Čekejte, prosím...

Poslední aktualizace:

18. 6. 2024 23:08:18

6179 Novinky 1Předchozí stránka12345678910Další novinka100+

C. H. Beck

Snížení škod zvěří na lesích
Vláda dne 13. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Hlavním cílem návrhu ...

PZ 100/2024

C. H. Beck

Digitalizace finančního trhu
Poslanecká sněmovna dne 13. 6. 2024 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitalizace finančního trhu (zákon o digitalizaci finančního trhu) ...

PZ 99/2024

C. H. Beck

Zvláštní dlouhodobý pobyt pro Ukrajince
Vláda dne 12. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí ...

PZ 98/2024

C. H. Beck

Režim DPH pro malé podniky
Vláda dne 12. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Návrh transponuje –směrnici Rady (EU) ...

PZ 95/2024

C. H. Beck

Smluvený rozvod, péče o nezletilé
Vláda dne 12. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění ObčZ a další související zákony. Novela se zaměřuje na zjednodušení a zrychlení procesu rozvodu manželství a úpravy ...

PZ 96/2024

C. H. Beck

Podpora bydlení, rozkaz k vyklizení
Vláda dne 12. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o podpoře v bydlení a návrh doprovodného změnového zákona. Cílem návrhu je vznik systémové podpory získání a udržení bydlení pro ...

PZ 97/2024

C. H. Beck

Zdravotnická dokumentace a telemedicína
Poslanecká sněmovna dne 22. 5. 2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotních službách a další související zákony. Novela zavádí definici telemedicínských služeb ...

PZ 91/2024

C. H. Beck

Náhradní rodinná péče
Poslanecká sněmovna dne 31. 5. 2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

PZ 94/2024

C. H. Beck

Veřejné sbírky
Poslanecká sněmovna dne 24. 5. 2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh novely zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.

PZ 93/2024

C. H. Beck

Církevní rejstříky
Poslanecká sněmovna dne 24. 5. 2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o církvích a náboženských společnostech a zákon o správních poplatcích. Hlavním cílem návrhu je ...

PZ 92/2024

C. H. Beck

Domácí násilí
Vláda dne 10. 6. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony v souvislosti s potíráním domácího násilí.

PZ 90/2024

C. H. Beck

Hromadné žaloby
Senát dne 29. 5. 2024 schválil vládní návrh zákona o hromadném občanském řízení soudním a návrh doprovodné novely. Zákony představují v zásadě minimalistickou transpozici směrnice Evropského ...

PZ 88/2024

C. H. Beck

Důchodová reforma
Poslanecká sněmovna dne 30. 5. 2024, na základě hlasování o ukončení obecné rozpravy, projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve ...

PZ 89/2024

C. H. Beck

Měření emisí, nízkoemisní zóny
Vláda dne 28. 5. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Komplexní novela ...

PZ 83/2024

C. H. Beck

Nelicencovaní správci, podfondy, souběh dohod o provedení práce
Senát dne 29. 5. 2024 schválil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

PZ 84/2024

C. H. Beck

Havárie na úseku ochrany vod
Senát dne 29. 5. 2024 schválil vládní novelu vodního zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 465/2023 Sb. Novela je komplexní reakcí na dosavadní zkušenosti z praxe ve vztahu ...

PZ 86/2024

C. H. Beck

Redefinice znásilnění
Senát dne 29. 5. 2024 schválil vládní návrh zákona, kterým se mění TrZ a další související zákony. Novela přináší redefinici trestného činu znásilnění tak, aby odpovídal modernímu pojetí, které ...

PZ 87/2024

C. H. Beck

Ochrana půdy a jejích mimoprodukčních funkcí
Senát dne 29. 5. 2024 schválil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a další související zákony. Hlavním cílem novely je výrazné posílení ochrany ekologických ...

PZ 85/2024

C. H. Beck

Zahraniční zubaři
Senát dne 29. 5. 2024 schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání ...

PZ 82/2024

C. H. Beck

Vzdělávání úředníků ÚSC
Poslanecká sněmovna dne 24. 5. 2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o úřednících územních samosprávných celků a další související zákony. Návrh se věnuje především ...

PZ 81/2024

C. H. Beck

Flexibilní státní služba
Poslanecká sněmovna dne 24. 5. 2024 projednala 1. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o státní službě a některé další zákony. Cílem návrhu je depolitizace státní správy, snížení ...

PZ 80/2024

C. H. Beck

Generální inspekce bezpečnostních sborů
Poslanecká sněmova dne 24. 5. 2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a některé další zákony. Jedná se o první komplexní ...

PZ 79/2024

C. H. Beck

Zkrácení doby oddlužení
Poslanecká sněmovna dne 22. 5. 2024 ve 3. čtení schválila vládní návrh novely InsZ, OSŘ, SouVR, EŘ a ZInsSpr. Návrh obsahuje transpozici čl. 20, 21, 23 a 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ...

PZ 78/2024

C. H. Beck

Milostivé léto ve zdravotním pojištění
Poslanecká sněmovna dne 21. 5. 2024 setrvala na své verzi návrhu zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Zákon upravuje (§ 1) mimořádný zánik a)penále ...

PZ 77/2024

C. H. Beck

Nové jaderné technologie
Vláda dne 9. 5. 2024 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Hlavními cíli návrhu jsou příprava na nové jaderné ...

PZ 74/2024