách

H4

CZ0511

Česká Lípa

561746

Kunratice u Cviková

67742

6

Kunratice u Cviková

O3

CZ0511

Česká Lípa

546259

Kvítkov

67838

4

Kvítkov u České Lípy

O3

CZ0511

Česká Lípa

561827

Mařenice

67501

6

Dolní Světlá pod Luží

H4

CZ0511

Česká Lípa

561827

Mařenice

67502

4

Horní Světlá pod Luží

H3

CZ0511

Česká Lípa

561827

Mařenice

69217

4

Mařenice

O2

CZ0511

Česká Lípa

561827

Mařenice

69218

2

Mařeničky

O3

CZ0511

Česká Lípa

561835

Mimoň

69525

4

Mimoň

O2

CZ0511

Česká Lípa

561835

Mimoň

69528

9

Vranov pod Ralskem

O1

CZ0511

Česká Lípa

561851

Noviny pod Ralskem

70686

8

Noviny pod Ralskem

O3

CZ0511

Česká Lípa

561860

Nový Bor

70714

7

Arnultovice u Nového Boru

O2

CZ0511

Česká Lípa

561860

Nový Bor

61589

7

Bukovany u Nového Boru

O2

CZ0511

Česká Lípa

561860

Nový Bor

75062

0

Janov u Nového Boru

O3

CZ0511

Česká Lípa

561860

Nový Bor

70715

5

Nový Bor

O2

CZ0511

Česká Lípa

561860

Nový Bor

72058

5

Pihel

O2

CZ0511

Česká Lípa

561878

Nový Oldřichov

70782

1

Mistrovice u Nového Oldřichova

O2

CZ0511

Česká Lípa

561878

Nový Oldřichov

70783

0

Nový Oldřichov

O2

CZ0511

Česká Lípa

561894

Okrouhlá

70957

3

Okrouhlá u Nového Boru

O2

CZ0511

Česká Lípa

561959

Polevsko

72526

9

Polevsko

H4

CZ0511

Česká Lípa

561983

Provodín

73386

5

Provodín

O2

CZ0511

Česká Lípa

561983

Provodín

75311

4

Srní u České Lípy

O3

CZ0511

Česká Lípa

561991

Prysk

73403

9

Dolní Prysk

H4

CZ0511

Česká Lípa

561991

Prysk

73404

7

Horní Prysk

H4

CZ0511

Česká Lípa

530387

Radvanec

75064

6

Radvanec

O3

CZ0511

Česká Lípa

562017

Ralsko

91840

7

Boreček

O3

CZ0511

Česká Lípa

562017

Ralsko

91841

5

Horní Křupá

O3

CZ0511

Česká Lípa

562017

Ralsko

91842

3

Hradčany nad Ploučnicí

O3

CZ0511

Česká Lípa

562017

Ralsko

79910

6

Jabloneček

O3

CZ0511

Česká Lípa

562017

Ralsko

73922

7

Kuřívody

O3

CZ0511

Česká Lípa

562017

Ralsko

91844

0

Náhlov

O3

CZ0511

Česká Lípa

562017

Ralsko

91845

8

Ploužnice pod Ralskem

O3

CZ0511

Česká Lípa

562017

Ralsko

79911

4

Svébořice

O3

CZ0511

Česká Lípa

562025

Skalice u České Lípy

74790

4

Skalice u České Lípy

O3

CZ0511

Česká Lípa

562050

Sloup v Čechách

75065

4

Sloup v Čechách

O3

CZ0511

Česká Lípa

546275

Slunečná

75076

0

Slunečná u České Lípy

O1

CZ0511

Česká Lípa

562092

Stráž pod Ralskem

75646

6

Stráž pod Ralskem

O3

CZ0511

Česká Lípa

562106

Stružnice

75730

6

Jezvé

O2

CZ0511

Česká Lípa

562106

Stružnice

75731

4

Stráž u České Lípy

O2

CZ0511

Česká Lípa

562106

Stružnice

75732

2

Stružnice

O2

CZ0511

Česká Lípa

562114

Stvolínky

75864

7

Stvolínecké Petrovice

O2

CZ0511

Česká Lípa

562114

Stvolínky

75865

5

Stvolínky

O2

CZ0511

Česká Lípa

546283

Svoj kov

76121

4

Svoj kov

O2

CZ0511

Česká Lípa

562131

Svor

76149

4

Svor

H4

CZ0511

Česká Lípa

562203

Velký Valtinov

77982

2

Velký Valtinov

O3

CZ0511

Česká Lípa

562220

Volfartice

78490

7

Volfa rtice

O2

CZ0511

Česká Lípa

562220

Volfartice

78489

3

Volfartická Nová Ves

O2

CZ0511

Česká Lípa

562262

Zákupy

79052

4

Božíkov

O3

CZ0511

Česká Lípa

562262

Zákupy

60982

0

Brenná

O2

CZ0511

Česká Lípa

562262

Zákupy

66253

4

Kamenice u Zákup

O3

CZ0511

Česká Lípa

562262

Zákupy

79053

2

Lasvice

O3

CZ0511

Česká Lípa

562262

Zákupy

79055

9

Starý Šidlov

O3

CZ0511

Česká Lípa

562262

Zákupy

60983

8

Veselí nad Ploučnicí

O2

CZ0511

Česká Lípa

562262

Zákupy

79056

7

Zákupy

O3

CZ0511

Česká Lípa

562297

Žandov

79447

3

Dolní Police

O2

CZ0511

Česká Lípa

562297

Žandov

63857

9

Heřmanice u Žandova

O3

CZ0511

Česká Lípa

562297

Žandov

73744

5

Radeč u Horní Police

O3

CZ0511

Česká Lípa

562297

Žandov

77665

3

Valteřice u Žandova

O3

CZ0511

Česká Lípa

562297

Žandov

77839

7

Velká Javorská

O2

CZ0511

Česká Lípa

562297

Žandov

79448

1

Žandov u České Lípy

O3

CZ0311

České Budějovice

535826

Adamov

60003

2

Adamov u Českých Budějovic

O1

CZ0311

České Budějovice

544272

Bořek

60752

5

Bořek u Českých Budějovic

O3

CZ0311

České Budějovice

544281

Borovany

60774

6

Borovany

O3

CZ0311

České Budějovice

544281

Borovany

76937

1

Dvorec u Třebče

O2

CZ0311

České Budějovice

544281

Borovany

60775

4

Hluboká u Borovan

O2

CZ0311

České Budějovice

544281

Borovany

76843

0

Radostice u Trocnova

O2

CZ0311

České Budějovice

544281

Borovany

76844

8

Trocnov

O2

CZ0311

České Budějovice

544281

Borovany

76939

8

Třebeč

O2

CZ0311

České Budějovice

544281

Borovany

60777

1

Vrcov

O2

CZ0311

České Budějovice

535681

Borovnice

70205

6

Borovnice u Českých Budějovic

O3

CZ0311

České Budějovice

544299

Boršov nad Vltavou

60802

5

Boršov nad Vltavou

O2

CZ0311

České Budějovice

544299

Boršov nad Vltavou

78512

1

Zahorčice u Vrábče

O2

CZ0311

České Budějovice

535401

Bošilec

60857

2

Bošilec

S

CZ0311

České Budějovice

551490

Branišov

63361

5

Branišov u Dubného

O2

CZ0311

České Budějovice

536059

Břehov

79414

7

Břehov

O3

CZ0311

České Budějovice

535541

Čakov

65674

7

Čakov u Českých Budějovic

O3

CZ0311

České Budějovice

535541

Čakov

65675

5

Čakovec

O2

CZ0311

České Budějovice

544329

Čejkovice

61899

3

Čejkovice u Hluboké nad Vltavou

O2

CZ0311

České Budějovice

544256

České Budějovice

62191

9

České Budějovice 1

O3

CZ0311

České Budějovice

544256

České Budějovice

62194

3

České Budějovice 2

O3

CZ0311

České Budějovice

544256

České Budějovice

62205

2

České Budějovice 3

O3

CZ0311

České Budějovice

544256

České Budějovice

62222

2

České Budějovice 4

O2

CZ0311

České Budějovice